Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ReportImpressionRequest

public class ReportImpressionRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.adselection.ReportImpressionRequest


Hiển thị các tham số đầu vào cho API reportImpression.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

ReportImpressionRequest(long adSelectionId, AdSelectionConfig adSelectionConfig)

Các phương thức công khai

AdSelectionConfig getAdSelectionConfig()

Trả về adSelectionConfig, một trong các phương thức nhập vào ReportImpressionRequest

long getAdSelectionId()

Trả về adSelectionId, một trong các phương thức nhập vào ReportImpressionRequest

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

ReportImpressionRequest

public ReportImpressionRequest (long adSelectionId,
                AdSelectionConfig adSelectionConfig)

Tham số
adSelectionId long

adSelectionConfig AdSelectionConfig: Giá trị này không được là null.

Các phương thức công khai

getAdSelectionConfig

public AdSelectionConfig getAdSelectionConfig ()

Trả về adSelectionConfig, một trong các phương thức nhập vào ReportImpressionRequest

Trả về
AdSelectionConfig Giá trị này không được là null.

getAdSelectionId

public long getAdSelectionId ()

Trả về adSelectionId, một trong các phương thức nhập vào ReportImpressionRequest

Trả về
long