FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder

public static final class FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.customaudience.FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng FetchAndJoinCustomAudienceRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder(Uri fetchUri)

Tạo thực thể cho FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder bằng Uri mà từ đó đối tượng tuỳ chỉnh sẽ được tìm nạp.

Phương thức công khai

FetchAndJoinCustomAudienceRequest build()

Tạo một thực thể của FetchAndJoinCustomAudienceRequest.

FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setActivationTime(Instant activationTime)

Đặt Instant mà theo đó việc kết hợp đối tượng tuỳ chỉnh sẽ bị trì hoãn.

FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setExpirationTime(Instant expirationTime)

Đặt Instant theo thời điểm gói thành viên của đối tượng tuỳ chỉnh sẽ hết hạn.

FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setFetchUri(Uri fetchUri)

Đặt Uri mà từ đó đối tượng tuỳ chỉnh sẽ được tìm nạp.

FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setName(String name)

Đặt tên cho String của đối tượng tuỳ chỉnh cần tham gia.

FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setUserBiddingSignals(AdSelectionSignals userBiddingSignals)

Đặt các tín hiệu người mua được dùng bởi JavaScript do người mua cung cấp khi đối tượng tuỳ chỉnh tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Trình tạo

public Builder (Uri fetchUri)

Tạo thực thể cho FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder bằng Uri mà từ đó đối tượng tuỳ chỉnh sẽ được tìm nạp.

Tham số
fetchUri Uri: Giá trị này không được là null.

Các phương thức công khai

build

public FetchAndJoinCustomAudienceRequest build ()

Tạo một thực thể của FetchAndJoinCustomAudienceRequest.

Trả về
FetchAndJoinCustomAudienceRequest Giá trị này không được là null.

Giá trị gửi
NullPointerException nếu có bất kỳ tham số không phải rỗng nào là rỗng.

setActivationTime

public FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setActivationTime (Instant activationTime)

Đặt Instant mà theo đó việc kết hợp đối tượng tuỳ chỉnh sẽ bị trì hoãn.

Hãy xem FetchAndJoinCustomAudienceRequest.getActivationTime() để biết thông tin chi tiết.

Tham số
activationTime Instant: Giá trị này có thể là null.

Trả về
FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setExpirationTime

public FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setExpirationTime (Instant expirationTime)

Đặt Instant theo thời điểm gói thành viên của đối tượng tuỳ chỉnh sẽ hết hạn.

Hãy xem FetchAndJoinCustomAudienceRequest.getExpirationTime() để biết thông tin chi tiết.

Tham số
expirationTime Instant: Giá trị này có thể là null.

Trả về
FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setFetchUri

public FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setFetchUri (Uri fetchUri)

Đặt Uri mà từ đó đối tượng tuỳ chỉnh sẽ được tìm nạp.

Hãy xem FetchAndJoinCustomAudienceRequest.getFetchUri() ()} để biết thông tin chi tiết.

Tham số
fetchUri Uri: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setName

public FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setName (String name)

Đặt tên cho String của đối tượng tuỳ chỉnh cần tham gia.

Hãy xem FetchAndJoinCustomAudienceRequest.getName() để biết thông tin chi tiết.

Tham số
name String: Giá trị này có thể là null.

Trả về
FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.

setUserBiddingSignals

public FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder setUserBiddingSignals (AdSelectionSignals userBiddingSignals)

Đặt các tín hiệu người mua được dùng bởi JavaScript do người mua cung cấp khi đối tượng tuỳ chỉnh tham gia vào quá trình lựa chọn quảng cáo.

Hãy xem FetchAndJoinCustomAudienceRequest.getUserBiddingSignals() để biết thông tin chi tiết.

Tham số
userBiddingSignals AdSelectionSignals: Giá trị này có thể là null.

Trả về
FetchAndJoinCustomAudienceRequest.Builder Giá trị này không được là null.