Đã thêm vào API cấp 34

android.adservices.exceptions

Ngoại lệ

AdServicesException Trường hợp ngoại lệ được tạo bởi các AdServices.