Nội dung đã tải xuống

Các tài nguyên có thể tải sau có sẵn cho Wear OS.

bộ công cụ Material Design cho Compose cho Wear OS

Sử dụng danh mục Material Design (Figma) trong Compose cho Wear OS để tạo các ứng dụng cho thiết bị đeo của riêng bạn. Bộ công cụ này bao gồm các thành phần, kiểu và bố cục để bắt đầu thiết kế.

Tải tệp xuống và nhập trực tiếp vào Figma để bắt đầu.

Tải bộ thiết kế Figma (60 MB)
Hàm băm SHA-256: a50754effe5729dbefc7892ffb0486d2355da2f43018910cc66bf7f1df9b5dfe

Thẻ thông tin trên bộ công cụ Material Design Wear OS

Sử dụng Thẻ thông tin trong danh mục Material Design (Figma) của Wear OS để tạo thẻ thông tin cho thiết bị đeo của riêng bạn. Bộ công cụ này bao gồm các thành phần, kiểu và bố cục để bắt đầu thiết kế.

Tải tệp xuống và nhập trực tiếp vào Figma để bắt đầu.

Tải bộ thiết kế Figma (64 MB)
Hàm băm SHA-256: db443d4ba5cc10716719bed84b859f9d66cbd3a0a41694666a3752415434b362

Phông chữ Roboto

Phiên bản mới nhất của phông chữ Roboto là phông chữ Material Design mặc định, được thiết kế cho thiết bị đeo, thiết bị di động và web.

Tải phông chữ Roboto xuống từ Google Fonts (2 MB)
Hàm băm SHA-256: 1786a4db117ac404e687d3a64b6ddf82a1e58fca109dfc8612494a37636117cb