Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chỉ mục gói

Đây là các gói API. Xem tất cả các lớp API.

com.google.android.play.core.integrity
com.google.android.play.core.integrity.model