Skip to content

Most visited

Recently visited

navigation

Duy trì Tính tương thích

Một số tính năng của Material Design như chủ đề Material và chuyển tiếp hoạt động tùy chỉnh chỉ sẵn có trên Android 5.0 (API mức 21) trở lên. Tuy nhiên, bạn có thể thiết kế ứng dụng của mình để tận dụng những tính năng này khi chạy trên thiết bị hỗ trợ material design mà vẫn tương thích với thiết bị đang chạy các bản phát hành Android trước đây.

Định nghĩa Kiểu Thay thế

Bạn có thể cấu hình ứng dụng của mình để sử dụng chủ đề material trên những thiết bị hỗ trợ và chuyển về chủ đề cũ hơn trên những thiết bị đang chạy phiên bản Android cũ hơn:

 1. Định nghĩa một chủ đề kế thừa từ một chủ đề cũ hơn (như Holo) trong res/values/styles.xml.
 2. Định nghĩa một chủ đề với cùng tên và kế thừa chủ đề material trong res/values-v21/styles.xml.
 3. Đặt chủ đề này làm chủ đề cho ứng dụng của bạn trong tệp bản kê khai.

Lưu ý: Nếu ứng dụng của bạn sử dụng chủ đề material nhưng không cung cấp chủ đề thay thế bằng cách này, ứng dụng của bạn sẽ không chạy trên phiên bản Android trước 5.0.

Cung cấp Bố trí Thay thế

Nếu những bố trí mà bạn thiết kế theo hướng dẫn về material design không sử dụng bất cứ thuộc tính XML mới nào được giới thiệu trong Android 5.0 (API mức 21), chúng sẽ hoạt động trên các phiên bản Android trước đó. Nếu không, bạn có thể cung cấp bố trí thay thế. Bạn cũng có thể cung cấp bố trí thay thế để tùy chỉnh diện mạo ứng dụng của mình trên các phiên bản Android cũ hơn.

Tạo tệp bố trí của bạn cho Android 5.0 (API mức 21) bên trong res/layout-v21/ và tệp bố trí thay thế của bạn cho các phiên bản Android cũ hơn trong res/layout/. Ví dụ, res/layout/my_activity.xml là một bố trí thay thế cho res/layout-v21/my_activity.xml.

Để tránh lặp mã, hãy định nghĩa kiểu của bạn bên trong res/values/, sửa đổi các kiểu trong res/values-v21/ cho các API mới và sử dụng kế thừa kiểu, định nghĩa kiểu cơ bản trong res/values/ và kế thừa từ những kiểu trong res/values-v21/.

Sử dụng Thư viện Hỗ trợ

Thư viện Hỗ trợ v7 r21 và cao hơn gồm những tính năng material design sau:

Widget hệ thống

Chủ đề Theme.AppCompat cung cấp các kiểu phong cách material design cho những widget này:

Bảng màu

Để có được các kiểu phong cách material design và tùy chỉnh bảng màu bằng Thư viện Hỗ trợ v7 của Android, hãy áp dụng một trong các chủ đề Theme.AppCompat:

<!-- extend one of the Theme.AppCompat themes -->
<style name="Theme.MyTheme" parent="Theme.AppCompat.Light">
  <!-- customize the color palette -->
  <item name="colorPrimary">@color/material_blue_500</item>
  <item name="colorPrimaryDark">@color/material_blue_700</item>
  <item name="colorAccent">@color/material_green_A200</item>
</style>

Danh sách và Thẻ

Widget RecyclerViewCardView sẵn có trong các phiên bản Android cũ hơn thông qua Thư viện Hỗ trợ v7 của Android với những hạn chế sau:

Phụ thuộc

Để sử dụng những tính năng này trong các phiên bản Android trước 5.0 (API mức 21), hãy thêm Thư viện Hỗ trợ v7 của Android vào dự án của bạn như một Phần phụ thuộc Gradle:

dependencies {
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:21.0.+'
  compile 'com.android.support:cardview-v7:21.0.+'
  compile 'com.android.support:recyclerview-v7:21.0.+'
}

Kiểm tra Phiên bản Hệ thống

Những tính năng sau chỉ sẵn có trong Android 5.0 (API mức 21) trở lên:

Để duy trì tính tương thích với các phiên bản Android cũ hơn, hãy kiểm tra version vào thời gian chạy trước khi bạn gọi ra API cho bất cứ tính năng nào sau đây:

// Check if we're running on Android 5.0 or higher
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
  // Call some material design APIs here
} else {
  // Implement this feature without material design
}

Lưu ý: Để quy định ứng dụng của bạn hỗ trợ những phiên bản Android nào, hãy sử dụng thuộc tính android:minSdkVersionandroid:targetSdkVersion trong tệp bản kê khai của bạn. Để sử dụng các tính năng của material design trong Android 5.0, hãy đặt thuộc tính android:targetSdkVersion thành 21. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn <uses-sdk> API .

This site uses cookies to store your preferences for site-specific language and display options.

Get the latest Android developer news and tips that will help you find success on Google Play.

* Required Fields

Hooray!

Theo dõi Google Developers trên WeChat

Browse this site in ?

You requested a page in , but your language preference for this site is .

Would you like to change your language preference and browse this site in ? If you want to change your language preference later, use the language menu at the bottom of each page.

This class requires API level or higher

This doc is hidden because your selected API level for the documentation is . You can change the documentation API level with the selector above the left navigation.

For more information about specifying the API level your app requires, read Supporting Different Platform Versions.

Take a short survey?
Help us improve the Android developer experience. (Dec 2017 Android Platform & Tools Survey)