android.adservices.exceptions

Ngoại lệ

AdServicesException Trường hợp ngoại lệ được tạo bởi các AdServices. 
ApiNotAuthorizedException Ngoại lệ do AdService gửi đến trong trường hợp phương thức gọi không được phép gọi một API cụ thể. 
GetTopicsException Trường hợp ngoại lệ được tạo do nhận các API chủ đề. 
MeasurementException Ngoại lệ do API đo lường gửi.