Sự kiện theo dõi tuỳ chỉnh trong mã gốc

Android 6.0 (API cấp 23) trở lên hỗ trợ API theo dõi gốc, trace.h, để viết các sự kiện theo dõi vào bộ đệm hệ thống mà sau đó bạn có thể phân tích bằng Perfetto hoặc systrace. Các trường hợp sử dụng phổ biến cho API này bao gồm việc quan sát thời gian mà một khối mã cụ thể cần để thực thi và liên kết khối mã với hành vi không mong muốn của hệ thống.

Lưu ý: Trên các thiết bị và trình mô phỏng chạy API cấp 27 trở xuống, nếu không có đủ bộ nhớ hoặc bộ nhớ phân quá nhiều mảnh, bạn sẽ nhận được thông báo sau: Atrace could not allocate enough memory to record a trace. Nếu điều này xảy ra và ảnh chụp của bạn không có tập dữ liệu hoàn chỉnh, thì bạn nên đóng các quy trình trong nền hoặc khởi động lại thiết bị hoặc trình mô phỏng.

Để xác định các sự kiện tùy chỉnh xuất hiện trong mã gốc trong ứng dụng hoặc trò chơi của bạn, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Xác định con trỏ hàm cho các hàm ATrace mà bạn dùng để ghi lại các sự kiện tùy chỉnh trong ứng dụng hoặc trò chơi của mình, như minh họa trong đoạn mã sau:

  #include <android/trace.h>
  #include <dlfcn.h>
  
  void *(*ATrace_beginSection) (const char* sectionName);
  void *(*ATrace_endSection) (void);
  
  typedef void *(*fp_ATrace_beginSection) (const char* sectionName);
  typedef void *(*fp_ATrace_endSection) (void);
  
 2. Tải các biểu tượng ATrace vào thời gian chạy, như minh họa trong đoạn mã sau. Thông thường, bạn thực hiện quá trình này trong một hàm dựng đối tượng.

  // Retrieve a handle to libandroid.
  void *lib = dlopen("libandroid.so", RTLD_NOW || RTLD_LOCAL);
  
  // Access the native tracing functions.
  if (lib != NULL) {
    // Use dlsym() to prevent crashes on devices running Android 5.1
    // (API level 22) or lower.
    ATrace_beginSection = reinterpret_cast<fp_ATrace_beginSection>(
      dlsym(lib, "ATrace_beginSection"));
    ATrace_endSection = reinterpret_cast<fp_ATrace_endSection>(
      dlsym(lib, "ATrace_endSection"));
  }
  

  Cẩn trọng: Để bảo mật, hãy chỉ gọi dlopen() theo phiên bản gỡ lỗi của ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.

  Lưu ý: Để hỗ trợ kỹ thuật truy vết trở lại cho Android 4.3 (API cấp 18), bạn có thể dùng JNI để gọi các phương thức trong mã được quản lý có liên quan đến mã hiển thị trong đoạn mã trước.

 3. Gọi ATrace_beginSection()ATrace_endSection() ở đầu và cuối của sự kiện tùy chỉnh:

  #include <android/trace.h>
  
  char *customEventName = new char[32];
  sprintf(customEventName, "User tapped %s button", buttonName);
  
  ATrace_beginSection(customEventName);
  // Your app or game's response to the button being pressed.
  ATrace_endSection();
  

  Lưu ý: Khi bạn gọi ATrace_beginSection() nhiều lần, việc gọi ATrace_endSection() chỉ kết thúc bằng phương thức ATrace_beginSection() được gọi gần đây nhất. Vì vậy, đối với các lệnh gọi được lồng, hãy đảm bảo bạn so khớp đúng cách từng lệnh gọi tới ATrace_beginSection() với lệnh gọi tới ATrace_endSection().

  Ngoài ra, bạn không thể gọi ATrace_beginSection() trên một chuỗi và kết thúc chuỗi này từ một chuỗi khác. Bạn phải gọi cả hai hàm từ cùng một chuỗi.

Mẹo thuận tiện

Các mẹo sau đây không bắt buộc nhưng có thể giúp bạn phân tích mã gốc dễ dàng hơn.

Tính năng theo dõi toàn bộ một hàm

Khi đo lường ngăn xếp lệnh gọi hoặc thời gian gọi hàm, bạn có thể thấy tính năng theo dõi toàn bộ hàm này hữu ích. Bạn có thể sử dụng macro ATRACE_CALL() để giúp cho việc thiết lập tính năng theo dõi này dễ dàng hơn. Hơn nữa, một macro như thế này cho phép bạn bỏ qua việc tạo các khối trycatch, phòng trường hợp hàm theo dõi có thể gửi một trường hợp ngoại lệ hoặc gọi return sớm.

Để tạo macro theo dõi toàn bộ hàm, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Xác định macro:

  #define ATRACE_NAME(name) ScopedTrace ___tracer(name)
  
  // ATRACE_CALL is an ATRACE_NAME that uses the current function name.
  #define ATRACE_CALL() ATRACE_NAME(__FUNCTION__)
  
  class ScopedTrace {
   public:
    inline ScopedTrace(const char *name) {
     ATrace_beginSection(name);
    }
  
    inline ~ScopedTrace() {
     ATrace_endSection();
    }
  };
  
 2. Gọi macro trong hàm mà bạn muốn theo dõi:

  void myExpensiveFunction() {
   ATRACE_CALL();
   // Code that you want to trace.
  }
  

Đặt tên cho chuỗi của bạn

Bạn có thể đặt tên cho từng chuỗi mà sự kiện xảy ra, như được minh họa trong đoạn mã sau. Bước này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xác định các luồng thuộc về những hành động cụ thể trong trò chơi của mình.

#include <pthread.h>

static void *render_scene(void *parm) {
  // Code for preparing your app or game's visual components.
}

static void *load_main_menu(void *parm) {
  // Code that executes your app or game's main logic.
}

void init_threads() {
  pthread_t render_thread, main_thread;

  pthread_create(&render_thread, NULL, render_scene, NULL);
  pthread_create(&main_thread, NULL, load_main_menu, NULL);

  pthread_setname_np(render_thread, "MyRenderer");
  pthread_setname_np(main_thread, "MyMainMenu");
}