Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IntegrityTokenRequest

public abstract class IntegrityTokenRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.IntegrityTokenRequest


Yêu cầu đối với IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest).

Tóm tắt

Các lớp được lồng

class IntegrityTokenRequest.Builder

Trình tạo cho IntegrityTokenRequest

Các hàm dựng công khai

IntegrityTokenRequest()

Các phương thức công khai

static IntegrityTokenRequest.Builder builder()

Tạo trình tạo yêu cầu tính toàn vẹn.

abstract Long cloudProjectNumber()

Mã số dự án trên đám mây được cung cấp cho API.

abstract String nonce()

Nonce được cung cấp cho API.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

IntegrityTokenRequest

public IntegrityTokenRequest ()

Các phương thức công khai

trình tạo

public static IntegrityTokenRequest.Builder builder ()

Tạo trình tạo yêu cầu tính toàn vẹn.

Trả về
IntegrityTokenRequest.Builder

cloudProjectNumber

public abstract Long cloudProjectNumber ()

Mã số dự án trên đám mây được cung cấp cho API.

Xem chi tiết IntegrityTokenRequest.Builder.setCloudProjectNumber(long).

Trả về
Long

nonce

public abstract String nonce ()

Nonce được cung cấp cho API.

Xem chi tiết IntegrityTokenRequest.Builder.setNonce(String).

Trả về
String