Danh sách chức năng KTX mở rộng

androidx.activity

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.activity:activity-ktx:1.8.1"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.activity:activity-ktx:1.8.1")
}

Hàm mở rộng

Đối với OnBackpressedDispatcher
OnBackPressedCallback OnBackPressedDispatcher.addCallback(owner: LifecycleOwner? = null, enabled: Boolean = true, onBackPressed: OnBackPressedCallback.() -> Unit)

Tạo và thêm OnBackpressedCallback mới có chức năng gọi onBackpressed trong OnBackpressedCallback.handleOnBackpressed.

Đối với ComponentActivity
Lazy<VM> ComponentActivity.viewModels(noinline factoryProducer: () -> ViewModelProvider.Factory = null)

Trả về một trình uỷ quyền Lazy (trì hoãn) để truy cập ViewModel của ComponentActivity, nếu factoryProducer được chỉ định thì ViewModelProvider.Factory trả về sẽ được dùng để tạo ViewModel lần đầu.

androidx.benchmark

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.benchmark:benchmark-junit4:1.2.1"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.benchmark:benchmark-junit4:1.2.1")
}

Hàm cấp cao nhất

Unit beginTraceSection(sectionName: String)

Unit endTraceSection()

androidx.benchmark.junit4

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.benchmark:benchmark-junit4:1.2.1"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.benchmark:benchmark-junit4:1.2.1")
}

Hàm mở rộng

Đối với BenchmarkRule
Unit BenchmarkRule.measureRepeated(crossinline block: BenchmarkRule.Scope.() -> Unit)

Đo điểm chuẩn của một khối mã.

androidx.collection

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.collection:collection-ktx:1.3.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.collection:collection-ktx:1.3.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với LongSparseArray
toán tử Boolean LongSparseArray<T>.contains(key: Long)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Unit LongSparseArray<T>.forEach(action: (key: Long, value: T) -> Unit)

Thực hiện hành động cụ thể cho mỗi mục khoá/giá trị đã nhập.

T LongSparseArray<T>.getOrDefault(key: Long, defaultValue: T)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc defaultValue nếu không có giá trị đó.

T LongSparseArray<T>.getOrElse(key: Long, defaultValue: () -> T)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc từ defaultValue nếu không có giá trị đó.

Boolean LongSparseArray<T>.isNotEmpty()

Trả về true khi tập hợp có chứa các phần tử.

LongIterator LongSparseArray<T>.keyIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các khoá của tập hợp.

toán tử LongSparseArray<T> LongSparseArray<T>.plus(other: LongSparseArray<T>)

Tạo một tập hợp mới bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Boolean LongSparseArray<T>.remove(key: Long, value: T)

Chỉ xoá mục nhập cho khoá nếu mục đó được liên kết với giá trị.

toán tử Unit LongSparseArray<T>.set(key: Long, value: T)

Cho phép sử dụng toán tử chỉ mục để lưu trữ các giá trị trong tập hợp.

Iterator<T> LongSparseArray<T>.valueIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các giá trị của tập hợp.

Đối với SparseArrayCompat
toán tử Boolean SparseArrayCompat<T>.contains(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Unit SparseArrayCompat<T>.forEach(action: (key: Int, value: T) -> Unit)

Thực hiện hành động cụ thể cho mỗi mục khoá/giá trị đã nhập.

T SparseArrayCompat<T>.getOrDefault(key: Int, defaultValue: T)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc defaultValue nếu không có giá trị đó.

T SparseArrayCompat<T>.getOrElse(key: Int, defaultValue: () -> T)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc từ defaultValue nếu không có giá trị đó.

Boolean SparseArrayCompat<T>.isNotEmpty()

Trả về true khi tập hợp có chứa các phần tử.

IntIterator SparseArrayCompat<T>.keyIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các khoá của tập hợp.

toán tử SparseArrayCompat<T> SparseArrayCompat<T>.plus(other: SparseArrayCompat<T>)

Tạo một tập hợp mới bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Boolean SparseArrayCompat<T>.remove(key: Int, value: T)

Chỉ xoá mục nhập cho khoá nếu mục đó được liên kết với giá trị.

toán tử Unit SparseArrayCompat<T>.set(key: Int, value: T)

Cho phép sử dụng toán tử chỉ mục để lưu trữ các giá trị trong tập hợp.

Iterator<T> SparseArrayCompat<T>.valueIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các giá trị của tập hợp.

Thuộc tính mở rộng

Đối với LongSparseArray
Int LongSparseArray<T>.size()

Trả về số lượng cặp khoá/giá trị trong tập hợp.

Đối với SparseArrayCompat
Int SparseArrayCompat<T>.size()

Trả về số lượng cặp khoá/giá trị trong tập hợp.

Hàm cấp cao nhất

ArrayMap<K, V> arrayMapOf()

Trả về một ArrayMap trống mới.

ArrayMap<K, V> arrayMapOf(vararg pairs: Pair<K, V>)

Trả về một ArrayMap mới có nội dung chỉ định, được cung cấp dưới dạng danh sách các cặp, trong đó thành phần đầu tiên là khoá và thành phần thứ hai là giá trị.

ArraySet<T> arraySetOf()

Trả về một ArraySet mới trống.

ArraySet<T> arraySetOf(vararg values: T)

Trả về một ArraySet mới có nội dung chỉ định.

LruCache<K, V> lruCache(maxSize: Int, crossinline sizeOf: (key: K, value: V) -> Int = { _, _ -> 1 }, crossinline create: (key: K) -> V? = { null as V? }, crossinline onEntryRemoved: (evicted: Boolean, key: K, oldValue: V, newValue: V?) -> Unit = { _, _, _, _ -> })

Tạo một LruCache có các thông số đã cho.

androidx.core.animation

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.animation.Animator
AnimatorListener Animator.addListener(crossinline onEnd: (animator: Animator) -> Unit = {}, crossinline onStart: (animator: Animator) -> Unit = {}, crossinline onCancel: (animator: Animator) -> Unit = {}, crossinline onRepeat: (animator: Animator) -> Unit = {})

Thêm trình nghe vào Animator này bằng các hành động được cung cấp.

AnimatorPauseListener Animator.addPauseListener(crossinline onResume: (animator: Animator) -> Unit = {}, crossinline onPause: (animator: Animator) -> Unit = {})

Thêm trình nghe tạm dừng và tiếp tục vào Animator này bằng các hành động được cung cấp.

AnimatorListener Animator.doOnCancel(crossinline action: (animator: Animator) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi ảnh động đã bị huỷ.

AnimatorListener Animator.doOnEnd(crossinline action: (animator: Animator) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi ảnh động đã kết thúc.

AnimatorPauseListener Animator.doOnPause(crossinline action: (animator: Animator) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi ảnh động tạm dừng.

AnimatorListener Animator.doOnRepeat(crossinline action: (animator: Animator) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi ảnh động lặp lại.

AnimatorPauseListener Animator.doOnResume(crossinline action: (animator: Animator) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi ảnh động tiếp tục sau khi tạm dừng.

AnimatorListener Animator.doOnStart(crossinline action: (animator: Animator) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi ảnh động bắt đầu.

androidx.core.content

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.content.Context
T? Context.getSystemService()

Đưa handle về dịch vụ cấp hệ thống theo lớp.

Unit Context.withStyledAttributes(set: AttributeSet? = null, attrs: IntArray, @AttrRes defStyleAttr: Int = 0, @StyleRes defStyleRes: Int = 0, block: TypedArray.() -> Unit)

Thực thi khối trên trình nhận TypedArray.

Unit Context.withStyledAttributes(@StyleRes resourceId: Int, attrs: IntArray, block: TypedArray.() -> Unit)

Thực thi khối trên trình nhận TypedArray.

Đối với android.content.SharePreferences
Unit SharedPreferences.edit(commit: Boolean = false, action: Editor.() -> Unit)

Cho phép chỉnh sửa thực thể tuỳ chọn này bằng lệnh gọi để áp dụng hoặc lưu lại nhằm duy trì các thay đổi.

Hàm cấp cao nhất

ContentValues contentValuesOf(vararg pairs: Pair<String, Any?>)

Trả về một ContentValues mới có phần tử là các cặp khoá/giá trị đã cho.

androidx.core.content.res

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.content.res.TypedArray
Boolean TypedArray.getBooleanOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị boolean cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Int TypedArray.getColorOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị màu sắc cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

ColorStateList TypedArray.getColorStateListOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị danh sách trạng thái màu cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Float TypedArray.getDimensionOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị kích thước cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Int TypedArray.getDimensionPixelOffsetOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị độ lệch pixel của kích thước cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Int TypedArray.getDimensionPixelSizeOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị kích thước theo pixel cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Drawable TypedArray.getDrawableOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị của tài nguyên vẽ được (drawable) cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Float TypedArray.getFloatOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị độ chính xác đơn cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Typeface TypedArray.getFontOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị phông chữ cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Int TypedArray.getIntOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị số nguyên cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Int TypedArray.getIntegerOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị số nguyên cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Int TypedArray.getResourceIdOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị nhận dạng tài nguyên cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc sẽ gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

String TypedArray.getStringOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị chuỗi cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

Array<CharSequence> TypedArray.getTextArrayOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị mảng văn bản cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

CharSequence TypedArray.getTextOrThrow(@StyleableRes index: Int)

Truy xuất giá trị văn bản cho thuộc tính tại chỉ mục hoặc gửi IllegalArgumentException nếu không được xác định.

R TypedArray.use(block: (TypedArray) -> R)

Thực thi hàm khối đã cho trên TypedArray này rồi tái sử dụng hàm đó.

androidx.core.database

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.database.Cursor
ByteArray? Cursor.getBlobOrNull(index: Int)

Trả về giá trị của cột được yêu cầu dưới dạng mảng byte có thể mang giá trị rỗng.

Double? Cursor.getDoubleOrNull(index: Int)

Trả về giá trị của cột yêu cầu dưới dạng loại double có thể mang giá trị rỗng.

Float? Cursor.getFloatOrNull(index: Int)

Trả về giá trị của cột được yêu cầu dưới dạng loại float có thể mang giá trị rỗng.

Int? Cursor.getIntOrNull(index: Int)

Trả về giá trị của cột được yêu cầu dưới dạng số nguyên có thể mang giá trị rỗng.

Long? Cursor.getLongOrNull(index: Int)

Trả về giá trị của cột yêu cầu dưới dạng loại long có thể mang giá trị rỗng.

Short? Cursor.getShortOrNull(index: Int)

Trả về giá trị của cột được yêu cầu dưới dạng loại short có thể mang giá trị rỗng.

String? Cursor.getStringOrNull(index: Int)

Trả về giá trị của cột được yêu cầu dưới dạng loại string có thể mang giá trị rỗng.

androidx.core.database.sqlite

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.database.sqlite.SQLiteDatabase
T SQLiteDatabase.transaction(exclusive: Boolean = true, body: SQLiteDatabase.() -> T)

Chạy body trong một giao dịch, đánh dấu là thành công nếu quá trình chạy hoàn tất mà không xảy ra ngoại lệ.

androidx.core.graphics

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.graphics.Bitmap
Bitmap Bitmap.applyCanvas(block: Canvas.() -> Unit)

Tạo một Canvas mới để vẽ trên bitmap này và thực thi khối đã chỉ định trên canvas mới tạo.

toán tử Boolean Bitmap.contains(p: Point)

Trả về true nếu điểm được chỉ định nằm bên trong bitmap.

toán tử Boolean Bitmap.contains(p: PointF)

Trả về true nếu điểm được chỉ định nằm bên trong bitmap.

toán tử Int Bitmap.get(x: Int, y: Int)

Trả về giá trị của pixel tại vị trí được chỉ định.

Bitmap Bitmap.scale(width: Int, height: Int, filter: Boolean = true)

Tạo một bitmap mới được thu nhỏ từ bitmap này nếu có thể.

toán tử Unit Bitmap.set(x: Int, y: Int, color: Int)

Ghi color int đã chỉ định vào bitmap (giả sử bitmap này có thể thay đổi) tại toạ độ (x, y) được chỉ định.

Đối với android.graphics.Canvas
Unit Canvas.withClip(clipRect: Rect, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.clipRectCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withClip(clipRect: RectF, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.clipRectCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withClip(left: Int, top: Int, right: Int, bottom: Int, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.clipRectCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withClip(left: Float, top: Float, right: Float, bottom: Float, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.clipRectCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withClip(clipPath: Path, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.clipPathCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withMatrix(matrix: Matrix = Matrix(), block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.concatCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withRotation(degrees: Float = 0.0f, pivotX: Float = 0.0f, pivotY: Float = 0.0f, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.rotateCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withSave(block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.saveCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withScale(x: Float = 1.0f, y: Float = 1.0f, pivotX: Float = 0.0f, pivotY: Float = 0.0f, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.scaleCanvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withSkew(x: Float = 0.0f, y: Float = 0.0f, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.skew and Canvas.restoreToCount.

Unit Canvas.withTranslation(x: Float = 0.0f, y: Float = 0.0f, block: Canvas.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Canvas.save/Canvas.translate and Canvas.restoreToCount.

Đối với android.graphics.Color
toán tử Float Color.component1()

Trả về thành phần đầu tiên của giá trị màu.

toán tử Float Color.component2()

Trả về thành phần thứ hai của giá trị màu.

toán tử Float Color.component3()

Trả về thành phần thứ ba của giá trị màu.

toán tử Float Color.component4()

Trả về thành phần thứ tư của giá trị màu.

infix Color! Color.convertTo(colorSpace: Named)

Chuyển đổi trình nhận màu thành màu trong không gian màu (color space) được chỉ định.

infix Color! Color.convertTo(colorSpace: ColorSpace)

Chuyển đổi trình nhận màu thành màu trong không gian màu (color space) được chỉ định.

toán tử Color Color.plus(c: Color)

Kết hợp hai màu trong suốt với nhau.

Đối với android.graphics.ImageDecoder.Source
Bitmap Source.decodeBitmap(crossinline action: ImageDecoder.(info: ImageInfo, source: Source) -> Unit)

Tạo Bitmap từ một nguồn

Drawable Source.decodeDrawable(crossinline action: ImageDecoder.(info: ImageInfo, source: Source) -> Unit)

Tạo một Tài nguyên vẽ được (Drawable) từ nguồn

Đối với android.graphics.Matrix
toán tử Matrix Matrix.times(m: Matrix)

Nhân Ma trận (Matrix) này với một ma trận khác và trả về kết quả là một ma trận mới.

FloatArray Matrix.values()

Trả về 9 giá trị của Ma trận này dưới dạng một mảng float.

Đối với android.graphics.Paint
Boolean Paint.setBlendMode(blendModeCompat: BlendModeCompat?)

Phương thức thuận tiện để định cấu hình BlendMode của Paint sao cho có khả năng tương thích ngược.

Đối với android.graphics.Path
infix Path Path.and(p: Path)

Trả về giao điểm của hai đường dẫn dưới dạng một Đường dẫn (Path) mới.

Iterable<PathSegment> Path.flatten(error: Float = 0.5f)

Làm phẳng (hoặc làm gần phẳng) Đường dẫn bằng một loạt các phân đoạn dạng đường kẻ.

toán tử Path Path.minus(p: Path)

Trả về kết quả chênh lệch giữa hai đường dẫn dưới dạng một Đường dẫn mới.

infix Path Path.or(p: Path)

Trả về kết quả hợp nhất của hai đường dẫn dưới dạng một Đường dẫn mới.

toán tử Path Path.plus(p: Path)

Trả về kết quả hợp nhất của hai đường dẫn dưới dạng một Đường dẫn mới.

infix Path Path.xor(p: Path)

Trả về kết quả hợp nhất trừ đi giao điểm của hai đường dẫn dưới dạng một Đường dẫn mới.

Đối với android.graphics.Picture
Picture Picture.record(width: Int, height: Int, block: Canvas.() -> Unit)

Tạo một Canvas mới để ghi lại các lệnh trong Hình ảnh này, thực thi khối được chỉ định trên canvas mới tạo và trả về Hình ảnh này.

Đối với android.graphics.Point
toán tử Int Point.component1()

Trả về toạ độ x của điểm này.

toán tử Int Point.component2()

Trả về toạ độ y của điểm này.

toán tử Point Point.minus(p: Point)

Bù điểm này bằng giá trị âm của điểm đã chỉ định, và trả về kết quả là một điểm mới.

toán tử Point Point.minus(xy: Int)

Bù điểm này bằng giá trị âm của số đã chỉ định trên cả trục X và Y, rồi trả về kết quả là điểm mới.

toán tử Point Point.plus(p: Point)

Bù điểm này bằng điểm đã chỉ định, và trả về kết quả là một điểm mới.

toán tử Point Point.plus(xy: Int)

Bù điểm này bằng số đã chỉ định trên cả trục X và Y, rồi trả về kết quả là điểm mới.

PointF Point.toPointF()

Trả về PointF để biểu thị điểm này.

toán tử Point Point.unaryMinus()

Trả về một điểm mới biểu thị giá trị âm của điểm này.

Đối với android.graphics.PointF
toán tử Float PointF.component1()

Trả về toạ độ x của điểm này.

toán tử Float PointF.component2()

Trả về toạ độ y của điểm này.

toán tử PointF PointF.minus(p: PointF)

Bù điểm này bằng giá trị âm của điểm đã chỉ định, và trả về kết quả là một điểm mới.

toán tử PointF PointF.minus(xy: Float)

Bù điểm này bằng giá trị âm của số đã chỉ định trên cả trục X và Y, rồi trả về kết quả là điểm mới.

toán tử PointF PointF.plus(p: PointF)

Bù điểm này bằng điểm đã chỉ định, và trả về kết quả là một điểm mới.

toán tử PointF PointF.plus(xy: Float)

Bù điểm này bằng số đã chỉ định trên cả trục X và Y, rồi trả về kết quả là điểm mới.

Point PointF.toPoint()

Trả về một Point đại diện cho điểm này.

toán tử PointF PointF.unaryMinus()

Trả về một điểm mới biểu thị giá trị âm của điểm này.

Đối với android.graphics.PorterDuff.Mode
PorterDuffColorFilter Mode.toColorFilter(color: Int)

Tạo một PorterDuffColorFilter mới, sử dụng PorterDuff.Mode này làm chế độ kết hợp hoặc pha trộn alpha và sử dụng màu được chỉ định.

PorterDuffXfermode Mode.toXfermode()

Tạo một PorterDuffXfermode mới, sử dụng PorterDuff.Mode này làm chế độ kết hợp hoặc pha trộn alpha.

Đối với android.graphics.Rect
infix Rect Rect.and(r: Rect)

Trả về giao điểm của hai hình chữ nhật dưới dạng một hình chữ nhật mới.

toán tử Int Rect.component1()

Trả về "left" (trái), thành phần đầu tiên của hình chữ nhật.

toán tử Int Rect.component2()

Trả về "top" (trên), thành phần thứ hai của hình chữ nhật.

toán tử Int Rect.component3()

Trả về "right" (phải), thành phần thứ ba của hình chữ nhật.

toán tử Int Rect.component4()

Trả về "bottom" (dưới), thành phần thứ tư của hình chữ nhật.

toán tử Boolean Rect.contains(p: Point)

Trả về true nếu điểm được chỉ định nằm bên trong hình chữ nhật.

toán tử Region Rect.minus(r: Rect)

Trả về chênh lệch của hình chữ nhật này và hình chữ nhật được chỉ định dưới dạng một vùng mới.

toán tử Rect Rect.minus(xy: Int)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho độ lệch hình chữ nhật này bằng giá trị âm của số trên cả trục X và Y.

toán tử Rect Rect.minus(xy: Point)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho độ lệch hình chữ nhật này bằng giá trị âm của điểm được chỉ định.

infix Rect Rect.or(r: Rect)

Trả về kết quả hợp nhất của hai hình chữ nhật dưới dạng một hình chữ nhật mới.

toán tử Rect Rect.plus(r: Rect)

Thực hiện hợp nhất hình chữ nhật này và hình chữ nhật được chỉ định, rồi trả về kết quả là một hình chữ nhật mới.

toán tử Rect Rect.plus(xy: Int)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho độ lệch hình chữ nhật này bằng số đã chỉ định trên cả trục X và Y.

toán tử Rect Rect.plus(xy: Point)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho giá trị bù hình chữ nhật này bằng điểm đã chỉ định.

toán tử Rect Rect.times(factor: Int)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho các thành phần của hình chữ nhật này, mỗi thành phần được điều chỉnh theo tỷ lệ theo một hệ số.

RectF Rect.toRectF()

Trả về RectF biểu thị hình chữ nhật này.

Region Rect.toRegion()

Trả về Vùng (Region) biểu thị hình chữ nhật này.

infix Region Rect.xor(r: Rect)

Trả về kết quả hợp nhất trừ đi giao điểm của hai hình chữ nhật dưới dạng một vùng mới.

Đối với android.graphics.RectF
infix RectF RectF.and(r: RectF)

Trả về giao điểm của hai hình chữ nhật dưới dạng một hình chữ nhật mới.

toán tử Float RectF.component1()

Trả về "left" (trái), thành phần đầu tiên của hình chữ nhật.

toán tử Float RectF.component2()

Trả về "top" (trên), thành phần thứ hai của hình chữ nhật.

toán tử Float RectF.component3()

Trả về "right" (phải), thành phần thứ ba của hình chữ nhật.

toán tử Float RectF.component4()

Trả về "bottom" (dưới), thành phần thứ tư của hình chữ nhật.

toán tử Boolean RectF.contains(p: PointF)

Trả về true nếu điểm được chỉ định nằm bên trong hình chữ nhật.

toán tử Region RectF.minus(r: RectF)

Trả về chênh lệch của hình chữ nhật này và hình chữ nhật được chỉ định dưới dạng một vùng mới.

toán tử RectF RectF.minus(xy: Float)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho độ lệch hình chữ nhật này bằng giá trị âm của số trên cả trục X và Y.

toán tử RectF RectF.minus(xy: PointF)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho độ lệch hình chữ nhật này bằng giá trị âm của điểm được chỉ định.

infix RectF RectF.or(r: RectF)

Trả về kết quả hợp nhất của hai hình chữ nhật dưới dạng một hình chữ nhật mới.

toán tử RectF RectF.plus(r: RectF)

Thực hiện hợp nhất hình chữ nhật này và hình chữ nhật được chỉ định, rồi trả về kết quả là một hình chữ nhật mới.

toán tử RectF RectF.plus(xy: Float)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho độ lệch hình chữ nhật này bằng số đã chỉ định trên cả trục X và Y.

toán tử RectF RectF.plus(xy: PointF)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho giá trị bù hình chữ nhật này bằng điểm đã chỉ định.

toán tử RectF RectF.times(factor: Int)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho các thành phần của hình chữ nhật này, mỗi thành phần được điều chỉnh theo tỷ lệ theo một hệ số.

toán tử RectF RectF.times(factor: Float)

Trả về một hình chữ nhật mới biểu thị cho các thành phần của hình chữ nhật này, mỗi thành phần được điều chỉnh theo tỷ lệ theo một hệ số.

Rect RectF.toRect()

Trả về Rect biểu thị hình chữ nhật này.

Region RectF.toRegion()

Trả về Vùng (Region) biểu thị hình chữ nhật này.

RectF RectF.transform(m: Matrix)

Biến đổi hình chữ nhật này hiện có bằng Ma trận đã cho và trả về hình chữ nhật này.

infix Region RectF.xor(r: RectF)

Trả về kết quả hợp nhất trừ đi giao điểm của hai hình chữ nhật dưới dạng một vùng mới.

Đối với android.graphics.Region
infix Region Region.and(r: Rect)

Trả về giao điểm của vùng này và Rect được chỉ định dưới dạng một vùng mới.

infix Region Region.and(r: Region)

Trả về giao điểm của vùng này và vùng được chỉ định dưới dạng một vùng mới.

toán tử Boolean Region.contains(p: Point)

Trả về true nếu vùng chứa Điểm đã chỉ định.

Unit Region.forEach(action: (rect: Rect) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho trên mỗi rect trong vùng này.

toán tử Iterator<Rect> Region.iterator()

Trả về một Iterator trên các hình chữ nhật trong vùng này.

toán tử Region Region.minus(r: Rect)

Trả về chênh lệch giữa vùng này và Rect đã chỉ định dưới dạng vùng mới.

toán tử Region Region.minus(r: Region)

Trả về chênh lệch giữa vùng này và vùng đã chỉ định dưới dạng vùng mới.

toán tử Region Region.not()

Trả về giá trị âm của vùng này dưới dạng một vùng mới.

infix Region Region.or(r: Rect)

Trả về kết quả hợp nhất giữa vùng này và Rect đã chỉ định dưới dạng vùng mới.

infix Region Region.or(r: Region)

Trả về kết quả hợp nhất giữa vùng này và vùng đã chỉ định dưới dạng vùng mới.

toán tử Region Region.plus(r: Rect)

Trả về kết quả hợp nhất giữa vùng này và Rect đã chỉ định dưới dạng vùng mới.

toán tử Region Region.plus(r: Region)

Trả về kết quả hợp nhất giữa vùng này và vùng đã chỉ định dưới dạng vùng mới.

toán tử Region Region.unaryMinus()

Trả về giá trị âm của vùng này dưới dạng một vùng mới.

infix Region Region.xor(r: Rect)

Trả về kết quả hợp nhất trừ đi giao điểm của vùng này và Rect được chỉ định dưới dạng một vùng mới.

infix Region Region.xor(r: Region)

Trả về kết quả hợp nhất trừ đi giao điểm của vùng này và vùng được chỉ định dưới dạng một vùng mới.

Đối với android.graphics.Shader
Unit Shader.transform(block: Matrix.() -> Unit)

Bao bọc khối đã chỉ định bên trong các lệnh gọi đến Shader.getLocalMatrix and Shader.setLocalMatrix.

Đối với kotlin.Int
toán tử Int Int.component1()

Trả về thành phần alpha của một color int.

toán tử Int Int.component2()

Trả về thành phần màu đỏ của một color int.

toán tử Int Int.component3()

Trả về thành phần màu xanh lục của một color int.

toán tử Int Int.component4()

Trả về thành phần màu xanh dương của một color int.

infix Long Int.convertTo(colorSpace: Named)

Chuyển đổi trình nhận color int thành color long trong không gian màu (color space) được chỉ định.

infix Long Int.convertTo(colorSpace: ColorSpace)

Chuyển đổi trình nhận color int thành color long trong không gian màu (color space) được chỉ định.

Color Int.toColor()

Tạo một thực thể của Color mới từ một color int.

Long Int.toColorLong()

Chuyển đổi color int ARGB được chỉ định thành color long RGBA trong color space sRGB.

Đối với kotlin.Long
toán tử Float Long.component1()

Trả về thành phần đầu tiên của giá trị màu.

toán tử Float Long.component2()

Trả về thành phần thứ hai của giá trị màu.

toán tử Float Long.component3()

Trả về thành phần thứ ba của giá trị màu.

toán tử Float Long.component4()

Trả về thành phần thứ tư của giá trị màu.

infix Long Long.convertTo(colorSpace: Named)

Chuyển đổi trình nhận color long thành color long trong không gian màu được chỉ định.

infix Long Long.convertTo(colorSpace: ColorSpace)

Chuyển đổi trình nhận color long thành color long trong không gian màu được chỉ định.

Color Long.toColor()

Tạo một thực thể Color mới từ một color long.

Int Long.toColorInt()

Chuyển đổi color long được chỉ định thành color int ARGB.

Đối với kotlin.String
Int String.toColorInt()

Trả về màu Int tương ứng của String này.

Thuộc tính mở rộng

Đối với kotlin.Int
Int Int.alpha()

Trả về thành phần alpha của một color int.

Int Int.blue()

Trả về thành phần màu xanh dương của một color int.

Int Int.green()

Trả về thành phần màu xanh lục của một color int.

Float Int.luminance()

Trả về độ chói tương đối của một color int, theo phương pháp mã hoá sRGB.

Int Int.red()

Trả về thành phần màu đỏ của một color int.

Đối với kotlin.Long
Float Long.alpha()

Trả về thành phần alpha của một color long.

Float Long.blue()

Trả về thành phần màu xanh dương của một color long.

ColorSpace Long.colorSpace()

Trả về color space được mã hoá bằng color long được chỉ định.

Float Long.green()

Trả về thành phần màu xanh lục của color long.

Boolean Long.isSrgb()

Cho biết liệu màu có nằm trong không gian màu sRGB hay không.

Boolean Long.isWideGamut()

Cho biết liệu màu có nằm trong không gian màu wide-gamut hay không.

Float Long.luminance()

Trả về độ chói tương đối của một màu.

Float Long.red()

Trả về thành phần màu đỏ của color long.

Hàm cấp cao nhất

Bitmap createBitmap(width: Int, height: Int, config: Config = Bitmap.Config.ARGB_8888)

Trả về một bitmap thay đổi được, dựa trên chiều rộngchiều cao đã chỉ định.

Bitmap createBitmap(width: Int, height: Int, config: Config = Bitmap.Config.ARGB_8888, hasAlpha: Boolean = true, colorSpace: ColorSpace = ColorSpace.get(ColorSpace.Named.SRGB))

Trả về một bitmap thay đổi được, dựa trên chiều rộngchiều cao đã chỉ định.

Ma trận rotationMatrix(degrees: Float, px: Float = 0.0f, py: Float = 0.0f)

Tạo ma trận xoay, được xác định bằng góc xoay theo độ xung quanh điểm xoay có toạ độ (px, py).

Ma trận scaleMatrix(sx: Float = 1.0f, sy: Float = 1.0f)

Tạo một ma trận tỷ lệ có hệ số tỷ lệ sxsy tương ứng trên trục xy.

Ma trận translationMatrix(tx: Float = 0.0f, ty: Float = 0.0f)

Tạo ma trận dịch với số lượng bản dịch txty tương ứng trên trục xy.

androidx.core.graphics.drawable

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.graphics.Bitmap
Icon Bitmap.toAdaptiveIcon()

Tạo một Biểu tượng từ Bitmap thích ứng này.

BitmapDrawable Bitmap.toDrawable(resources: Resources)

Tạo BitmapDrawable từ Bitmap này.

Icon Bitmap.toIcon()

Tạo một Biểu tượng từ Bitmap này.

Đối với android.graphics.Color
ColorDrawable Color.toDrawable()

Tạo ColorDrawable từ Màu này (thông qua Color.toArgb).

Đối với android.graphics.drawable.Drawable
Bitmap Drawable.toBitmap(@Px width: Int = intrinsicWidth, @Px height: Int = intrinsicHeight, config: Config? = null)

Trả vể kết quả biểu thị dạng Bitmap của Tài nguyên vẽ được (Drawable) này.

Unit Drawable.updateBounds(@Px left: Int = bounds.left, @Px top: Int = bounds.top, @Px right: Int = bounds.right, @Px bottom: Int = bounds.bottom)

Cập nhật ranh giới của tài nguyên vẽ được này.

Đối với android.net.Uri
Icon Uri.toIcon()

Tạo một Biểu tượng từ Uri này.

Đối với kotlin.ByteArray
Icon ByteArray.toIcon()

Tạo một Biểu tượng từ ByteArray này.

Đối với kotlin.Int
ColorDrawable Int.toDrawable()

Tạo ColorDrawable từ giá trị màu này.

androidx.core.location

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.location.Location
toán tử Double Location.component1()

Trả về vĩ độ của Vị trí này.

toán tử Double Location.component2()

Trả về kinh độ của Vị trí này.

androidx.core.net

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.net.Uri
Tệp Uri.toFile()

Tạo Tệp từ Uri đã cho.

Đối với java.io.File
Uri File.toUri()

Tạo một Uri từ tệp đã cho.

Đối với kotlin.String
Uri String.toUri()

Tạo một Uri từ chuỗi URI mã hoá đã cho.

androidx.core.os

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.os.Handler
Runnable Handler.postAtTime(uptimeMillis: Long, token: Any? = null, crossinline action: () -> Unit)

Phiên bản của Handler.postAtTime, có vai trò sắp xếp lại các thông số, cho phép hành động được đặt bên ngoài dấu ngoặc đơn.

Runnable Handler.postDelayed(delayInMillis: Long, token: Any? = null, crossinline action: () -> Unit)

Phiên bản của Handler.postDelayed, có vai trò sắp xếp lại các thông số, cho phép hành động được đặt bên ngoài dấu ngoặc đơn.

Hàm cấp cao nhất

Bundle bundleOf(vararg pairs: Pair<String, Any?>)

Trả về một Gói (Bundle) mới có phần tử là các cặp khoá/giá trị đã cho.

PersistableBundle persistableBundleOf(vararg pairs: Pair<String, Any?>)

Trả về một PersistableBundle mới có phần tử là các cặp khoá/giá trị đã cho.

T trace(sectionName: String, block: () -> T)

Bao bọc khối đã chỉ định trong các lệnh gọi đến Trace.beginSection (có sectionName đã cho) và Trace.endSection.

androidx.core.text

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.text.Spannable
Unit Spannable.clearSpans()

Xoá tất cả các span khỏi đoạn văn bản này.

toán tử Unit Spannable.set(start: Int, end: Int, span: Any)

Thêm span vào phạm vi start&hellip;end của đoạn văn bản.

toán tử Unit Spannable.set(range: IntRange, span: Any)

Thêm span vào phạm vi (range) của đoạn văn bản.

Đối với android.text.SpannableStringBuilder
SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.backgroundColor(color: Int, builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo PlatformColorspan.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.bold(builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo Stylespan in đậm.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.color(color: Int, builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo ForegroundColorSpan.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.inSpans(vararg spans: Any, builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo span.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.inSpans(span: Any, builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo span.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.italic(builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo StyleSpan.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.scale(proportion: Float, builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo RelativeSizeSpan.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.strikeThrough(builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo StrikethroughSpan.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.subscript(builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo SubscriptSpan.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.superscript(builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo SuperscriptSpan.

SpannableStringBuilder SpannableStringBuilder.underline(builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Gói đoạn văn bản đã thêm trong builderAction theo UnderlineSpan.

Đối với android.text.Spanned
Array<out T> Spanned.getSpans(start: Int = 0, end: Int = length)

Lấy tất cả các span là thực thể của T.

String Spanned.toHtml(option: Int = TO_HTML_PARAGRAPH_LINES_CONSECUTIVE)

Trả về một chuỗi HTML từ các span trong Spanned này.

Đối với kotlin.CharSequence
Boolean CharSequence.isDigitsOnly()

Trả về kết quả cho biết liệu có phải CharSequence đã cho chỉ chứa chữ số hay không.

Spannable CharSequence.toSpannable()

Trả về một Spanable mới từ CharSequence hoặc chính nguồn đó nếu đó đã là một thực thể của SCLICKableString.

Spanned CharSequence.toSpanned()

Trả về một Spanned mới từ CharSequence hoặc chính nguồn đó nếu đó đã là một thực thể của SpannedString.

Int CharSequence.trimmedLength()

Trả về độ dài mà CharSequence đã chỉ định sẽ có nếu các dấu cách và ký tự điều khiển ASCII được cắt bỏ khỏi phần đầu và cuối, giống như trong String.trim.

Đối với kotlin.String
String String.htmlEncode()

Mã hoá Html cho chuỗi.

Spanned String.parseAsHtml(flags: Int = FROM_HTML_MODE_LEGACY, imageGetter: ImageGetter? = null, tagHandler: TagHandler? = null)

Trả về chuỗi Spanned sau khi phân tích cú pháp chuỗi này dưới dạng HTML.

Thuộc tính mở rộng

Đối với java.util.Locale
Int Locale.layoutDirection()

Trả về hướng bố cục cho một ngôn ngữ cụ thể.

Hàm cấp cao nhất

SpannedString buildSpannedString(builderAction: SpannableStringBuilder.() -> Unit)

Xây dựng chuỗi mới bằng cách điền một SpannableStringBuilder mới tạo bằng builderAction được cung cấp, sau đó chuyển đổi thành SpannedString.

androidx.core.transition

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.transition.Transition
TransitionListener Transition.addListener(crossinline onEnd: (transition: Transition) -> Unit = {}, crossinline onStart: (transition: Transition) -> Unit = {}, crossinline onCancel: (transition: Transition) -> Unit = {}, crossinline onResume: (transition: Transition) -> Unit = {}, crossinline onPause: (transition: Transition) -> Unit = {})

Thêm trình nghe vào Transition này bằng các hành động được cung cấp.

TransitionListener Transition.doOnCancel(crossinline action: (transition: Transition) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi transition này bị huỷ.

TransitionListener Transition.doOnEnd(crossinline action: (transition: Transition) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi transition này kết thúc.

TransitionListener Transition.doOnPause(crossinline action: (transition: Transition) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi transition này tạm dừng.

TransitionListener Transition.doOnResume(crossinline action: (transition: Transition) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi transition này tiếp tục sau khi tạm dừng.

TransitionListener Transition.doOnStart(crossinline action: (transition: Transition) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi transition này bắt đầu.

androidx.core.util

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.util.AtomicFile
ByteArray AtomicFile.readBytes()

Lấy toàn bộ nội dung của tệp này dưới dạng một mảng byte.

String AtomicFile.readText(charset: Charset = Charsets.UTF_8)

Lấy toàn bộ nội dung của tệp này dưới dạng Chuỗi bằng UTF-8 hoặc bộ ký tự đã chỉ định.

Unit AtomicFile.tryWrite(block: (out: FileOutputStream) -> Unit)

Thực hiện các thao tác ghi bên trong khối của tệp này.

Unit AtomicFile.writeBytes(array: ByteArray)

Đặt nội dung của tệp này dưới dạng một mảng byte.

Unit AtomicFile.writeText(text: String, charset: Charset = Charsets.UTF_8)

Đặt nội dung của tệp này dưới dạng văn bản được mã hoá bằng UTF-8 hoặc bộ ký tự đã chỉ định.

Đối với android.util.LongSparseArray
toán tử Boolean LongSparseArray<T>.contains(key: Long)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean LongSparseArray<T>.containsKey(key: Long)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean LongSparseArray<T>.containsValue(value: T)

Trả về true nếu tập hợp chứa giá trị.

Unit LongSparseArray<T>.forEach(action: (key: Long, value: T) -> Unit)

Thực hiện hành động cụ thể cho mỗi mục khoá/giá trị đã nhập.

T LongSparseArray<T>.getOrDefault(key: Long, defaultValue: T)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc defaultValue nếu không có giá trị đó.

T LongSparseArray<T>.getOrElse(key: Long, defaultValue: () -> T)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc từ defaultValue nếu không có giá trị đó.

Boolean LongSparseArray<T>.isEmpty()

Trả về true khi tập hợp không chứa phần tử nào.

Boolean LongSparseArray<T>.isNotEmpty()

Trả về true khi tập hợp có chứa các phần tử.

LongIterator LongSparseArray<T>.keyIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các khoá của tập hợp.

toán tử LongSparseArray<T> LongSparseArray<T>.plus(other: LongSparseArray<T>)

Tạo một tập hợp mới bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Unit LongSparseArray<T>.putAll(other: LongSparseArray<T>)

Cập nhật tập hợp này bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Boolean LongSparseArray<T>.remove(key: Long, value: T)

Chỉ xoá mục nhập cho khoá nếu mục đó được liên kết với giá trị.

toán tử Unit LongSparseArray<T>.set(key: Long, value: T)

Cho phép sử dụng toán tử chỉ mục để lưu trữ các giá trị trong tập hợp.

Iterator<T> LongSparseArray<T>.valueIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các giá trị của tập hợp.

Đối với android.util.Pair
toán tử F Pair<F, S>.component1()

Trả về thành phần đầu tiên của cặp.

toán tử S Pair<F, S>.component2()

Trả về thành phần thứ hai của cặp.

Pair<F, S> Pair<F, S>.toKotlinPair()

Trả về Cặp này dưới dạng kotlin.Pair.

Đối với android.util.Range
infix Range<T> Range<T>.and(other: Range<T>)

Trả về giao điểm của phạm vi này và phạm vi khác.

toán tử Range<T> Range<T>.plus(value: T)

Trả về phạm vi nhỏ nhất chứa phạm vi này và giá trị.

toán tử Range<T> Range<T>.plus(other: Range<T>)

Trả về phạm vi nhỏ nhất chứa phạm vi này và phạm vi khác.

ClosedRange<T> Range<T>.toClosedRange()

Trả về Phạm vi này dưới dạng ClosedRange.

Đối với android.util.Size
toán tử Int Size.component1()

Trả về "width" (chiều rộng), thành phần đầu tiên của Kích thước này.

toán tử Int Size.component2()

Trả về "height" (chiều cao), thành phần thứ hai của Kích thước này.

Đối với android.util.SizeF
toán tử Float SizeF.component1()

Trả về "width" (chiều rộng), thành phần đầu tiên của SizeF này.

toán tử Float SizeF.component2()

Trả về "height" (chiều cao), thành phần thứ hai của SizeF này.

Đối với android.util.SparseArray
toán tử Boolean SparseArray<T>.contains(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean SparseArray<T>.containsKey(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean SparseArray<T>.containsValue(value: T)

Trả về true nếu tập hợp chứa giá trị.

Unit SparseArray<T>.forEach(action: (key: Int, value: T) -> Unit)

Thực hiện hành động cụ thể cho mỗi mục khoá/giá trị đã nhập.

T SparseArray<T>.getOrDefault(key: Int, defaultValue: T)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc defaultValue nếu không có giá trị đó.

T SparseArray<T>.getOrElse(key: Int, defaultValue: () -> T)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc từ defaultValue nếu không có giá trị đó.

Boolean SparseArray<T>.isEmpty()

Trả về true khi tập hợp không chứa phần tử nào.

Boolean SparseArray<T>.isNotEmpty()

Trả về true khi tập hợp có chứa các phần tử.

IntIterator SparseArray<T>.keyIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các khoá của tập hợp.

toán tử SparseArray<T> SparseArray<T>.plus(other: SparseArray<T>)

Tạo một tập hợp mới bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Unit SparseArray<T>.putAll(other: SparseArray<T>)

Cập nhật tập hợp này bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Boolean SparseArray<T>.remove(key: Int, value: T)

Chỉ xoá mục nhập cho khoá nếu mục đó được liên kết với giá trị.

toán tử Unit SparseArray<T>.set(key: Int, value: T)

Cho phép sử dụng toán tử chỉ mục để lưu trữ các giá trị trong tập hợp.

Iterator<T> SparseArray<T>.valueIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các giá trị của tập hợp.

Đối với android.util.SparseBooleanArray
toán tử Boolean SparseBooleanArray.contains(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean SparseBooleanArray.containsKey(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean SparseBooleanArray.containsValue(value: Boolean)

Trả về true nếu tập hợp chứa giá trị.

Unit SparseBooleanArray.forEach(action: (key: Int, value: Boolean) -> Unit)

Thực hiện hành động cụ thể cho mỗi mục khoá/giá trị đã nhập.

Boolean SparseBooleanArray.getOrDefault(key: Int, defaultValue: Boolean)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc defaultValue nếu không có giá trị đó.

Boolean SparseBooleanArray.getOrElse(key: Int, defaultValue: () -> Boolean)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc từ defaultValue nếu không có giá trị đó.

Boolean SparseBooleanArray.isEmpty()

Trả về true khi tập hợp không chứa phần tử nào.

Boolean SparseBooleanArray.isNotEmpty()

Trả về true khi tập hợp có chứa các phần tử.

IntIterator SparseBooleanArray.keyIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các khoá của tập hợp.

toán tử SparseBooleanArray SparseBooleanArray.plus(other: SparseBooleanArray)

Tạo một tập hợp mới bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Unit SparseBooleanArray.putAll(other: SparseBooleanArray)

Cập nhật tập hợp này bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Boolean SparseBooleanArray.remove(key: Int, value: Boolean)

Chỉ xoá mục nhập cho khoá nếu mục đó được liên kết với giá trị.

toán tử Unit SparseBooleanArray.set(key: Int, value: Boolean)

Cho phép sử dụng toán tử chỉ mục để lưu trữ các giá trị trong tập hợp.

BooleanIterator SparseBooleanArray.valueIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các giá trị của tập hợp.

Đối với android.util.SparseIntArray
toán tử Boolean SparseIntArray.contains(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean SparseIntArray.containsKey(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean SparseIntArray.containsValue(value: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa giá trị.

Unit SparseIntArray.forEach(action: (key: Int, value: Int) -> Unit)

Thực hiện hành động cụ thể cho mỗi mục khoá/giá trị đã nhập.

Int SparseIntArray.getOrDefault(key: Int, defaultValue: Int)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc defaultValue nếu không có giá trị đó.

Int SparseIntArray.getOrElse(key: Int, defaultValue: () -> Int)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc từ defaultValue nếu không có giá trị đó.

Boolean SparseIntArray.isEmpty()

Trả về true khi tập hợp không chứa phần tử nào.

Boolean SparseIntArray.isNotEmpty()

Trả về true khi tập hợp có chứa các phần tử.

IntIterator SparseIntArray.keyIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các khoá của tập hợp.

toán tử SparseIntArray SparseIntArray.plus(other: SparseIntArray)

Tạo một tập hợp mới bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Unit SparseIntArray.putAll(other: SparseIntArray)

Cập nhật tập hợp này bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Boolean SparseIntArray.remove(key: Int, value: Int)

Chỉ xoá mục nhập cho khoá nếu mục đó được liên kết với giá trị.

toán tử Unit SparseIntArray.set(key: Int, value: Int)

Cho phép sử dụng toán tử chỉ mục để lưu trữ các giá trị trong tập hợp.

IntIterator SparseIntArray.valueIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các giá trị của tập hợp.

Đối với android.util.SparseLongArray
toán tử Boolean SparseLongArray.contains(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean SparseLongArray.containsKey(key: Int)

Trả về true nếu tập hợp chứa khoá.

Boolean SparseLongArray.containsValue(value: Long)

Trả về true nếu tập hợp chứa giá trị.

Unit SparseLongArray.forEach(action: (key: Int, value: Long) -> Unit)

Thực hiện hành động cụ thể cho mỗi mục khoá/giá trị đã nhập.

Long SparseLongArray.getOrDefault(key: Int, defaultValue: Long)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc defaultValue nếu không có giá trị đó.

Long SparseLongArray.getOrElse(key: Int, defaultValue: () -> Long)

Trả về giá trị tương ứng với khoá hoặc từ defaultValue nếu không có giá trị đó.

Boolean SparseLongArray.isEmpty()

Trả về true khi tập hợp không chứa phần tử nào.

Boolean SparseLongArray.isNotEmpty()

Trả về true khi tập hợp có chứa các phần tử.

IntIterator SparseLongArray.keyIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các khoá của tập hợp.

toán tử SparseLongArray SparseLongArray.plus(other: SparseLongArray)

Tạo một tập hợp mới bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Unit SparseLongArray.putAll(other: SparseLongArray)

Cập nhật tập hợp này bằng cách thêm hoặc thay thế các mục nhập từ tập hợp khác.

Boolean SparseLongArray.remove(key: Int, value: Long)

Chỉ xoá mục nhập cho khoá nếu mục đó được đặt thành giá trị.

toán tử Unit SparseLongArray.set(key: Int, value: Long)

Cho phép sử dụng toán tử chỉ mục để lưu trữ các giá trị trong tập hợp.

LongIterator SparseLongArray.valueIterator()

Trả về một đối tượng iterator trong các giá trị của tập hợp.

Đối với kotlin.Double
Half Double.toHalf()

Trả về một thực thể Half biểu thị cho Double đã cho.

Đối với kotlin.Float
Half Float.toHalf()

Trả về một thực thể Half biểu thị cho Float đã cho.

Đối với kotlin.Pair
Pair<F, S> Pair<F, S>.toAndroidPair()

Trả về kotlin.Pair này dưới dạng một Cặp trên Android.

Đối với kotlin.Short
Half Short.toHalf()

Trả về một thực thể Half biểu thị cho Short đã cho.

Đối với kotlin.String
Half String.toHalf()

Trả về một thực thể Half biểu thị cho String đã cho.

Đối với kotlin.ranges.ClosedRange
Range<T> ClosedRange<T>.toRange()

Trả về ClosedRange này dưới dạng Range.

Thuộc tính mở rộng

Đối với android.util.LongSparseArray
Int LongSparseArray<T>.size()

Trả về số lượng cặp khoá/giá trị trong tập hợp.

Đối với android.util.SparseArray
Int SparseArray<T>.size()

Trả về số lượng cặp khoá/giá trị trong tập hợp.

Đối với android.util.SparseBooleanArray
Int SparseBooleanArray.size()

Trả về số lượng cặp khoá/giá trị trong tập hợp.

Đối với android.util.SparseIntArray
Int SparseIntArray.size()

Trả về số lượng cặp khoá/giá trị trong tập hợp.

Đối với android.util.SparseLongArray
Int SparseLongArray.size()

Trả về số lượng mục nhập khoá/giá trị trong tập hợp.

Hàm cấp cao nhất

LruCache<K, V> lruCache(maxSize: Int, crossinline sizeOf: (key: K, value: V) -> Int = { _, _ -> 1 }, crossinline create: (key: K) -> V? = { null as V? }, crossinline onEntryRemoved: (evicted: Boolean, key: K, oldValue: V, newValue: V?) -> Unit = { _, _, _, _ -> })

Tạo một LruCache có các thông số đã cho.

infix Range<T> T.rangeTo(that: T)

Tạo một phạm vi từ giá trị Comparable này đến giá trị đó.

androidx.core.view

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.view.Menu
toán tử Boolean Menu.contains(item: MenuItem)

Trả về true nếu tìm thấy mục trong trình đơn này.

Unit Menu.forEach(action: (item: MenuItem) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho trên mỗi mục trong trình đơn này.

Unit Menu.forEachIndexed(action: (index: Int, item: MenuItem) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho trên mỗi mục trong trình đơn này, với điều kiện đây là chỉ mục tuần tự.

toán tử MenuItem Menu.get(index: Int)

Trả về trình đơn trong chỉ mục.

Boolean Menu.isEmpty()

Trả về true nếu trình đơn này không chứa mục nào.

Boolean Menu.isNotEmpty()

Trả về true nếu trình đơn này chứa một mục trở lên.

toán tử MutableIterator<MenuItem> Menu.iterator()

Trả về MutableIterator cho các mục trong trình đơn này.

toán tử Unit Menu.minusAssign(item: MenuItem)

Xoá mục khỏi trình đơn này.

Đối với android.view.View
Unit View.doOnAttach(crossinline action: (view: View) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho khi thành phần hiển thị (view) này gắn với một cửa sổ.

Unit View.doOnDetach(crossinline action: (view: View) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho khi thành phần hiển thị này tách khỏi một cửa sổ.

Unit View.doOnLayout(crossinline action: (view: View) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho khi thành phần hiển thị này mở rộng ra.

Unit View.doOnNextLayout(crossinline action: (view: View) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho khi thành phần hiển thị này được mở rộng ra tiếp theo.

OneShotPreDrawListener View.doOnPreDraw(crossinline action: (view: View) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho khi hệ thống phân cấp thành phần hiển thị gắn với một cửa sổ.

Bitmap View.drawToBitmap(config: Config = Bitmap.Config.ARGB_8888)

Trả về kết quả biểu thị dạng Bitmap của View này.

Runnable View.postDelayed(delayInMillis: Long, crossinline action: () -> Unit)

Phiên bản của View.postDelayed, có vai trò sắp xếp lại các thông số, cho phép hành động được đặt bên ngoài dấu ngoặc đơn.

Runnable View.postOnAnimationDelayed(delayInMillis: Long, crossinline action: () -> Unit)

Phiên bản của View.postOnAnimationDelayed, có vai trò sắp xếp lại các thông số, cho phép hành động được đặt bên ngoài dấu ngoặc đơn.

Unit View.setPadding(@Px size: Int)

Thiết lập khoảng đệm của thành phần hiển thị.

Unit View.updateLayoutParams(block: LayoutParams.() -> Unit)

Thực thi khối bằng layoutParams của thành phần hiển thị và chỉ định lại layoutParams bằng phiên bản đã cập nhật.

Unit View.updateLayoutParams(block: T.() -> Unit)

Thực thi khối bằng phiên bản layoutParams đã nhập của thành phần hiển thị và chỉ định lại layoutParams bằng phiên bản đã cập nhật.

Unit View.updatePadding(@Px left: Int = paddingLeft, @Px top: Int = paddingTop, @Px right: Int = paddingRight, @Px bottom: Int = paddingBottom)

Cập nhật khoảng đệm của thành phần hiển thị này.

Unit View.updatePaddingRelative(@Px start: Int = paddingStart, @Px top: Int = paddingTop, @Px end: Int = paddingEnd, @Px bottom: Int = paddingBottom)

Cập nhật khoảng đệm tương đối của thành phần hiển thị này.

Đối với android.view.ViewGroup
toán tử Boolean ViewGroup.contains(view: View)

Trả về true nếu tìm thấy thành phần hiển thị trong nhóm thành phần hiển thị này.

Unit ViewGroup.forEach(action: (view: View) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho trên mỗi thành phần hiển thị trong nhóm thành phần hiển thị này.

Unit ViewGroup.forEachIndexed(action: (index: Int, view: View) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho trên mỗi thành phần hiển thị trong nhóm thành phần hiển thị này, với điều kiện đây là chỉ mục tuần tự.

toán tử View ViewGroup.get(index: Int)

Trả về thành phần hiển thị tại chỉ mục.

Boolean ViewGroup.isEmpty()

Trả về true nếu nhóm thành phần hiển thị này không chứa thành phần hiển thị nào.

Boolean ViewGroup.isNotEmpty()

Trả về true nếu nhóm thành phần hiển thị này chứa ít nhất một thành phần hiển thị.

toán tử MutableIterator<View> ViewGroup.iterator()

Trả về MutableIterator trên các thành phần hiển thị trong nhóm thành phần hiển thị này.

toán tử Unit ViewGroup.minusAssign(view: View)

Xoá thành phần hiển thị khỏi nhóm thành phần hiển thị này.

toán tử Unit ViewGroup.plusAssign(view: View)

Thêm thành phần hiển thị vào nhóm thành phần hiển thị này.

Đối với android.view.ViewGroup.MarginLayoutParams
Unit MarginLayoutParams.setMargins(@Px size: Int)

Thiết lập lề trong MarginLayoutParams của ViewGroup.

Unit MarginLayoutParams.updateMargins(@Px left: Int = leftMargin, @Px top: Int = topMargin, @Px right: Int = rightMargin, @Px bottom: Int = bottomMargin)

Cập nhật lề trong ViewGroup.MarginLayoutParams của ViewGroup.

Unit MarginLayoutParams.updateMarginsRelative(@Px start: Int = marginStart, @Px top: Int = topMargin, @Px end: Int = marginEnd, @Px bottom: Int = bottomMargin)

Cập nhật lề tương đối trong MarginLayoutParams của ViewGroup.

Thuộc tính mở rộng

Đối với android.view.Menu
Sequence<MenuItem> Menu.children()

Trả về một Trình tự cho các mục trong trình đơn này.

Int Menu.size()

Trả về số lượng mục trong trình đơn này.

Đối với android.view.View
Boolean View.isGone()

Trả về true khi trạng thái hiển thị của thành phần hiển thị này là View.GONE, nếu không thì trả về false.

Boolean View.isInvisible()

Trả về true khi trạng thái hiển thị của thành phần hiển thị này là View.INVISIBLE, nếu không thì trả về false.

Boolean View.isVisible()

Trả về true khi trạng thái hiển thị của thành phần hiển thị này là View.VISIBLE, nếu không thì trả về false.

Int View.marginBottom()

Trả về giá trị lề dưới nếu LayoutParams của thành phần hiển thị này là ViewGroup.MarginLayoutParams, nếu không thì trả về giá trị 0.

Int View.marginEnd()

Trả về giá trị lề kết thúc nếu LayoutParams của thành phần hiển thị này là ViewGroup.ApiLayoutParams, nếu không, 0.

Int View.marginLeft()

Trả về giá trị lề trái nếu LayoutParams của thành phần hiển thị này là ViewGroup.MarginLayoutParams, nếu không thì trả về giá trị 0.

Int View.marginRight()

Trả về giá trị lề phải nếu LayoutParams của thành phần hiển thị này là ViewGroup.MarginLayoutParams, nếu không thì trả về giá trị 0.

Int View.marginStart()

Trả về giá trị lề bắt đầu dưới nếu LayoutParams của thành phần hiển thị này là ViewGroup.MarginLayoutParams, nếu không thì trả về giá trị 0.

Int View.marginTop()

Trả về giá trị lề trên nếu LayoutParams của thành phần hiển thị này là ViewGroup.MarginLayoutParams, nếu không thì trả về giá trị 0.

Đối với android.view.ViewGroup
Sequence<View> ViewGroup.children()

Trả về một Trình tự cho các thành phần hiển thị nằm trong nhóm thành phần hiển thị này.

Int ViewGroup.size()

Trả về số thành phần hiển thị trong nhóm thành phần hiển thị này.

androidx.core.widget

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.12.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:1.12.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.widget.TextView
TextWatcher TextView.addTextChangedListener(crossinline beforeTextChanged: (text: CharSequence?, start: Int, count: Int, after: Int) -> Unit = { _, _, _, _ -> }, crossinline onTextChanged: (text: CharSequence?, start: Int, count: Int, after: Int) -> Unit = { _, _, _, _ -> }, crossinline afterTextChanged: (text: Editable?) -> Unit = {})

Thêm trình nghe các thay đổi văn bản vào TextView này bằng cách sử dụng các hành động được cung cấp

TextWatcher TextView.doAfterTextChanged(crossinline action: (text: Editable?) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi văn bản thay đổi.

TextWatcher TextView.doBeforeTextChanged(crossinline action: (text: CharSequence?, start: Int, count: Int, after: Int) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi trước khi văn bản thay đổi.

TextWatcher TextView.doOnTextChanged(crossinline action: (text: CharSequence?, start: Int, count: Int, after: Int) -> Unit)

Thêm một hành động sẽ được gọi khi văn bản thay đổi.

androidx.dynamicanimation.animation

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.dynamicanimation:dynamicanimation-ktx:1.1.0-alpha03"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.dynamicanimation:dynamicanimation-ktx:1.1.0-alpha03")
}

Hàm mở rộng

Đối với SpringAnimation
SpringAnimation SpringAnimation.withSpringForceProperties(func: SpringForce.() -> Unit)

Cập nhật hoặc áp dụng các thuộc tính đàn hồi như SpringForce.mDampingRatio, SpringForce.mFinalPosition và độ cứng trên SpringImage.

Hàm cấp cao nhất

FlingAnimation flingAnimationOf(setter: (Float) -> Unit, getter: () -> Float)

Tạo FlingAnimation cho một thuộc tính có thể truy cập qua phương thức setter và getter đã cung cấp.

SpringAnimation springAnimationOf(setter: (Float) -> Unit, getter: () -> Float, finalPosition: Float = Float.NaN)

Tạo SpringAnimation cho một thuộc tính có thể truy cập qua phương thức setter và getter đã cung cấp.

androidx.fragment.app

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.fragment:fragment-ktx:1.6.2"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.fragment:fragment-ktx:1.6.2")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.view.View
F View.findFragment()

Tìm một Mảnh (fragment) liên kết với một thành phần hiển thị (view).

Đối với Mảnh (Fragment)
Lazy<VM> Fragment.activityViewModels(noinline factoryProducer: () -> ViewModelProvider.Factory = null)

Trả về một trình uỷ quyền để truy cập vào ViewModel của hoạt động gốc, nếu factoryProducer được chỉ định, thì ViewModelProvider.Factory trả về sẽ được dùng để tạo ViewModel lần đầu tiên.

Lazy<VM> Fragment.createViewModelLazy(viewModelClass: KClass<VM>, storeProducer: () -> ViewModelStore, factoryProducer: () -> ViewModelProvider.Factory = null)

Phương thức trợ giúp để tạo ViewModelLazy giúp phân giải null được chuyển thành factoryProducer về trạng thái ban đầu mặc định.

Lazy<VM> Fragment.viewModels(noinline ownerProducer: () -> ViewModelStoreOwner = { this }, noinline factoryProducer: () -> ViewModelProvider.Factory = null)

Trả về một trình uỷ quyền để truy cập ViewModel theo mặc định trong phạm vi mảnh này:

Đối với FragmentTransaction
FragmentTransaction FragmentTransaction.add(@IdRes containerViewId: Int, tag: String? = null, args: Bundle? = null)

Thêm một mảnh vào FragmentManager được liên kết, qua đó tăng cường thành phần hiển thị của mảnh này thành thành phần hiển thị vùng chứa do containerViewId chỉ định để sau này truy xuất qua FragmentManager.findFragmentById.

FragmentTransaction FragmentTransaction.add(tag: String, args: Bundle? = null)

Thêm một mảnh vào FragmentManager được liên kết mà không thêm mảnh này vào bất kỳ thành phần hiển thị vùng chứa nào.

FragmentTransaction FragmentTransaction.replace(@IdRes containerViewId: Int, tag: String? = null, args: Bundle? = null)

Thay thế mảnh hiện tại đã được thêm vào vùng chứa.

Đối với FragmentManager
Unit FragmentManager.commit(allowStateLoss: Boolean = false, body: FragmentTransaction.() -> Unit)

Chạy body trong một FragmentTransaction được lưu tự động nếu quá trình chạy hoàn tất mà không xảy ra ngoại lệ.

Unit FragmentManager.commitNow(allowStateLoss: Boolean = false, body: FragmentTransaction.() -> Unit)

Chạy body trong một FragmentTransaction được lưu tự động nếu quá trình chạy hoàn tất mà không xảy ra ngoại lệ.

Unit FragmentManager.transaction(now: Boolean = false, allowStateLoss: Boolean = false, body: FragmentTransaction.() -> Unit)

Chạy body trong một FragmentTransaction được lưu tự động nếu quá trình chạy hoàn tất mà không xảy ra ngoại lệ.

androidx.fragment.app.testing

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.fragment:fragment-testing:1.6.2"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.fragment:fragment-testing:1.6.2")
}

Hàm cấp cao nhất

FragmentScenario<F!> launchFragment(fragmentArgs: Bundle? = null, @StyleRes themeResId: Int = R.style.FragmentScenarioEmptyFragmentActivityTheme, factory: FragmentFactory? = null)

Chạy một mảnh có các đối số cụ thể được lưu trữ trên một FragmentActivity trống lưu trữ bằng cách sử dụng FragmentFactory đã cho và đợi mảnh này đạt trạng thái tiếp tục.

FragmentScenario<F!> launchFragment(fragmentArgs: Bundle? = null, @StyleRes themeResId: Int = R.style.FragmentScenarioEmptyFragmentActivityTheme, crossinline instantiate: () -> F)

Chạy một mảnh có các đối số cụ thể được lưu trữ trên một FragmentActivity trống bằng cách sử dụng instantiate để tạo mảnh và đợi mảnh này đạt trạng thái tiếp tục.

FragmentScenario<F!> launchFragmentInContainer(fragmentArgs: Bundle? = null, @StyleRes themeResId: Int = R.style.FragmentScenarioEmptyFragmentActivityTheme, factory: FragmentFactory? = null)

Chạy mảnh trong vùng chứa thành phần hiển thị gốc android.R.id.content của Hoạt động, với các đối số cụ thể được lưu trữ trên một FragmentActivity trống và chờ mảnh này đạt trạng thái tiếp tục.

FragmentScenario<F!> launchFragmentInContainer(fragmentArgs: Bundle? = null, @StyleRes themeResId: Int = R.style.FragmentScenarioEmptyFragmentActivityTheme, crossinline instantiate: () -> F)

Chạy mảnh trong vùng chứa thành phần hiển thị gốc android.R.id.content của Hoạt động, với các đối số cụ thể được lữu trữ trên một FragmentActivity trống bằng cách sử dụng instantiate để tạo mảnh và chờ mảnh này đạt trạng thái tiếp tục.

androidx.lifecycle

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-core-ktx:2.6.2"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:2.6.2"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-reactivestreams-ktx:2.6.2"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.6.2"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.6.2"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-core-ktx:2.6.2")
  implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:2.6.2")
  implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-reactivestreams-ktx:2.6.2")
  implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.6.2")
  implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.6.2")
}

Hàm mở rộng

Đối với kotlinx.coroutines.flow.Flow
LiveData<T> Flow<T>.asLiveData(context: CoroutineContext = EmptyCoroutineContext, timeoutInMs: Long = DEFAULT_TIMEOUT)

Tạo một LiveData có các giá trị được thu thập từ Flow gốc.

LiveData<T> Flow<T>.asLiveData(context: CoroutineContext = EmptyCoroutineContext, timeout: Duration)

Tạo một LiveData có các giá trị được thu thập từ Flow gốc.

Đối với org.reactivestreams.Publisher
LiveData<T> Publisher<T>.toLiveData()

Tạo một LiveData quan sát được từ ReactiveStreams Publisher.

Đối với LiveData
Flow<T> LiveData<T>.asFlow()

Tạo một Flow có chứa các giá trị do LiveData gửi đi: khi bắt đầu, trình thu thập flow sẽ nhận giá trị mới nhất do LiveData giữ, sau đó quan sát các bản cập nhật của LiveData.

LiveData<X> LiveData<X>.distinctUntilChanged()

Tạo một đối tượng LiveData mới, đối tượng này sẽ không phát giá trị nào cho đến khi giá trị nguồn this LiveData thay đổi.

LiveData<Y> LiveData<X>.map(crossinline transform: (X) -> Y)

Trả về một LiveData được liên kết từ LiveData this bằng cách áp dụng transform cho từng giá trị được đặt trên LiveData this.

Observer<T> LiveData<T>.observe(owner: LifecycleOwner, crossinline onChanged: (T) -> Unit)

Thêm lambda onChanged đã cho làm trình quan sát trong thời gian hoạt động của owner đã cho và trả về tệp tham chiếu cho trình quan sát.

LiveData<Y> LiveData<X>.switchMap(crossinline transform: (X) -> LiveData<Y>)

Trả về một LiveData được liên kết từ dữ liệu nhập this LiveData bằng cách áp dụng transform cho từng giá trị được đặt trên this.

Publisher<T> LiveData<T>.toPublisher(lifecycle: LifecycleOwner)

Điều chỉnh luồng LiveData cho một ReactiveStreams Publisher.

Đối với ViewModelProvider
VM ViewModelProvider.get()

Trả về ViewModel hiện tại hoặc tạo một ViewModel mới trong phạm vi (thường là một mảnh hoặc một hoạt động), được liên kết với ViewModelProvider này.

Đối với LifecycleOwner
hàm tạm ngưng T LifecycleOwner.whenCreated(block: suspend CoroutineScope.() -> T)

Chạy khối đã cho khi Vòng đời củaLifecycleOwner đang ở trạng thái Lifecycle.State.CREATED (tối thiểu).

hàm tạm ngưng T LifecycleOwner.whenResumed(block: suspend CoroutineScope.() -> T)

Chạy khối đã cho khi Vòng đời củaLifecycleOwner đang ở trạng thái Lifecycle.State.RESUMED (tối thiểu).

hàm tạm ngưng T LifecycleOwner.whenStarted(block: suspend CoroutineScope.() -> T)

Chạy khối đã cho khi Vòng đời củaLifecycleOwner đang ở trạng thái Lifecycle.State.STARTED (tối thiểu).

Đối với Vòng đời (Lifecycle)
hàm tạm ngưng T Lifecycle.whenCreated(block: suspend CoroutineScope.() -> T)

Chạy khối đã cho khi Vòng đời đang ở trạng thái Lifecycle.State.CREATED (tối thiểu).

hàm tạm ngưng T Lifecycle.whenResumed(block: suspend CoroutineScope.() -> T)

Chạy khối đã cho khi Vòng đời đang ở trạng thái Lifecycle.State.RESUMED (tối thiểu).

hàm tạm ngưng T Lifecycle.whenStarted(block: suspend CoroutineScope.() -> T)

Chạy khối đã cho khi Vòng đời đang ở trạng thái Lifecycle.State.STARTED (tối thiểu).

hàm tạm ngưng T Lifecycle.whenStateAtLeast(minState: Lifecycle.State, block: suspend CoroutineScope.() -> T)

Chạy khối đã cho trên CoroutineDispatcher. CoroutineDispatcher thực thi khối này trên luồng chính và tạm ngưng việc thực thi trừ phi Vòng đời có trạng thái của tối thiểu là minState.

Thuộc tính mở rộng

Đối với Vòng đời (Lifecycle)
LifecycleCoroutineScope Lifecycle.coroutineScope()

CoroutineScope gắn với Vòng đời này.

Đối với LifecycleOwner
LifecycleCoroutineScope LifecycleOwner.lifecycleScope()

CoroutineScope gắn với Vòng đời của LifecycleOwner này.

Đối với ViewModel
CoroutineScope ViewModel.viewModelScope()

CoroutineScope gắn với ViewModel này.

Hàm cấp cao nhất

LiveData<T> liveData(context: CoroutineContext = EmptyCoroutineContext, timeoutInMs: Long = DEFAULT_TIMEOUT, block: suspend LiveDataScope<T>.() -> Unit)

Xây dựng một LiveData có giá trị thu được từ khối đã cho, khối này sẽ thực thi trên một LiveDataScope.

LiveData<T> liveData(context: CoroutineContext = EmptyCoroutineContext, timeout: Duration, block: suspend LiveDataScope<T>.() -> Unit)

Xây dựng một LiveData có giá trị thu được từ khối đã cho, khối này sẽ thực thi trên một LiveDataScope.

androidx.navigation

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.navigation:navigation-runtime-ktx:2.7.5"
  implementation "androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.7.5"
  implementation "androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.7.5"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.navigation:navigation-runtime-ktx:2.7.5")
  implementation("androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.7.5")
  implementation("androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.7.5")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.app.Activity
NavController Activity.findNavController(@IdRes viewId: Int)

Tìm một NavController dựa vào mã của Thành phần hiển thị (View) và Hoạt động (Activity) bên trong.

NavArgsLazy<Args> Activity.navArgs()

Trả về một trình uỷ quyền Lazy để truy cập vào các phần bổ sung của Activity dưới dạng một thực thể Args.

Đối với android.view.View
NavController View.findNavController()

Tìm NavController được liên kết với một thành phần hiển thị.

Đối với NavGraphBuilder
Unit NavGraphBuilder.activity(@IdRes id: Int, builder: ActivityNavigatorDestinationBuilder.() -> Unit)

Xây dựng một ActivityNavigator.Destination mới

Unit NavGraphBuilder.navigation(@IdRes id: Int, @IdRes startDestination: Int, builder: NavGraphBuilder.() -> Unit)

Xây dựng một NavGraph được lồng

Đối với NavGraph
toán tử Boolean NavGraph.contains(@IdRes id: Int)

Trả về true nếu tìm thấy một điểm đến có id trong biểu đồ điều hướng này.

toán tử NavDestination NavGraph.get(@IdRes id: Int)

Trả về điểm đến có id.

toán tử Unit NavGraph.minusAssign(node: NavDestination)

Xoá node khỏi biểu đồ điều hướng này.

toán tử Unit NavGraph.plusAssign(node: NavDestination)

Thêm điểm đến vào NavGraph này.

toán tử Unit NavGraph.plusAssign(other: NavGraph)

Hãy thêm tất cả các điểm đến từ tập hợp khác vào tập hợp này.

Đối với NavController
NavGraph NavController.createGraph(@IdRes id: Int = 0, @IdRes startDestination: Int, builder: NavGraphBuilder.() -> Unit)

Xây dựng một NavGraph mới

Đối với NavHost
NavGraph NavHost.createGraph(@IdRes id: Int = 0, @IdRes startDestination: Int, builder: NavGraphBuilder.() -> Unit)

Xây dựng một NavGraph mới

Đối với NavigatorProvider
toán tử T NavigatorProvider.get(name: String)

Truy xuất Navigator (trình điều hướng) đã đăng ký theo tên.

toán tử T NavigatorProvider.get(clazz: KClass<T>)

Truy xuất Navigator (trình điều hướng) đã đăng ký bằng cách sử dụng tên do Navigator.Name annotation cung cấp.

NavGraph NavigatorProvider.navigation(@IdRes id: Int = 0, @IdRes startDestination: Int, builder: NavGraphBuilder.() -> Unit)

Xây dựng một NavGraph mới

toán tử Unit NavigatorProvider.plusAssign(navigator: Navigator<out NavDestination>)

Đăng ký một trình điều hướng bằng cách sử dụng tên do Navigator.Name annotation cung cấp.

toán tử Navigator<out NavDestination!>? NavigatorProvider.set(name: String, navigator: Navigator<out NavDestination>)

Đăng ký một Trình điều hướng (Navigator) theo tên.

Đối với Mảnh (Fragment)
Lazy<VM> Fragment.navGraphViewModels(@IdRes navGraphId: Int, noinline factoryProducer: () -> ViewModelProvider.Factory = null)

Trả về một trình uỷ quyền để truy cập một ViewModel giới hạn phạm vi trong một biểu đồ điều hướng có trong ngăn xếp {@link NavController}:

Hàm cấp cao nhất

ActivityNavigator.Extras ActivityNavigatorExtras(activityOptions: ActivityOptionsCompat? = null, flags: Int = 0)

Tạo một thực thể ActivityNavigator.Extras mới có một thực thể ActivityOptionsCompat cụ thể và/hoặc bất kỳ cờ Intent.FLAG_ACTIVITY_ nào.

NavOptions navOptions(optionsBuilder: NavOptionsBuilder.() -> Unit)

Xây dựng một NavOptions mới

androidx.navigation.fragment

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.7.5"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.7.5")
}

Hàm mở rộng

Đối với NavGraphBuilder
Unit NavGraphBuilder.dialog(@IdRes id: Int)

Xây dựng một DialogFragmentNavigator.Destination mới

Unit NavGraphBuilder.dialog(@IdRes id: Int, builder: DialogFragmentNavigatorDestinationBuilder.() -> Unit)

Xây dựng một DialogFragmentNavigator.Destination mới

Unit NavGraphBuilder.fragment(@IdRes id: Int)

Xây dựng một FragmentNavigator.Destination mới

Unit NavGraphBuilder.fragment(@IdRes id: Int, builder: FragmentNavigatorDestinationBuilder.() -> Unit)

Xây dựng một FragmentNavigator.Destination mới

Đối với Mảnh (Fragment)
NavController Fragment.findNavController()

Tìm một NavController theo một mảnh cụ thể

NavArgsLazy<Args> Fragment.navArgs()

Trả về một trình uỷ quyền Lazy để truy cập các đối số của mảnh dưới dạng một thực thể Args.

Hàm cấp cao nhất

FragmentNavigator.Extras FragmentNavigatorExtras(vararg sharedElements: Pair<View, String>)

Tạo một thực thể FragmentNavigator.Extras mới bằng các phần tử nhất định được chia sẻ

androidx.navigation.ui

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.7.5"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.7.5")
}

Hàm mở rộng

Đối với android.view.MenuItem
Boolean MenuItem.onNavDestinationSelected(navController: NavController)

Thử chuyển đến NavDestination liên kết với MenuItem này.

Đối với androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
Unit AppCompatActivity.setupActionBarWithNavController(navController: NavController, drawerLayout: DrawerLayout?)

Thiết lập ActionBar mà AppCompatActivity.getSupportActionBar trả về để sử dụng với một NavController.

Unit AppCompatActivity.setupActionBarWithNavController(navController: NavController, configuration: AppBarConfiguration = AppBarConfiguration(navController.graph))

Thiết lập ActionBar mà AppCompatActivity.getSupportActionBar trả về để sử dụng với một NavController.

Đối với androidx.appcompat.widget.Toolbar
Unit Toolbar.setupWithNavController(navController: NavController, drawerLayout: DrawerLayout?)

Thiết lập Thanh công cụ để sử dụng với một NavController.

Unit Toolbar.setupWithNavController(navController: NavController, configuration: AppBarConfiguration = AppBarConfiguration(navController.graph))

Thiết lập Thanh công cụ để sử dụng với một NavController.

Đối với com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
Unit CollapsingToolbarLayout.setupWithNavController(toolbar: Toolbar, navController: NavController, drawerLayout: DrawerLayout?)

Thiết lập CollapsingToolbarLayoutToolbar để sử dụng với một NavController.

Unit CollapsingToolbarLayout.setupWithNavController(toolbar: Toolbar, navController: NavController, configuration: AppBarConfiguration = AppBarConfiguration(navController.graph))

Thiết lập CollapsingToolbarLayoutToolbar để sử dụng với một NavController.

Đối với com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
Unit BottomNavigationView.setupWithNavController(navController: NavController)

Thiết lập BottomNavigationView để sử dụng với một NavController.

Đối với com.google.android.material.navigation.NavigationView
Unit NavigationView.setupWithNavController(navController: NavController)

Thiết lập NavigationView để sử dụng với một NavController.

Đối với NavController
Boolean NavController.navigateUp(drawerLayout: DrawerLayout?)

Điều khiển nút Mũi tên lên bằng cách uỷ quyền hành vi của nút này cho NavController đã cho.

Boolean NavController.navigateUp(appBarConfiguration: AppBarConfiguration)

Điều khiển nút Mũi tên lên bằng cách uỷ quyền hành vi của nút này cho NavController đã cho.

Hàm cấp cao nhất

AppBarConfiguration AppBarConfiguration(navGraph: NavGraph, drawerLayout: DrawerLayout? = null, noinline fallbackOnNavigateUpListener: () -> Boolean = { false })

Tuỳ chọn cấu hình cho các phương thức NavigationUI tương tác với các phương thức triển khai mẫu thanh ứng dụng, chẳng hạn như android.support.v7.widget.Toolbar, android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayoutandroid.support.v7.app.ActionBar.

AppBarConfiguration AppBarConfiguration(topLevelMenu: Menu, drawerLayout: DrawerLayout? = null, noinline fallbackOnNavigateUpListener: () -> Boolean = { false })

Tuỳ chọn cấu hình cho các phương thức NavigationUI tương tác với các phương thức triển khai mẫu thanh ứng dụng, chẳng hạn như android.support.v7.widget.Toolbar, android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayoutandroid.support.v7.app.ActionBar.

AppBarConfiguration AppBarConfiguration(topLevelDestinationIds: Set<Int>, drawerLayout: DrawerLayout? = null, noinline fallbackOnNavigateUpListener: () -> Boolean = { false })

Tuỳ chọn cấu hình cho các phương thức NavigationUI tương tác với các phương thức triển khai mẫu thanh ứng dụng, chẳng hạn như android.support.v7.widget.Toolbar, android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayoutandroid.support.v7.app.ActionBar.

androidx.paging

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.paging:paging-common-ktx:2.1.2"
  implementation "androidx.paging:paging-runtime-ktx:2.1.2"
  implementation "androidx.paging:paging-rxjava2-ktx:2.1.2"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.paging:paging-common-ktx:2.1.2")
  implementation("androidx.paging:paging-runtime-ktx:2.1.2")
  implementation("androidx.paging:paging-rxjava2-ktx:2.1.2")
}

Hàm mở rộng

Đối với Factory
Flowable<PagedList<Value>> DataSource.Factory<Key, Value>.toFlowable(config: PagedList.Config, initialLoadKey: Key? = null, boundaryCallback: PagedList.BoundaryCallback<Value>? = null, fetchScheduler: Scheduler? = null, notifyScheduler: Scheduler? = null, backpressureStrategy: BackpressureStrategy = BackpressureStrategy.LATEST)

Tạo một Flowable<PagedList> từ DataSource.Factory này, thuận tiện cho RxPagedListBuilder.

Flowable<PagedList<Value>> DataSource.Factory<Key, Value>.toFlowable(pageSize: Int, initialLoadKey: Key? = null, boundaryCallback: PagedList.BoundaryCallback<Value>? = null, fetchScheduler: Scheduler? = null, notifyScheduler: Scheduler? = null, backpressureStrategy: BackpressureStrategy = BackpressureStrategy.LATEST)

Tạo một Flowable<PagedList> từ DataSource.Factory này, thuận tiện cho RxPagedListBuilder.

LiveData<PagedList<Value>> DataSource.Factory<Key, Value>.toLiveData(config: PagedList.Config, initialLoadKey: Key? = null, boundaryCallback: PagedList.BoundaryCallback<Value>? = null, fetchExecutor: Executor = ArchTaskExecutor.getIOThreadExecutor())

Tạo một LiveData<PagedList> từ DataSource.Factory này, thuận tiện cho LivePagedListBuilder.

LiveData<PagedList<Value>> DataSource.Factory<Key, Value>.toLiveData(pageSize: Int, initialLoadKey: Key? = null, boundaryCallback: PagedList.BoundaryCallback<Value>? = null, fetchExecutor: Executor = ArchTaskExecutor.getIOThreadExecutor())

Tạo một LiveData<PagedList> từ DataSource.Factory này, thuận tiện cho LivePagedListBuilder.

Observable<PagedList<Value>> DataSource.Factory<Key, Value>.toObservable(config: PagedList.Config, initialLoadKey: Key? = null, boundaryCallback: PagedList.BoundaryCallback<Value>? = null, fetchScheduler: Scheduler? = null, notifyScheduler: Scheduler? = null)

Tạo một Observable<PagedList> từ DataSource.Factory này, thuận tiện cho RxPagedListBuilder.

Observable<PagedList<Value>> DataSource.Factory<Key, Value>.toObservable(pageSize: Int, initialLoadKey: Key? = null, boundaryCallback: PagedList.BoundaryCallback<Value>? = null, fetchScheduler: Scheduler? = null, notifyScheduler: Scheduler? = null)

Tạo một Observable<PagedList> từ DataSource.Factory này, thuận tiện cho RxPagedListBuilder.

Hàm cấp cao nhất

PagedList.Config Config(pageSize: Int, prefetchDistance: Int = pageSize, enablePlaceholders: Boolean = true, initialLoadSizeHint: Int = pageSize * PagedList.Config.Builder.DEFAULT_INITIAL_PAGE_MULTIPLIER, maxSize: Int = PagedList.Config.MAX_SIZE_UNBOUNDED)

Tạo PagedList.Config, thuận tiện cho PagedList.Config.Builder.

PagedList<Value> PagedList(dataSource: DataSource<Key, Value>, config: PagedList.Config, notifyExecutor: Executor, fetchExecutor: Executor, boundaryCallback: PagedList.BoundaryCallback<Value>? = null, initialKey: Key? = null)

Tạo PagedList, thuận tiện cho PagedList.Builder.

androidx.palette.graphics

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.palette:palette-ktx:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.palette:palette-ktx:1.0.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với Palette
toán tử Palette.Swatch? Palette.get(target: Target)

Trả về bảng màu đã chọn cho mục tiêu nhất định từ bảng màu hoặc null nếu không thể tìm thấy bảng màu.

androidx.preference

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.preference:preference-ktx:1.2.1"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.preference:preference-ktx:1.2.1")
}

Hàm mở rộng

Đối với PreferenceGroup
toán tử Boolean PreferenceGroup.contains(preference: Preference)

Trả về true nếu tìm thấy preference trong nhóm tuỳ chọn này.

Unit PreferenceGroup.forEach(action: (preference: Preference) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho trên mỗi tuỳ chọn trong nhóm tuỳ chọn này.

Unit PreferenceGroup.forEachIndexed(action: (index: Int, preference: Preference) -> Unit)

Thực hiện hành động đã cho trên mỗi tuỳ chọn xem trong nhóm tuỳ chọn này, với điều kiện đây là chỉ mục tuần tự.

toán tử T? PreferenceGroup.get(key: CharSequence)

Trả về tuỳ chọn có key hoặc null nếu không tìm thấy tuỳ chọn có key.

toán tử Preference PreferenceGroup.get(index: Int)

Trả về tuỳ chọn tại index.

Boolean PreferenceGroup.isEmpty()

Trả về true nếu nhóm tuỳ chọn này không chứa tuỳ chọn.

Boolean PreferenceGroup.isNotEmpty()

Trả về true nếu nhóm tuỳ chọn này chứa ít nhất một tuỳ chọn.

toán tử MutableIterator<Preference> PreferenceGroup.iterator()

Trả về MutableIterator cho các tuỳ chọn trong nhóm tuỳ chọn này.

toán tử Unit PreferenceGroup.minusAssign(preference: Preference)

Xoá preference khỏi nhóm tuỳ chọn này.

toán tử Unit PreferenceGroup.plusAssign(preference: Preference)

Thêm preference vào nhóm tuỳ chọn này.

Thuộc tính mở rộng

Đối với PreferenceGroup
Sequence<Preference> PreferenceGroup.children()

Trả về một Trình tự cho các tuỳ chọn trong nhóm tuỳ chọn này.

Int PreferenceGroup.size()

Trả về số lượng tuỳ chọn trong nhóm tuỳ chọn này.

androidx.room

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.room:room-ktx:2.6.1"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.room:room-ktx:2.6.1")
}

Hàm mở rộng

Đối với RoomDatabase
hàm tạm ngưng R RoomDatabase.withTransaction(block: suspend () -> R)

Gọi khối tạm ngưng được chỉ định trong giao dịch cơ sở dữ liệu.

androidx.slice.builders

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.slice:slice-builders-ktx:1.0.0-alpha08"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.slice:slice-builders-ktx:1.0.0-alpha08")
}

Hàm mở rộng

Đối với GridRowBuilderDsl
GridRowBuilder GridRowBuilderDsl.cell(buildCell: CellBuilderDsl.() -> Unit)

GridRowBuilder GridRowBuilderDsl.seeMoreCell(buildCell: CellBuilderDsl.() -> Unit)

Đối với ListBuilderDsl
ListBuilder ListBuilderDsl.gridRow(buildGrid: GridRowBuilderDsl.() -> Unit)

ListBuilder ListBuilderDsl.header(buildHeader: HeaderBuilderDsl.() -> Unit)

ListBuilder ListBuilderDsl.inputRange(buildInputRange: InputRangeBuilderDsl.() -> Unit)

ListBuilder ListBuilderDsl.range(buildRange: RangeBuilderDsl.() -> Unit)

ListBuilder ListBuilderDsl.row(buildRow: RowBuilderDsl.() -> Unit)

ListBuilder ListBuilderDsl.seeMoreRow(buildRow: RowBuilderDsl.() -> Unit)

Hàm cấp cao nhất

Slice list(context: Context, uri: Uri, ttl: Long, addRows: ListBuilderDsl.() -> Unit)

Giảm độ chi tiết cần thiết để xây dựng một Slice trong Kotlin.

SliceAction tapSliceAction(pendingIntent: PendingIntent, icon: IconCompat, imageMode: Int = ICON_IMAGE, title: CharSequence)

Phương pháp nhà máy để tạo SliceAction nhấn được.

SliceAction toggleSliceAction(pendingIntent: PendingIntent, icon: IconCompat? = null, title: CharSequence, isChecked: Boolean)

Phương thức nhà máy để tạo một SliceAction có thể bật/tắt.

androidx.sqlite.db

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.sqlite:sqlite-ktx:2.4.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.sqlite:sqlite-ktx:2.4.0")
}

Hàm mở rộng

Đối với SupportSQLiteDatabase
T SupportSQLiteDatabase.transaction(exclusive: Boolean = true, body: SupportSQLiteDatabase.() -> T)

Chạy body trong một giao dịch, đánh dấu là thành công nếu quá trình chạy hoàn tất mà không xảy ra ngoại lệ.

androidx.work

Phần phụ thuộc

Hàm mở rộng

Đối với com.google.common.util.concurrent.ListenableFuture
hàm tạm ngưng R ListenableFuture<R>.await()

Chờ hoàn tất ListenableFuture mà không chặn luồng thực thi.

Đối với Operation
hàm tạm ngưng Operation.State.SUCCESS! Operation.await()

Chờ một Thao tác mà không chặn luồng thực thi.

Đối với Data
Boolean Data.hasKeyWithValueOfType(key: String)

Trả về true nếu thực thể của Data có giá trị tương ứng với khoá cụ thể có loại T dự kiến.

Đối với Builder
OneTimeWorkRequest.Builder OneTimeWorkRequest.Builder.setInputMerger(@NonNull inputMerger: KClass<out InputMerger>)

Đặt một InputMerger trên OneTimeWorkRequest.Builder.

Hàm cấp cao nhất

OneTimeWorkRequest.Builder OneTimeWorkRequestBuilder()

Tạo một OneTimeWorkRequest bằng ListenableWorker cụ thể.

PeriodicWorkRequest.Builder PeriodicWorkRequestBuilder(repeatInterval: Long, repeatIntervalTimeUnit: TimeUnit)

Tạo một PeriodicWorkRequest.BuilderListenableWorker nhất định.

PeriodicWorkRequest.Builder PeriodicWorkRequestBuilder(repeatInterval: Duration)

Tạo một PeriodicWorkRequest.BuilderListenableWorker nhất định.

PeriodicWorkRequest.Builder PeriodicWorkRequestBuilder(repeatInterval: Long, repeatIntervalTimeUnit: TimeUnit, flexTimeInterval: Long, flexTimeIntervalUnit: TimeUnit)

Tạo một PeriodicWorkRequest.BuilderListenableWorker nhất định.

PeriodicWorkRequest.Builder PeriodicWorkRequestBuilder(repeatInterval: Duration, flexTimeInterval: Duration)

Tạo một PeriodicWorkRequest.BuilderListenableWorker nhất định.

Data workDataOf(vararg pairs: Pair<String, Any?>)

Chuyển đổi danh sách các cặp thành đối tượng Data.

androidx.work.testing

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.work:work-testing:2.9.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.work:work-testing:2.9.0")
}

Hàm cấp cao nhất

TestListenableWorkerBuilder<W> TestListenableWorkerBuilder(context: Context, inputData: Data = Data.EMPTY, tags: List<String> = emptyList(), runAttemptCount: Int = 1, triggeredContentUris: List<Uri> = emptyList(), triggeredContentAuthorities: List<String> = emptyList())

Xây dựng một thực thể của TestListenableWorkerBuilder.

TestWorkerBuilder<W> TestWorkerBuilder(context: Context, executor: Executor, inputData: Data = Data.EMPTY, tags: List<String> = emptyList(), runAttemptCount: Int = 1, triggeredContentUris: List<Uri> = emptyList(), triggeredContentAuthorities: List<String> = emptyList())

Xây dựng một thực thể của TestWorkerBuilder.

com.google.android.play.core.ktx

Phần phụ thuộc

Groovy

dependencies {
  implementation "com.google.android.play:core-ktx:1.8.1"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("com.google.android.play:core-ktx:1.8.1")
}

Hàm mở rộng

Đối với com.google.android.play.core.appupdate.AppUpdateManager
hàm tạm ngưng AppUpdateInfo AppUpdateManager.requestAppUpdateInfo()

Yêu cầu trả về tình trạng cung cấp bản cập nhật cho ứng dụng hiện tại

hàm tạm ngưng Unit AppUpdateManager.requestCompleteUpdate()

Kích hoạt việc hoàn tất cập nhật đối với flow cập nhật linh hoạt.

Flow<AppUpdateResult> AppUpdateManager.requestUpdateFlow()

Điểm truy cập để theo dõi tình trạng cung cấp và tiến trình của bản cập nhật.

Boolean AppUpdateManager.startUpdateFlowForResult(appUpdateInfo: AppUpdateInfo, appUpdateType: Int, fragment: Fragment, requestCode: Int)

Một phiên bản của AppUpdateManager.startUpdateFlowForResult chấp nhận mảnh AndroidX để trả về kết quả.

Đối với com.google.android.play.core.splitinstall.SplitInstallManager
hàm tạm ngưng Unit SplitInstallManager.requestCancelInstall(sessionId: Int)

Phiên bản tạm ngưng của SplitInstallManager.cancelInstall

hàm tạm ngưng Unit SplitInstallManager.requestDeferredInstall(moduleNames: List<String>)

Phiên bản tạm ngưng của SplitInstallManager.deferredInstall

hàm tạm ngưng Unit SplitInstallManager.requestDeferredLanguageInstall(languages: List<Locale>)

Phiên bản tạm ngưng của SplitInstallManager.deferredLanguageInstall

hàm tạm ngưng Unit SplitInstallManager.requestDeferredLanguageUninstall(languages: List<Locale>)

Phiên bản tạm ngưng của SplitInstallManager.deferredLanguageUninstall

hàm tạm ngưng Unit SplitInstallManager.requestDeferredUninstall(moduleNames: List<String>)

Phiên bản tạm ngưng của SplitInstallManager.deferredUninstall

hàm tạm ngưng Int SplitInstallManager.requestInstall(modules: List<String> = listOf(), languages: List<String> = listOf())

Bắt đầu cài đặt mô-đun/ngôn ngữ được yêu cầu.

Flow<SplitInstallSessionState> SplitInstallManager.requestProgressFlow()

Tạo và trả về Flow được lưu vào bộ đệm. Flow này sẽ phân phối tất cả sự kiện tiến trình cho các lượt cài đặt phân tách đang diễn ra.

hàm tạm ngưng SplitInstallSessionState SplitInstallManager.requestSessionState(sessionId: Int)

Phiên bản tạm ngưng của SplitInstallManager.getSessionState

hàm tạm ngưng List<SplitInstallSessionState> SplitInstallManager.requestSessionStates()

Phiên bản tạm ngưng của SplitInstallManager.getSessionStates

Boolean SplitInstallManager.startConfirmationDialogForResult(sessionState: SplitInstallSessionState, fragment: Fragment, requestCode: Int)

Một phiên bản của SplitInstallManager.startConfirmationDialogForResult chấp nhận AndroidX Fragment để trả về kết quả.

Thuộc tính mở rộng

Đối với com.google.android.play.core.appupdate.AppUpdateInfo
Int AppUpdateInfo.installStatus()

Trả về trạng thái tiến trình của bản cập nhật.

Boolean AppUpdateInfo.isFlexibleUpdateAllowed()

Trả về true nếu cho phép cập nhật linh hoạt.

Boolean AppUpdateInfo.isImmediateUpdateAllowed()

Trả về true nếu cho phép cập nhật ngay lập tức.

Đối với com.google.android.play.core.install.InstallState
Boolean InstallState.hasTerminalStatus()

Cho biết rằng đây là trạng thái cuối (sẽ không có thêm thông tin cập nhật nào) và cần được xử lý tương ứng (thành công, huỷ hoặc không thành công).

Int InstallState.installErrorCode()

Trả về mã lỗi của một lượt cài đặt hoặc {@link InstallErrorCode#NO_ERROR}.

Int InstallState.installStatus()

Trả về trạng thái của một lượt cài đặt.

String! InstallState.packageName()

Trả về tên gói cho ứng dụng đang được cài đặt.

Đối với com.google.android.play.core.splitinstall.SplitInstallSessionState
Long SplitInstallSessionState.bytesDownloaded()

Số byte tải xuống từ bản cập nhật này.

Int SplitInstallSessionState.errorCode()

Mã lỗi của bản cập nhật này.

Boolean SplitInstallSessionState.hasTerminalStatus()

Cho biết rằng bản cập nhật này là bản cuối, nghĩa là sẽ không có thêm bản cập nhật cho phiên này.

List<String> SplitInstallSessionState.languages()

Các ngôn ngữ có trong bản cập nhật này.

List<String> SplitInstallSessionState.moduleNames()

Các mô-đun có trong bản cập nhật này.

Int SplitInstallSessionState.sessionId()

Mã phiên của bản cập nhật này.

Int SplitInstallSessionState.status()

Mã trạng thái của bản cập nhật này.

Long SplitInstallSessionState.totalBytesToDownload()

Tổng số byte cần tải xuống cho bản cập nhật này.

Hàm cấp cao nhất

SplitInstallStateUpdatedListener SplitInstallStateUpdatedListener(onRequiresConfirmation: (SplitInstallSessionState) -> Unit, onInstalled: (SplitInstallSessionState) -> Unit, onFailed: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {}, onPending: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {}, onDownloaded: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {}, onDownloading: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {}, onInstalling: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {}, onCanceling: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {}, onCanceled: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {}, onNonTerminalStatus: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {}, onTerminalStatus: (SplitInstallSessionState) -> Unit = {})

Hàm tiện lợi để tạo SplitInstallStateUpdatedListener.