LogReader

public class LogReader
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.LogReader


Một giao diện để đọc nhật ký từ YÊU CẦU và SỰ KIỆN Được dùng làm Đối tượng truy cập dữ liệu cho bảng YÊU CẦU và SỰ KIỆN.

Tóm tắt

Phương thức công khai

List<EventLogRecord> getJoinedEvents(long startTimeMillis, long endTimeMillis)

Truy xuất một Danh sách EventLogRecord có RequestLogRecord tương ứng do IsolatedService này ghi trong phạm vi thời gian được chỉ định.

List<RequestLogRecord> getRequests(long startTimeMillis, long endTimeMillis)

Truy xuất một Danh sách RequestLogRecords do IsolatedService này ghi trong phạm vi thời gian được chỉ định.

Phương thức kế thừa

Phương thức công khai

getJoinedEvents

public List<EventLogRecord> getJoinedEvents (long startTimeMillis,
        long endTimeMillis)

Truy xuất một Danh sách EventLogRecord có RequestLogRecord tương ứng do IsolatedService này ghi trong phạm vi thời gian được chỉ định.
Phương thức này có thể mất vài giây để hoàn tất, vì vậy, bạn chỉ nên gọi phương thức này từ một luồng worker.

Tham số
startTimeMillis long

endTimeMillis long

Giá trị trả về
List<EventLogRecord> Giá trị này không được là null.

getRequests

public List<RequestLogRecord> getRequests (long startTimeMillis,
        long endTimeMillis)

Truy xuất một Danh sách RequestLogRecords do IsolatedService này ghi trong phạm vi thời gian được chỉ định.
Phương thức này có thể mất vài giây để hoàn tất, vì vậy, bạn chỉ nên gọi phương thức này từ một luồng worker.

Tham số
startTimeMillis long

endTimeMillis long

Giá trị trả về
List<RequestLogRecord> Giá trị này không được là null.