RequestToken

public class RequestToken
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.RequestToken


Mã thông báo mờ xác định yêu cầu hiện tại cho IsolatedService. Mã thông báo này phải được truyền dưới dạng tham số tới tất cả các phương thức dịch vụ phụ thuộc vào trạng thái theo yêu cầu.

Tóm tắt

Phương thức kế thừa