Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chỉ mục lớp

Đây là các lớp API. Xem tất cả các gói API.

I

IntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn. 
IntegrityManager Quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin về tính toàn vẹn. 
IntegrityManagerFactory Tạo các bản sao của IntegrityManager
IntegrityServiceException Một trường hợp ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi với API Tính toàn vẹn. 
IntegrityTokenRequest Yêu cầu đối với IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest).
IntegrityTokenRequest.Builder Trình tạo cho IntegrityTokenRequest
IntegrityTokenResponse Câu trả lời cho IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest)