Düzenler ve bağlama ifadeleri

İfade dili, görünümler tarafından gönderilen etkinlikleri işleyen ifadeler yazmanıza olanak tanır. Veri Bağlama Kitaplığı, düzendeki görünümleri veri nesnelerinize bağlamak için gereken sınıfları otomatik olarak oluşturur.

Veri bağlama düzeni dosyaları biraz farklıdır. Bunlar layout kök etiketiyle başlar, ardından data öğesi ve view kök öğesi gelir. Bu görünüm öğesi, bağlayıcı olmayan bir düzen dosyasındaki kök dizininizin bulunduğu öğedir. Aşağıdaki kod, örnek bir düzen dosyası gösterir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <data>
    <variable name="user" type="com.example.User"/>
  </data>
  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@{user.firstName}"/>
    <TextView android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@{user.lastName}"/>
  </LinearLayout>
</layout>

data içindeki user değişkeni, bu düzende kullanılabilecek bir özelliği tanımlar:

<variable name="user" type="com.example.User" />

Düzen içindeki ifadeler, özellik özelliklerine @{} söz dizimi kullanılarak yazılır. Aşağıdaki örnekte TextView metni, user değişkeninin firstName özelliğine ayarlanmıştır:

<TextView android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:text="@{user.firstName}" />

Veri nesneleri

User varlığını tanımlayacak düz bir nesneniz olduğunu varsayalım:

Kotlin

data class User(val firstName: String, val lastName: String)

Java


public class User {
 public final String firstName;
 public final String lastName;
 public User(String firstName, String lastName) {
   this.firstName = firstName;
   this.lastName = lastName;
 }
}

Bu tür nesneler, asla değişmeyen verilere sahiptir. Uygulamalarda verilerin bir kez okunup sonradan hiç değişmemesi yaygın bir durumdur. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, bir dizi kuralı izleyen bir nesne kullanmak da mümkündür (ör. Java programlama dilinde erişimci yöntemlerini kullanma gibi):

Kotlin

// Not applicable in Kotlin.
data class User(val firstName: String, val lastName: String)

Java

public class User {
 private final String firstName;
 private final String lastName;
 public User(String firstName, String lastName) {
   this.firstName = firstName;
   this.lastName = lastName;
 }
 public String getFirstName() {
   return this.firstName;
 }
 public String getLastName() {
   return this.lastName;
 }
}

Veri bağlama açısından bakıldığında bu iki sınıf eşdeğerdir. android:text özelliği için kullanılan @{user.firstName} ifadesi, ilk sınıftaki firstName alanına ve ikinci sınıftaki getFirstName() yöntemine erişir. Ayrıca, bu yöntem varsa firstName() olarak da çözümlenir.

Verileri bağlama

Her düzen dosyası için bir bağlama sınıfı oluşturulur. Varsayılan olarak sınıfın adı, düzen dosyasının adına dayanır ve düzen dosyasının adına Binding son eki eklenmiş olarak Pascal büyük/küçük harf biçimine dönüştürülür. Örneğin, önceki düzen dosya adı activity_main.xml olduğundan karşılık gelen oluşturulan bağlama sınıfı ActivityMainBinding olur.

Bu sınıf, düzen özelliklerindeki user değişkeni gibi düzenin görünümlerine ilişkin tüm bağlamaları içerir ve bağlama ifadeleri için nasıl değer atanacağını bilir. Bağlamaları, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi büyütürken oluşturmanızı öneririz:

Kotlin

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)

  val binding: ActivityMainBinding = DataBindingUtil.setContentView(
      this, R.layout.activity_main)

  binding.user = User("Test", "User")
}

Java

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  ActivityMainBinding binding = DataBindingUtil.setContentView(this, R.layout.activity_main);
  User user = new User("Test", "User");
  binding.setUser(user);
}

Çalışma zamanında uygulama, kullanıcı arayüzünde Test kullanıcısını görüntüler. Alternatif olarak, görünümü aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir LayoutInflater kullanarak da alabilirsiniz:

Kotlin

val binding: ActivityMainBinding = ActivityMainBinding.inflate(getLayoutInflater())

Java

ActivityMainBinding binding = ActivityMainBinding.inflate(getLayoutInflater());

Fragment, ListView veya RecyclerView adaptöründe veri bağlama öğeleri kullanıyorsanız aşağıdaki kod örneğinde gösterildiği gibi bağlama sınıflarının veya DataBindingUtil sınıfının inflate() yöntemlerini kullanmayı tercih edebilirsiniz:

Kotlin

val listItemBinding = ListItemBinding.inflate(layoutInflater, viewGroup, false)
// or
val listItemBinding = DataBindingUtil.inflate(layoutInflater, R.layout.list_item, viewGroup, false)

Java

ListItemBinding binding = ListItemBinding.inflate(layoutInflater, viewGroup, false);
// or
ListItemBinding binding = DataBindingUtil.inflate(layoutInflater, R.layout.list_item, viewGroup, false);

İfade dili

Ortak özellikler

İfade dili, yönetilen kodda bulunan ifadelere çok benzer. İfade dilinde aşağıdaki operatörleri ve anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz:

 • Matematiksel: + - / * %
 • Dize birleştirme: +
 • Mantıksal: && ||
 • İkili: & | ^
 • Birli: + - ! ~
 • Üst karakter: >> >>> <<
 • Karşılaştırma: == > < >= <= (< öğesinin &lt; olarak kod dışı bırakılması gerekir)
 • instanceof
 • Gruplandırma: ()
 • Karakter, Dize, sayısal değerler, null gibi hazır değerler
 • Yayınlama
 • Yöntem çağrıları
 • Alan erişimi
 • Dizi erişimi: []
 • Üçlü operatör: ?:

Bazı örnekler:

android:text="@{String.valueOf(index + 1)}"
android:visibility="@{age > 13 ? View.GONE : View.VISIBLE}"
android:transitionName='@{"image_" + id}'

Eksik işlemler

Yönetilen kodda kullanabileceğiniz ifade söz diziminde aşağıdaki işlemler eksiktir:

 • this
 • super
 • new
 • Uygunsuz genel çağrı

Boş birleştirme operatörü

Boş birleştirme operatörü (??), null değilse sol işleneni veya null değilse sağı seçer:

android:text="@{user.displayName ?? user.lastName}"

Bu, işlevsel olarak aşağıdakine eşdeğerdir:

android:text="@{user.displayName != null ? user.displayName : user.lastName}"

Mülk referansları

Bir ifade aşağıdaki biçimi kullanarak sınıftaki bir özelliğe başvuruda bulunabilir. Bu biçim; alanlar, alıcılar ve ObservableField nesneleri için aynıdır:

android:text="@{user.lastName}"

Boş işaretçi istisnalarından kaçının

Oluşturulan veri bağlama kodu, null değerlerini otomatik olarak kontrol eder ve boş işaretçi istisnalarını önler. Örneğin, @{user.name} ifadesinde user null ise user.name için varsayılan null değeri atanır. Yaşın int türünde olduğu user.age için referans verirseniz veri bağlama, varsayılan 0 değerini kullanır.

Referansları göster

Bir ifade, aşağıdaki söz dizimini kullanarak düzendeki diğer görünümlere kimlik göre başvuruda bulunabilir:

android:text="@{exampleText.text}"

Aşağıdaki örnekte, TextView görünümü aynı düzende bir EditText görünümüne referansta bulunur:

<EditText
  android:id="@+id/example_text"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_width="match_parent"/>
<TextView
  android:id="@+id/example_output"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@{exampleText.text}"/>

Koleksiyonlar

Kolaylık olması için [] operatörünü kullanarak diziler, listeler, seyrek listeler ve haritalar gibi sık kullanılan koleksiyonlara erişebilirsiniz.

<data>
  <import type="android.util.SparseArray"/>
  <import type="java.util.Map"/>
  <import type="java.util.List"/>
  <variable name="list" type="List&lt;String>"/>
  <variable name="sparse" type="SparseArray&lt;String>"/>
  <variable name="map" type="Map&lt;String, String>"/>
  <variable name="index" type="int"/>
  <variable name="key" type="String"/>
</data>
...
android:text="@{list[index]}"
...
android:text="@{sparse[index]}"
...
android:text="@{map[key]}"

object.key gösterimini kullanarak haritadaki bir değere de başvuruda bulunabilirsiniz. Örneğin, önceki örnekte @{map[key]} yerine @{map.key} kullanabilirsiniz.

Dize değişmez değerleri

Özellik değerini çift tırnak içine almak için tek tırnak kullanabilirsiniz. Böylece, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, ifadede çift tırnak kullanabilirsiniz:

android:text='@{map["firstName"]}'

Ayrıca, özellik değerini çift tırnak içine alabilirsiniz. Bu işlem sırasında dize değişmez değerleri, burada gösterildiği gibi vurgu işaretleri ` içine alınmalıdır:

android:text="@{map[`firstName`]}"

Kaynaklar

Bir ifade, aşağıdaki söz dizimiyle uygulama kaynaklarına başvurabilir:

android:padding="@{large? @dimen/largePadding : @dimen/smallPadding}"

Biçim dizelerini ve çoğulları parametreler sağlayarak değerlendirebilirsiniz:

android:text="@{@string/nameFormat(firstName, lastName)}"
android:text="@{@plurals/banana(bananaCount)}"

Mülk referanslarını iletebilir ve referansları kaynak parametreleri olarak görüntüleyebilirsiniz:

android:text="@{@string/example_resource(user.lastName, exampleText.text)}"

Çoğul birden çok parametre aldığında tüm parametreleri iletin:


 Have an orange
 Have %d oranges

android:text="@{@plurals/orange(orangeCount, orangeCount)}"

Bazı kaynaklar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi açık tür değerlendirmesi gerektirir:

Tür Normal referans İfade referansı
String[] @array @stringArray
int[] @array @intArray
TypedArray @array @typedArray
Animator @animator @animator
StateListAnimator @animator @stateListAnimator
color int @color @color
ColorStateList @color @colorStateList

Olay işleme

Veri bağlama, görünümlerden gönderilen ifade işleme etkinliklerini (ör. onClick() yöntemi) yazmanıza olanak tanır. Etkinlik özelliği adları, birkaç istisna dışında işleyici yönteminin adına göre belirlenir. Örneğin, View.OnClickListener bir onClick() yöntemine sahiptir. Dolayısıyla bu etkinliğin özelliği android:onClick olur.

Çakışmayı önlemek için tıklama etkinliğiyle ilgili olarak android:onClick dışında bir özelliğe ihtiyaç duyan bazı özel etkinlik işleyiciler vardır. Bu tür çakışmaları önlemek için aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

Sınıf Dinleyici ayarlayıcı Özellik
SearchView setOnSearchClickListener(View.OnClickListener) android:onSearchClick
ZoomControls setOnZoomInClickListener(View.OnClickListener) android:onZoomIn
ZoomControls setOnZoomOutClickListener(View.OnClickListener) android:onZoomOut

Bir etkinliği işlemek için aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanan bu iki mekanizmayı kullanabilirsiniz:

 • Yöntem referansları: İfadelerinizde, işleyici yönteminin imzasına uyan yöntemlere başvurabilirsiniz. Bir ifade, bir yöntem referansı olarak değerlendirildiğinde veri bağlama, yöntem referansını ve sahip nesnesini bir işleyiciye sarmalar ve bu işleyiciyi hedef görünümde ayarlar. İfade null olarak değerlendirilirse veri bağlama bir işleyici oluşturmaz ve bunun yerine bir null işleyicisi ayarlar.
 • İşleyici bağlamaları: Bunlar, etkinlik gerçekleştiğinde değerlendirilen lambda ifadeleridir. Veri bağlama her zaman görünümde ayarlayan bir işleyici oluşturur. Etkinlik gönderildiğinde, işleyici lambda ifadesini değerlendirir.

Yöntem başvuruları

android:onClick'i etkinlikteki bir yönteme atayabileceğiniz gibi, etkinlikleri işleyici yöntemlerine doğrudan bağlayabilirsiniz. View onClick özelliğiyle karşılaştırıldığında bir avantajı, ifadenin derleme sırasında işlenmesidir. Bu nedenle, yöntem yoksa veya yöntemin imzası yanlışsa derleme zamanı hatası alırsınız.

Yöntem referansları ile dinleyici bağlamaları arasındaki en önemli fark, gerçek dinleyici uygulamasının etkinlik tetiklendiğinde değil, veriler bağlandığında oluşturulmasıdır. Etkinlik meydana geldiğinde ifadeyi değerlendirmeyi tercih ederseniz işleyici bağlamalarını kullanın.

Bir etkinliği işleyiciye atamak için normal bir bağlama ifadesi kullanın. Değer, çağrılacak yöntemin adıdır. Örneğin, aşağıdaki örnek düzen veri nesnesini düşünün:

Kotlin

class MyHandlers {
  fun onClickFriend(view: View) { ... }
}

Java

public class MyHandlers {
  public void onClickFriend(View view) { ... }
}

Bağlama ifadesi, bir görüntüleme için tıklama işleyiciyi aşağıdaki gibi onClickFriend() yöntemine atayabilir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <data>
    <variable name="handlers" type="com.example.MyHandlers"/>
    <variable name="user" type="com.example.User"/>
  </data>
  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@{user.firstName}"
      android:onClick="@{handlers::onClickFriend}"/>
  </LinearLayout>
</layout>

İşleyici bağlamaları

İşleyici bağlamaları, bir etkinlik gerçekleştiğinde çalışan bağlayıcı ifadelerdir. Bunlar, yöntem başvurularına benzer ancak rastgele veri bağlama ifadelerini çalıştırmanıza olanak tanır. Bu özellik, Gradle sürüm 2.0 ve üzeri için Android Gradle Eklentisi ile kullanılabilir.

Yöntem referanslarında, yöntemin parametreleri etkinlik işleyicinin parametreleriyle eşleşmelidir. İşleyici bağlamalarında, void beklenmiyorsa yalnızca döndürülen değer işleyicinin beklenen döndürme değeriyle eşleşmelidir. Örneğin, onSaveClick() yöntemine sahip aşağıdaki sunucu sınıfını ele alalım:

Kotlin

class Presenter {
  fun onSaveClick(task: Task){}
}

Java

public class Presenter {
  public void onSaveClick(Task task){}
}

Tıklama etkinliğini onSaveClick() yöntemine aşağıdaki şekilde bağlayabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <data>
    <variable name="task" type="com.android.example.Task" />
    <variable name="presenter" type="com.android.example.Presenter" />
  </data>
  <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent">
    <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="@{() -> presenter.onSaveClick(task)}" />
  </LinearLayout>
</layout>

Bir ifadede geri çağırma kullanıldığında, veri bağlama gerekli işleyiciyi otomatik olarak oluşturur ve etkinliğe kaydeder. Görünüm etkinliği tetiklediğinde, veri bağlama belirtilen ifadeyi değerlendirir. Normal bağlama ifadelerinde olduğu gibi, bu işleyici ifadeleri değerlendirilirken veri bağlamanın boş ve iş parçacığı güvenliğini elde edersiniz.

Yukarıdaki örnekte, onClick(View) öğesine geçirilen view parametresi tanımlanmamıştır. İşleyici bağlamaları, işleyici parametreleri için iki seçenek sağlar: Yöntemdeki tüm parametreleri yoksayabilir veya tümünü adlandırabilirsiniz. Parametreleri adlandırmayı tercih ederseniz bunları ifadenizde kullanabilirsiniz. Örneğin, önceki ifadeyi aşağıdaki gibi yazabilirsiniz:

android:onClick="@{(view) -> presenter.onSaveClick(task)}"

Parametreyi ifadede kullanmak isterseniz bunu aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

Kotlin

class Presenter {
  fun onSaveClick(view: View, task: Task){}
}

Java

public class Presenter {
  public void onSaveClick(View view, Task task){}
}

android:onClick="@{(theView) -> presenter.onSaveClick(theView, task)}"

Bir lambda ifadesini birden fazla parametreyle de kullanabilirsiniz:

Kotlin

class Presenter {
  fun onCompletedChanged(task: Task, completed: Boolean){}
}

Java

public class Presenter {
  public void onCompletedChanged(Task task, boolean completed){}
}

<CheckBox android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
   android:onCheckedChanged="@{(cb, isChecked) -> presenter.completeChanged(task, isChecked)}" />

Dinlediğiniz etkinlik, türü void olmayan bir değer döndürürse ifadelerinizin de aynı türde değeri döndürmesi gerekir. Örneğin, dokunup basılı tutma (uzun tıklama) etkinliğini dinlemek istiyorsanız ifadenizin bir boole döndürmesi gerekir.

Kotlin

class Presenter {
  fun onLongClick(view: View, task: Task): Boolean { }
}

Java

public class Presenter {
  public boolean onLongClick(View view, Task task) { }
}

android:onLongClick="@{(theView) -> presenter.onLongClick(theView, task)}"

İfade null nesneler nedeniyle değerlendirilemezse veri bağlama, söz konusu tür için varsayılan değeri döndürür. Örneğin, başvuru türleri için null, int için 0 veya boolean için false.

Yüklem içeren bir ifade kullanmanız gerekiyorsa (örneğin, üçlü) void sembolünü simge olarak kullanabilirsiniz:

android:onClick="@{(v) -> v.isVisible() ? doSomething() : void}"

Karmaşık dinleyicilerden kaçının

Dinleyici ifadeleri güçlüdür ve kodunuzun daha kolay okunmasını sağlayabilir. Diğer yandan, karmaşık ifadeler içeren işleyiciler, düzenlerinizin okunmasını ve bakımını zor hale getirir. İfadeleriniz, mevcut verileri kullanıcı arayüzünden geri çağırma yönteminize iletmek kadar basit olmalıdır. Dinleyici ifadesinden çağırdığınız geri çağırma yönteminin içine herhangi bir iş mantığı uygulayın.

İçe aktarma işlemleri, değişkenler ve içerir

Veri Bağlama Kitaplığı'nda içe aktarmalar, değişkenler ve içermeler gibi özellikler sunulur. İçe aktarma işlemleri, düzen dosyalarınızda kolayca başvuru yapmanızı sağlar. Değişkenler, ifadelerde kullanılabilecek bir özelliği tanımlamanıza olanak tanır. Karmaşık düzenleri uygulamanızda yeniden kullanabilmenizi sağlar.

İçe aktarma işlemleri

İçe aktarma işlemleri, düzen dosyanızdaki (yönetilen kodda olduğu gibi) sınıflara referans vermenizi sağlar. data öğesi içinde sıfır veya daha fazla import öğesi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, View sınıfını düzen dosyasına aktarır:

<data>
  <import type="android.view.View"/>
</data>

View sınıfını içe aktarmak, bağlama ifadelerinizden bu sınıfa başvuruda bulunmanıza olanak tanır. Aşağıdaki örnekte View sınıfının VISIBLE ve GONE sabit değerlerine nasıl referans verileceği gösterilmektedir:

<TextView
  android:text="@{user.lastName}"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:visibility="@{user.isAdult ? View.VISIBLE : View.GONE}"/>

Takma adlar yazın

Sınıf adı çakışmaları olduğunda, sınıflardan birinin adını bir takma ad olarak değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte com.example.real.estate paketindeki View sınıfı Vista olarak yeniden adlandırılmaktadır:

<import type="android.view.View"/>
<import type="com.example.real.estate.View"
    alias="Vista"/>

Daha sonra, düzen dosyasında com.example.real.estate.View referansı için Vista ve android.view.View öğesine referans vermek için View öğesini kullanabilirsiniz.

Diğer sınıfları içe aktarma

İçe aktarılan türleri, değişkenlerde ve ifadelerde tür referansları olarak kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, değişken türü olarak kullanılan User ve List gösterilmektedir:

<data>
  <import type="com.example.User"/>
  <import type="java.util.List"/>
  <variable name="user" type="User"/>
  <variable name="userList" type="List&lt;User>"/>
</data>

Bir ifadenin bir kısmını yayınlamak için içe aktarılan türleri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, connection özelliğini User türüne yayınlamaktadır:

<TextView
  android:text="@{((User)(user.connection)).lastName}"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"/>

İfadelerde statik alanlara ve yöntemlere başvururken içe aktarılan türleri de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod, MyStringUtils sınıfını içe aktarır ve capitalize yöntemine referans verir:

<data>
  <import type="com.example.MyStringUtils"/>
  <variable name="user" type="com.example.User"/>
</data>
…
<TextView
  android:text="@{MyStringUtils.capitalize(user.lastName)}"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"/>

Yönetilen kodda olduğu gibi java.lang.* de otomatik olarak içe aktarılır.

Değişkenler

data öğesi içinde birden çok variable öğesi kullanabilirsiniz. Her variable öğesi, düzen dosyası içindeki bağlama ifadelerinde kullanılacak düzende ayarlanabilen bir özelliği tanımlar. Aşağıdaki örnekte user, image ve note değişkenleri açıklanmaktadır:

<data>
  <import type="android.graphics.drawable.Drawable"/>
  <variable name="user" type="com.example.User"/>
  <variable name="image" type="Drawable"/>
  <variable name="note" type="String"/>
</data>

Değişken türleri, derleme zamanında incelenir. Bu nedenle, bir değişken Observable kullanıyorsa veya gözlemlenebilir bir koleksiyon olursa bu türe yansıtılmalıdır. Değişken, Observable arayüzünü uygulamayan bir temel sınıf veya arayüzse değişkenler gözlemmez.

Çeşitli yapılandırmalar için farklı düzen dosyaları (örneğin, yatay veya dikey) olduğunda değişkenler birleştirilir. Bu düzen dosyaları arasında çakışan değişken tanımları olmamalıdır.

Oluşturulan bağlama sınıfında, açıklanan değişkenlerin her biri için bir setter ve alıcı bulunur. Ayarlayıcı çağrılana kadar değişkenler, varsayılan yönetilen kod değerlerini alır. Örneğin, referans türleri için null, int için 0, boolean için false vb.

Gerektiğinde bağlama ifadelerde kullanılmak üzere context adlı özel bir değişken oluşturulur. context değeri, kök görünümünün getContext() yöntemindeki Context nesnesidir. context değişkeni, bu ada sahip açık bir değişken bildirimi tarafından geçersiz kılınır.

Şunları içerir:

Bir özellikte uygulama ad alanını ve değişken adını kullanarak değişkenleri, dahil edilen bir düzenin bağlamasına kapsayıcı düzenden aktarabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, name.xml ve contact.xml düzen dosyalarındaki user değişkenleri gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:bind="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <data>
    <variable name="user" type="com.example.User"/>
  </data>
  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <include layout="@layout/name"
      bind:user="@{user}"/>
    <include layout="@layout/contact"
      bind:user="@{user}"/>
  </LinearLayout>
</layout>

Veri bağlama, birleştirme öğesinin doğrudan alt öğesi olarak "include"u desteklemez. Örneğin, aşağıdaki düzen desteklenmez:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:bind="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <data>
    <variable name="user" type="com.example.User"/>
  </data>
  <merge><!-- Doesn't work -->
    <include layout="@layout/name"
      bind:user="@{user}"/>
    <include layout="@layout/contact"
      bind:user="@{user}"/>
  </merge>
</layout>

Ek kaynaklar

Veri bağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ek kaynaklara bakın.

Sana Özel

Codelab uygulamaları

Blog yayınları