Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AdServicesException

public class AdServicesException
extends Exception

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Throwable
     ↳ java.lang.Exception
       ↳ android.adservices.exceptions.AdServicesException


Trường hợp ngoại lệ được tạo bởi các AdServices.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

AdServicesException(String message, Throwable e)
AdServicesException(String message)

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

AdServicesException

public AdServicesException (String message,
                Throwable e)

Các tham số
message String: Giá trị này có thể là null.

e Throwable: Giá trị này có thể là null.

AdServicesException

public AdServicesException (String message)

Các tham số
message String: Giá trị này có thể là null.