Trường hợp ngoại lệ của dịch vụ quảng cáo

public class AdServicesException
extends Exception

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Throwable
     ↳ java.lang.Exception
       ↳ android.adservices.exceptions.AdServicesException


Trường hợp ngoại lệ được tạo bởi các AdServices.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

AdServicesException(String message, Throwable e)
AdServicesException(String message)

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Trường hợp ngoại lệ của dịch vụ quảng cáo

public AdServicesException (String message,
                Throwable e)

Các thông số
message String: Giá trị này có thể là null.

e Throwable: Giá trị này có thể là null.

Trường hợp ngoại lệ của dịch vụ quảng cáo

public AdServicesException (String message)

Các thông số
message String: Giá trị này có thể là null.