Hilt

Mở rộng chức năng của Dagger Hilt để hỗ trợ một số lớp trong thư viện androidx chèn phần phụ thuộc.

Bảng này liệt kê tất cả cấu phần phần mềm trong nhóm androidx.hilt.

Cấu phần phần mềm Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
hilt 1.0.0 - - -
hilt-navigation-compose 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01
Lần gần nhất cập nhật thư viện này: ngày 7 tháng 12 năm 2022

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.hilt:hilt-navigation:1.1.0-alpha01androidx.hilt:hilt-navigation-compose:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • API hiltViewModel() hiện sử dụng một tham số khoá không bắt buộc. Điều này cho phép bạn nhận nhiều thực thể của cùng một loại ViewModel bằng các khoá khác nhau. (I6ee47, b/245139957)

Hilt-Navigation-Compose Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.hilt:hilt-navigation-compose:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Cấu phần phần mềm androidx.hilt:hilt-navigation-compose cung cấp các API để cho phép người dùng@HiltViewModel Chế độ xem có mẫu chú thích từ mục ngăn xếp Điều hướng phía sau trong ứng dụng Compose sử dụng :navigation-compose,

Hàm hiltViewModel() trả về một ViewModel hiện có hoặc tạo một hàm mới trong phạm vi biểu đồ điều hướng hiện tại hiển thị trên ngăn xếp phía sau NavController. Hàm có thể tuỳ ý lấy NavBackStackEntry để đặt phạm vi của ViewModel vào một mục trong ngăn xếp sau.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

androidx.hilt:hilt-navigation-compose:1.0.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-rc01 chứa những cam kết này.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 17 tháng Mười một, 2021

androidx.hilt:hilt-navigation-compose:1.0.0-beta01 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá hàm hiltNavGraphViewModel() đã ngừng sử dụng và quá tải. Tất cả đều được thay thế bằng hiltViewModel(). (Iaf7d7)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 16 tháng Sáu, 2021

androidx.hilt:hilt-navigation-compose:1.0.0-alpha03 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Phương thức hiltViewModel() hiện đã phù hợp với các thay đổi về API viewModel() trong Lifecycle-ViewModel-Compose 1.0.0-alpha07 và hiện có thể nhận tham số ViewModelStoreOwner tuỳ chọn thay vì không có đối số và phiên bản chỉ mất một NavBackStackEntry. Điều này cho phép bạn tiếp tục sử dụng hiltViewModel() để truy cập vào chủ sở hữu mặc định do LocalViewModelStoreOwner cung cấp hoặc sử dụng hiltViewModel(navBackStackEntry) hay một ViewModelStoreOwner khác để chỉ định bất kỳ chủ sở hữu cụ thể nào. (I2628d)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 18 tháng Năm, 2021

androidx.hilt:hilt-navigation-compose:1.0.0-alpha02 đã phăt hành. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã đổi tên hiltNavGraphViewModel() thành hiltViewModel() và xoá tiện ích trên NavController vì người dùng có thể sử dụng trực tiếp API navigation-compose để nhận NavBackStackEntry từ một tuyến đường. (I6ef57)

Khả năng tương thích với ứng dụng Compose

 • androidx.hilt:hilt-navigation-compose:1.0.0-alpha02 chỉ tương thích với ứng dụng Compose phiên bản 1.0.0-beta07 trở lên.

Thông tin cập nhật phần phụ thuộc

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng Ba, 2021

androidx.hilt:hilt-navigation-compose:1.0.0-alpha01 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cấu phần phần mềm :hilt-navigation-compose cung cấp các API cho phép người dùng lấy một @HiltViewModel chú thích ViewModel từ một mục ngăn xếp Điều hướng trở lại trong một ứng dụng Compose dùng :navigation-compose. Hàm hiltNavGraphViewModel() có thể lấy một chuỗi NavBackStackEntry hoặc một chuỗi "tuyến" mà có thể dùng để xác định ViewModel cho mục nhập ngăn xếp hiện tại hoặc cho một mục nhập gốc trong ngăn xếp. (Ia9234)

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 5 tháng Năm, 2021

androidx.hilt:hilt-*:1.0.0 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Cấu phần phần mềm androidx.hilt cung cấp các tiện ích tích hợp Hilt với nhiều thư viện AndroidX khác, chẳng hạn như WorkManager và Điều hướng. Để xem danh sách các tính năng và ví dụ, hãy xem tài liệu tích hợp.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 10 tháng Ba, 2021

androidx.hilt:hilt-*:1.0.0-beta01 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá các loại @Deprecated khỏi cấu phần phần mềm AndroidX Hilt, đặc biệt là @androidx.hilt.ViewModelInject@androidx.hilt.Assisted. Lưu ý rằng @ViewModelInject đã được thay thế bằng @HiltViewModel. (I626fe)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

androidx.hilt:hilt-*:1.0.0-alpha03 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cung cấp các API để truy xuất @HiltViewModel Mô hình chế độ xem có chú thích từ thanh Điều hướng NavBackStackEntry. Cấu phần phần mềm hilt-navigation-fragment cung cấp một tiện ích Kotlin của hiltNavGraphViewModels trong khi hilt-navigation hiển thị một phương thức HiltViewModelFactory ở trạng thái ban đầu. Phương thức này lấy một NavBackStackEntry làm đối số và trả về một ViewModelProvider.Facctory có thể dùng với ViewModelProvider hoặc các API truy xuất mô hình chế độ xem khác, chẳng hạn như hàm viewModel() của Compose: viewModel(HiltViewModelFactory(AmbientContext.current, backStackEntry)). (I00e67)

Các thay đổi về API

 • Thay thế @WorkerInject với @HiltWorker. @HiltWorker hiện là chú thích loại và yêu cầu sử dụng @AssistInject trong hàm tạo. (Ic2f15)
 • @ViewModelInject không dùng nữa. Chức năng tương đương hiện do @HiltViewModel cung cấp. Hiện chức năng này là một phần của API Android Hilt cốt lõi. (I36a41)

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố khiến các mô-đun tiện ích của AndroidX Hilt không hiển thị chính xác do Hilt khiến Worker không có sẵn để tạo. (I3181c, b/159540434)
 • Di chuyển các tiện ích AndroidX Hilt sang SingletonComponent, xoá cảnh báo sử dụng ApplicationCompoonent đã ngừng hoạt động. (I9c916, b/175849092)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 22 tháng Bảy, 2020

androidx.hilt:hilt-*:1.0.0-alpha02 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục vấn đề về các khoá trạng thái đã lưu bị trùng lặp khi yêu cầu Chế độ xem được đưa vào không phải Hilt từ một lớp có chú thích @AndroidEntryPoint. (b/158737069)
 • Khắc phục một sự cố trong HiltWorkerFactory, trong đó sự cố này sẽ không khởi tạo chính xác các lớp Worker được lồng có chú giải bằng @WorkerInject. (b/160524718)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng Sáu, 2020

androidx.hilt:hilt-*:1.0.0-alpha01 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha01 chứa những cam kết này.

Gói androidx.hilt và thư viện mở rộng chức năng của Dagger Hilt để cho phép chèn phần phụ thuộc của một số lớp từ thư viện androidx.