Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

android.adservices.exceptions

Ngoại lệ

AdServicesException Trường hợp ngoại lệ được tạo bởi các AdServices.