Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

com.google.android.play.core.integrity

Giao diện

IntegrityManager Quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin về tính toàn vẹn. 

Lớp

IntegrityManagerFactory Tạo các bản sao của IntegrityManager
IntegrityTokenRequest Yêu cầu đối với IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest)
IntegrityTokenRequest.Builder Trình tạo cho IntegrityTokenRequest
IntegrityTokenResponse Câu trả lời cho IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest)

Ngoại lệ

IntegrityServiceException Một trường hợp ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi với API Tính toàn vẹn.