Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AdSelectionOutcome.Builder

public static final class AdSelectionOutcome.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.adselection.AdSelectionOutcome.Builder


Trình tạo cho các đối tượng AdSelectionOutcome.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder()

Các phương thức công khai

AdSelectionOutcome build()

Tạo một thực thể AdSelectionOutcome.

AdSelectionOutcome.Builder setAdSelectionId(long adSelectionId)

Thiết lập mAdSelectionId.

AdSelectionOutcome.Builder setRenderUri(Uri renderUri)

Thiết lập RenderUri.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Trình tạo

public Builder ()

Các phương thức công khai

build

public AdSelectionOutcome build ()

Tạo một thực thể AdSelectionOutcome.

Trả về
AdSelectionOutcome Giá trị này không được là null.

Gửi
IllegalArgumentException nếu chưa thiết lập adSelectionIid
NullPointerException nếu RenderUri là giá trị rỗng

setAdSelectionId

public AdSelectionOutcome.Builder setAdSelectionId (long adSelectionId)

Thiết lập mAdSelectionId.

Các tham số
adSelectionId long

Trả về
AdSelectionOutcome.Builder Giá trị này không được là null.

setRenderUri

public AdSelectionOutcome.Builder setRenderUri (Uri renderUri)

Thiết lập RenderUri.

Các tham số
renderUri Uri: Giá trị này không được là null.

Trả về
AdSelectionOutcome.Builder Giá trị này không được là null.