Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

com.google.android.play.core.integrity.model

Chú thích

IntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn.