Lệnh gọi lại phiên đa phương tiện

Vì ứng dụng video chạy phiên phát nội dung đa phương tiện và trình điều khiển nội dung nghe nhìn trong cùng một hoạt động, nên các lệnh gọi lại phiên phát nội dung đa phương tiện sẽ khác với cách triển khai cho cấu trúc máy chủ/ứng dụng ứng dụng âm thanh. Không có lệnh gọi dịch vụ nào và thông báo sẽ được xử lý qua NotificationManager. Bảng sau đây trình bày cách kiểm soát các tính năng trong mỗi phương pháp gọi lại:

onPlay() onpause() onStop()
Tập trung vào âm thanh requestFocus() truyền vào OnAudioFocusChangeListener của bạn.
Hãy luôn gọi requestFocus() trước, chỉ tiếp tục nếu tiêu điểm được cấp.
abandonAudioFocus()
Phiên đa phương tiện setActive(true)
– Cập nhật siêu dữ liệu và trạng thái
– Cập nhật siêu dữ liệu và trạng thái setActive(false)

– Cập nhật siêu dữ liệu và trạng thái

Triển khai trình phát Khởi động trình phát Tạm dừng trình phát Dừng trình phát
Trở nên ồn ào Đăng ký BroadcastReceiver của bạn Huỷ đăng ký BroadcastReceiver
Thông báo Hiện thông báo Cập nhật thông báo