Glance

  Mã mẫu
Xây dựng bố cục cho các nền tảng từ xa bằng API kiểu Jetpack Compose.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 5 tháng 10 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha05

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Glance, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án của mình. Hãy đọc bài viết Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // For AppWidgets support
  implementation "androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0-alpha05"

  // For Wear-Tiles support
  implementation "androidx.glance:glance-wear-tiles:1.0.0-alpha05"
}

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.1.0-beta03"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Kotlin

dependencies {
  // For AppWidgets support
  implementation("androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0-alpha05")

  // For Wear-Tiles support
  implementation("androidx.glance:glance-wear-tiles:1.0.0-alpha05")
}

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.1.0-beta03"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.glance:glance:1.0.0-alpha05, androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0-alpha05androidx.glance:glance-wear-tiles:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm requestPinGlanceAppWidget vào GlanceAppWidgetManager để cho phép ứng dụng nhắc người dùng thêm tiện ích hoạt động dựa trên Glance vào màn hình chính của họ. (Ic6e47)
 • Thêm ACTION_DEBUG_UPDATE vào GlanceAppWidgetReceiver để cho phép nhà phát triển buộc tiện ích của họ cập nhật từ adb trên trình mô phỏng và thiết bị bị can thiệp hệ thống. (I94ae1)

Các thay đổi về API

 • Xoá các nút hành động ở tiêu đề trong mẫu Glance để đơn giản hoá trường hợp sử dụng. (Ie4387)
 • Tái cấu trúc Mẫu thực thể đơn để sử dụng lại thiết kế hệ thống phụ Khối. (Iecd2c)
 • Tái cấu trúc Mẫu danh sách để dùng thiết kế Khối Text/Image/Action. (If0cc1)
 • Thêm khoảng số ưu tiên cho TextBlockImageBlock. (I73100)

Sửa lỗi

 • Xoá phần phụ thuộc Material3. (I28d1c)
 • Hướng đến một hệ thống nhất quán hơn để thêm lề và khoảng trắng trong bố cục mẫu Glance. (I29773)
 • Sửa quy tắc Proguard không đúng định dạng đang chặn không cho các bản phát hành rút gọn dựng.

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.glance:glance:1.0.0-alpha04, androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0-alpha04androidx.glance:glance-wear-tiles:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm các tính năng tô màu cho Nút.
 • Thêm chú thích GlanceComposable để kiểm tra thời gian biên dịch tốt hơn.
 • Thêm các tính năng Glance dành riêng cho Wear.

Thay đổi API

 • Cập nhật API Dữ liệu thư viện Glance và Chế độ xem thu nhỏ. (Ibc7a8)
 • Thêm ButtonColors để định cấu hình các nút. (Iea88d, b/236305351)
 • Đổi tên ColorProvider.resolve thành ColorProvider.getColor (Ic9dfe)
 • Thêm phương thức copy() vào TextStyle. (I9aef6)
 • Thêm một lớp ColorProviders có thể dùng như một phần giao diện cho tính năng Glance. (I848b9, b/237012816)
 • Thêm hỗ trợ Mẫu danh sách vào kiểu danh sách và chế độ xem thu gọn. (I50cdc)
 • Thêm ngữ nghĩa vào GlanceModiierGlanceCurvedModifier. (Ifda7e)
 • Thêm chú thích GlanceComposable. (I5dbf0)
 • Chuyển các mẫu Glance vào dự án Glance chính. (I9db94)
 • Thêm ColorProvider.resolve() (Ife532, b/214733442)
 • Phương thức mới để lấy GlanceId từ appWidgetId hiện có hoặc một ý định từ hoạt động cấu hình (Icb70c, b/230391946)
 • Thêm chú thích GlanceComposable. (I2c21f)
 • Thêm GlanceRemoteViews để chạy thành phần cấu tạo bên ngoài GlanceAppWidget. (I18f92)
 • Xoá màu trong ProgressIndicatorDefaults. (I40299)
 • Đổi tên phương thức onRun của ActionCallback thành onAction, để đảm bảo tính nhất quán với API công khai, theo yêu cầu của các ý kiến phản hồi về đánh giá API. (Icfa57)
 • Chuyển đổi bố cục mẫu Glance để sử dụng bản đồ (I46bfd)
 • Thêm thành phần kết hợp RadioButton (I4ecce)
 • Thêm GlanceWearTiles để soạn Wear Tiles (Ia9f65)
 • Đã thêm chức năng nhấp vào GlanceCurvedModifier (Iec2a0)
 • Triển khai CurvedRow làm phạm vi và tạo DSL để thêm các thành phần kết hợp và/hoặc phần tử đường cong thông thường. Đồng thời đã thêm curvedLinecurvedSpacer được dịch sang ArcLineArcSpacer trong ô proto (Ib955b)
 • Cập nhật tính chất rỗng trong lõi và appcompat để phù hợp với Tiramisu DP2 (I0cbb7)
 • Thêm hỗ trợ cho RuncallbackAction trong glance-wear-tile, chỉ RunCallbackAction hiện không hỗ trợ tham số nào (Ide64a)

Đóng góp bên ngoài

 • Đã cập nhật :compose:ui:ui-test api (updateApi) do di chuyển test-coroutines-lib (I3366d)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.glance:glance-*:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Định nghĩa ở trạng thái đơn giản hoá để đặt mặc định là Lựa chọn ưu tiên.

Thay đổi API

 • Đơn giản hoá việc xử lý trạng thái bằng cách đặt PreferencesGlanceStateDefinition làm trạng thái xử lý mặc định. Đã xoá GlanceAppWidget.updateAppWidgetState và giới thiệu updateAppWidgetState sử dụng Preferences theo mặc định. (I58963)
 • Thêm lớp Mẫu văn bản Glance và cập nhật Thiết kế mẫu (I4e146)
 • Thêm cơ sở hạ tầng đường viền cho mẫu Tự do (If03d6)
 • Nội dung cập nhật cho bố cục SingleEntityTemplate (If925d)
 • Đã thêm LazyVerticalGrid (I5f442)
 • Sử dụng ColorProvider trên SingleEntityTemplate (I01ee0)
 • Cập nhật tên lớp mẫu (I3720e)
 • Đã thêm LinearProgressIndicatorCircularProgressIndicator có thể kết hợp. (Ie116b)

Sửa một số lỗi

 • Triển khai mẫu Glance ban đầu, xác định dữ liệu "mẫu mục đơn" và bố cục mẫu ví dụ (I35837)
 • Căn chỉnh ô xác thực vào giữa theo mặc định (I264be)
 • Sửa lỗi fillMaxSize/Width/Height trong glance-wear-tiles (I0a39f)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.glance:glance-*:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

Bản phát hành này chứa tập hợp các API giúp xây dựng Wear Tiles bằng thời gian chạy của Compose với các thành phần có thể kết hợp được tối ưu hoá, cho phép xem lướt qua

 • Khai báo dịch vụ ô vuông bằng cách mở rộng GlanceTileService, một dịch vụ tạo ô bằng hàm Content() có thể kết hợp.
 • Nội dung kết hợp Glance cụ thể cho Wear Tiles: CurvedRow, CurvedText.
 • Xử lý các chế độ dòng thời gian cho ô bằng cách xác định TimelineMode.SingleEntryTimelineMode.TimeBoundEntries.
 • LocalTimeInterval, thành phần cục bộ đề cập đến một khoảng thời gian cụ thể.
 • BorderModiferGlanceModifier áp dụng đường viền xung quanh phần tử.

Bản phát hành này cũng thêm Chỉ báo tiến trình vào AppWidget Glance.

Thay đổi API

 • Đã thêm LinearProgressIndicatorCircularProgressIndicator có thể kết hợp. (Ie116b)
 • Thay đổi actionStartBroadcastReceiver thành actionSendBroadcast (I7d555)
 • Chuyển bối cảnh sang GlanceAppWidget gọi lại onDelete (I4c795)

Sửa một số lỗi

 • Xử lý chính xác OPTIONAL_APP đa_SYMBOL nếu yếu tố này hiện diện nhưng không có nội dung. (I01f82)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.glance:glance:1.0.0-alpha01, androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0-alpha01androidx.glance:glance-appwidget-proto:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm những thay đổi sau.

Các tính năng trong bản phát hành đầu tiên

 • Bản phát hành đầu tiên của Glance bao gồm tập hợp API đầu tiên giúp xây dựng AppWidget bằng cách sử dụng Thời gian chạy Compose với một tập hợp các thành phần có thể kết hợp được tối ưu hoá, cho phép xem nhanh.

Tính năng