android.adservices.adid

Lớp

Mã nhận dạng cho quảng cáo Một mã nhận dạng duy nhất cho từng hồ sơ, được dùng trên toàn thiết bị để quảng cáo. Người dùng có thể đặt lại mã này. 
AdIdManager Trình quản lý mã nhận dạng cho quảng cáo cung cấp các API cho ứng dụng và SDK quảng cáo để truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo.