EventLogRecord.Builder

public static final class EventLogRecord.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.EventLogRecord.Builder


Trình tạo cho EventLogRecord

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

EventLogRecord build()

Tạo thực thể.

EventLogRecord.Builder setData(ContentValues value)

Dữ liệu bổ sung cần ghi nhật ký.

EventLogRecord.Builder setRequestLogRecord(RequestLogRecord value)

RequestLogRecord hiện tại mà tải trọng này cần được liên kết.

EventLogRecord.Builder setRowIndex(int value)

Chỉ mục của hàng trong RequestLogRecord hiện có mà tải trọng này phải được liên kết.

EventLogRecord.Builder setType(int value)

Giá trị nhận dạng do dịch vụ chỉ định giúp xác định tải trọng này.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public EventLogRecord build ()

Tạo thực thể. Bạn không nên chạm vào trình tạo này sau khi gọi lệnh này!

Giá trị trả về
EventLogRecord Giá trị này không được là null.

setData

public EventLogRecord.Builder setData (ContentValues value)

Dữ liệu bổ sung cần ghi nhật ký. Có thể có giá trị rỗng nếu không cần ghi thêm dữ liệu nào dưới dạng một phần của sự kiện và chỉ cần ghi nhật ký lần xuất hiện của sự kiện.

Tham số
value ContentValues: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
EventLogRecord.Builder

setRequestLogRecord

public EventLogRecord.Builder setRequestLogRecord (RequestLogRecord value)

RequestLogRecord hiện tại mà tải trọng này cần được liên kết.

Tham số
value RequestLogRecord: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
EventLogRecord.Builder Giá trị này không được là null.

setRowIndex

public EventLogRecord.Builder setRowIndex (int value)

Chỉ mục của hàng trong RequestLogRecord hiện có mà tải trọng này phải được liên kết.

Tham số
value int: Giá trị từ 0 trở lên

Giá trị trả về
EventLogRecord.Builder Giá trị này không được là null.

setType

public EventLogRecord.Builder setType (int value)

Giá trị nhận dạng do dịch vụ chỉ định giúp xác định tải trọng này. Mỗi hàng trong RequestLogRecord có thể liên kết với tối đa một sự kiện thuộc một loại đã chỉ định. Nền tảng này sẽ bỏ các sự kiện nếu đã tồn tại một sự kiện khác cùng loại cho một hàng trong RequestLogRecord. Phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 128. Thao tác này cho phép ghi tối đa 127 sự kiện cho mỗi hàng trong l10n-attrs-original-order="This,allows,up,to,127,events,to,be,written,for,each,row,in">RequestLogRecord.

Tham số
value int: Giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 127

Giá trị trả về
EventLogRecord.Builder Giá trị này không được là null.