AdSelectionOutcome.Builder

public static final class AdSelectionOutcome.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.adselection.AdSelectionOutcome.Builder


Trình tạo cho các đối tượng AdSelectionOutcome.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

AdSelectionOutcome build()

Tạo một thực thể AdSelectionOutcome.

AdSelectionOutcome.Builder setAdSelectionId(long adSelectionId)

Thiết lập mAdSelectionId.

AdSelectionOutcome.Builder setRenderUri(Uri renderUri)

Thiết lập RenderUri.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Trình tạo

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public Builder ()

Phương thức công khai

build

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public AdSelectionOutcome build ()

Tạo một thực thể AdSelectionOutcome.

Trả về
AdSelectionOutcome Giá trị này không được là null.

Gửi
IllegalArgumentException nếu chưa thiết lập adSelectionIid
NullPointerException nếu RenderUri là giá trị rỗng

setAdSelectionId

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public AdSelectionOutcome.Builder setAdSelectionId (long adSelectionId)

Thiết lập mAdSelectionId.

Các tham số
adSelectionId long

Giá trị trả về
AdSelectionOutcome.Builder Giá trị này không được là null.

setRenderUri

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public AdSelectionOutcome.Builder setRenderUri (Uri renderUri)

Thiết lập RenderUri.

Các tham số
renderUri Uri: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
AdSelectionOutcome.Builder Giá trị này không được là null.