Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

android.adservices.appsetid

Lớp

AppSetId Mã nhận dạng duy nhất mà người dùng có thể đặt lại cho mỗi thiết bị, mỗi tài khoản nhà phát triển đối với các trường hợp sử dụng quảng cáo không kiếm tiền. 
AppSetIdManager AppSetIdManager cung cấp API cho ứng dụng và SDK quảng cáo để truy cập vào appSetId cho các mục đích không kiếm tiền.