Bản phát hành thử nghiệm


Mỗi phiên bản của một thư viện AndroidX truyền qua 4 kênh phát hành trong khi đang được phát triển. Trang này liệt kê các thành phần đã được cập nhật thành phiên bản phát hành thử nghiệm (RC) mới. Để xem toàn bộ lịch sử phát hành của một thành phần cụ thể từ tháng 1 năm 2018, hãy chọn thành phần đó trong trình đơn bên trái. Hãy xem phần Lưu trữ để biết các bản ghi chú phát hành trước năm 2018.

Để xem các phiên bản hiện tại cho mỗi thành phần, hãy xem trang phiên bản.

Ngày 10 tháng 7 năm 2024

Ngày 30 tháng 5 năm 2024

Ngày 29 tháng 5 năm 2024

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Ngày 22 tháng 2 năm 2024

Ngày 21 tháng 2 năm 2024

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Ngày 24 tháng 1 năm 2024

Ngày 10 tháng 1 năm 2024

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Ngày 1 tháng 11 năm 2023

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Ngày 6 tháng 10 năm 2023

Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Ngày 10 tháng 5 năm 2023

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Ngày 2 tháng 3 năm 2023

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Ngày 3 tháng 8 năm 2022

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Ngày 22 tháng 6 năm 2022

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

Ngày 3 tháng 11 năm 20201

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Ngày 27 tháng 9 năm 2021

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Ngày 22 tháng 7 năm 2021

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Ngày 14 tháng 7 năm 2021

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

Ngày 28 tháng 7 năm 2020

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Ngày 24 tháng 7 năm 2020

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

Ngày 20 tháng 5 năm 2020

Ngày 14 tháng 5 năm 2020

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Ngày 19 tháng 2 năm 2020

Ngày 5 tháng 2 năm 2020

Ngày 8 tháng 1 năm 2020

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Ngày 4 tháng 12 năm 2019

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ngày 7 tháng 11 năm 2019

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

Ngày 22 tháng 8 năm 2019

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Ngày 30 tháng 7 năm 2019

Ngày 19 tháng 7 năm 2019

Ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Ngày 27 tháng 6 năm 2019

Ngày 18 tháng 6 năm 2019

Ngày 13 tháng 6 năm 2019

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Ngày 29 tháng 5 năm 2019

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Ngày 3 tháng 4 năm 2019

Ngày 7 tháng 3 năm 2019

Ngày 6 tháng 3 năm 2019

Ngày 26 tháng 2 năm 2019

Ngày 21 tháng 2 năm 2019

Ngày 14 tháng 2 năm 2019

Ngày 6 tháng 12 năm 2018