AdSelectionOutcome.Builder

public static final class AdSelectionOutcome.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.adselection.AdSelectionOutcome.Builder


Trình tạo cho các đối tượng AdSelectionOutcome.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder()

Các phương thức công khai

AdSelectionOutcome build()

Xây dựng một phiên bản AdSelectionOutcome.

AdSelectionOutcome.Builder setAdSelectionId(long adSelectionId)

Thiết lập mAdSelectionId.

AdSelectionOutcome.Builder setRenderUrl(Uri renderUrl)

Thiết lập the RenderUrl.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Các phương thức công khai

tạo

public AdSelectionOutcome build ()

Xây dựng một phiên bản AdSelectionOutcome.

Trả về
AdSelectionOutcome Giá trị này không được là null.

Gửi
IllegalArgumentException nếu chưa đặt adSelectionIid
NullPointerException nếu RenderingUrl rỗng

setAdSelectionId

public AdSelectionOutcome.Builder setAdSelectionId (long adSelectionId)

Thiết lập mAdSelectionId.

Các tham số
adSelectionId long

Trả về
AdSelectionOutcome.Builder Giá trị này không được là null.

setRenderUrl

public AdSelectionOutcome.Builder setRenderUrl (Uri renderUrl)

Thiết lập the RenderUrl.

Các tham số
renderUrl Uri: Giá trị này không được là null.

Trả về
AdSelectionOutcome.Builder Giá trị này không được là null.