Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

android.adservices.adid

Lớp

Mã nhận dạng cho quảng cáo Một mã nhận dạng cho từng hồ sơ riêng biệt, người dùng có thể đặt lại và được dùng trên toàn thiết bị để quảng cáo. 
AdIdManager Trình quản lý mã nhận dạng cho quảng cáo cung cấp các API cho ứng dụng và SDK quảng cáo để truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo.