SurfacePackageToken

public class SurfacePackageToken
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.SurfacePackageToken


Tệp tham chiếu mờ đến nội dung có thể được hiển thị trong một SurfaceView. Tham chiếu này liên kết với một RenderingConfig do IsolatedService trả về.

Tóm tắt

Phương thức kế thừa