IntegrityDialogTypeCode

public abstract @interface IntegrityDialogTypeCode
implements Annotation

com.google.android.play.core.integrity.model.IntegrityDialogTypeCode


Mã loại hộp thoại cho API Tính toàn vẹn.

Tóm tắt

Hằng số

int GET_LICENSED

Một hộp thoại nhắc người dùng kiếm hoặc mua giấy phép cho ứng dụng trên Google Play.

Phương thức kế thừa

Hằng số

GET_LICENSED

public static final int GET_LICENSED

Một hộp thoại nhắc người dùng kiếm hoặc mua giấy phép cho ứng dụng trên Google Play.

Giá trị không đổi: 1 (0x00000001)