FederatedComputeInput.Builder

public static final class FederatedComputeInput.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.FederatedComputeInput.Builder


Trình tạo cho FederatedComputeInput

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

FederatedComputeInput build()

Tạo thực thể.

FederatedComputeInput.Builder setPopulationName(String value)

Tập hợp là một nhóm các thiết bị có thể thực hiện các nhóm tác vụ cụ thể trên đó.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public FederatedComputeInput build ()

Tạo thực thể. Bạn không nên chạm vào trình tạo này sau khi gọi lệnh này!

Giá trị trả về
FederatedComputeInput Giá trị này không được là null.

setPopulationName

public FederatedComputeInput.Builder setPopulationName (String value)

Tập hợp là một nhóm các thiết bị có thể thực hiện các nhóm tác vụ cụ thể trên đó. Tập hợp này phải khớp với kế hoạch tác vụ đã định cấu hình tại máy chủ tính toán liên kết từ xa.

Tham số
value String: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
FederatedComputeInput.Builder Giá trị này không được là null.