Âm thanh không gian

Âm thanh không gian là trải nghiệm âm thanh sống động, đặt người dùng ở trung tâm của hành động, giúp nội dung nghe chân thực hơn. Âm thanh được "không gian hoá" để tạo ra hiệu ứng nhiều loa, tương tự như hệ thống thiết lập âm thanh vòm, nhưng thay vì truyền qua tai nghe.

Ví dụ: trong một bộ phim, âm thanh từ ô tô có thể bắt đầu phát ra từ phía sau người dùng, di chuyển về phía trước và nhỏ dần vào phía xa. Trong một cuộc trò chuyện video, bạn có thể tách và đặt các giọng nói xung quanh người dùng, giúp họ dễ dàng nhận ra người nói hơn.

Nếu nội dung sử dụng định dạng âm thanh được hỗ trợ, thì bạn có thể thêm âm thanh không gian vào ứng dụng kể từ Android 13 (API cấp 33).

Truy vấn quyền truy cập

Sử dụng lớp Spatializer để truy vấn hành vi và khả năng không gian của thiết bị. Bắt đầu bằng cách truy xuất một thực thể của Spatializer từ AudioManager:

Kotlin

val spatializer = audioManager.spatializer

Java

Spatializer spatializer = AudioManager.getSpatializer();

Sau khi bạn nhận được Spatializer, hãy kiểm tra 4 điều kiện phải giữ nguyên giá trị true để thiết bị phát ra âm thanh không gian:

Tiêu chí Kiểm tra
Thiết bị có hỗ trợ tính năng không gian không? getImmersiveAudioLevel() không phải là SPATIALIZER_IMMERSIVE_LEVEL_NONE
Có thể sử dụng tính năng không gian không?
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào khả năng tương thích với định tuyến đầu ra âm thanh hiện tại.
isAvailable()true
Tính năng tạo không gian có được bật không? isEnabled()true
Có thể tạo không gian cho bản âm thanh có các thông số nhất định không? canBeSpatialized()true

Các điều kiện này có thể không được đáp ứng, chẳng hạn như nếu bản âm thanh hiện tại không có tính năng tạo không gian hoặc bị tắt hoàn toàn trên thiết bị đầu ra âm thanh.

Theo dõi chuyển động của đầu

Với các tai nghe được hỗ trợ, nền tảng có thể điều chỉnh không gian của âm thanh dựa trên vị trí đầu của người dùng. Để kiểm tra xem thiết bị theo dõi chuyển động của đầu có dùng được cho quy trình định tuyến đầu ra âm thanh hiện tại hay không, hãy gọi isHeadTrackerAvailable().

Nội dung tương thích

Spatializer.canBeSpatialized() cho biết liệu âm thanh có các thuộc tính nhất định có thể được tạo không gian bằng định tuyến thiết bị đầu ra hiện tại hay không. Phương thức này sử dụng AudioAttributesAudioFormat, cả hai đều được mô tả chi tiết hơn bên dưới.

AudioAttributes

Đối tượng AudioAttributes mô tả cách sử dụng luồng âm thanh (ví dụ: âm thanh trò chơi hoặc nội dung đa phương tiện chuẩn), cùng với hành vi phát và loại nội dung.

Khi gọi canBeSpatialized(), hãy sử dụng cùng một thực thể AudioAttributes đã đặt cho Player. Ví dụ: nếu bạn đang dùng thư viện Jetpack Media3 và chưa tuỳ chỉnh AudioAttributes, hãy sử dụng AudioAttributes.DEFAULT.

Tắt âm thanh không gian

Để cho biết rằng nội dung của bạn đã được tạo không gian, hãy gọi setIsContentSpatialized(true) để âm thanh không được xử lý hai lần. Ngoài ra, hãy điều chỉnh hành vi không gian để tắt hoàn toàn tính năng không gian bằng cách gọi setSpatializationBehavior(AudioAttributes.SPATIALIZATION_BEHAVIOR_NEVER).

AudioFormat

Đối tượng AudioFormat mô tả thông tin chi tiết về định dạng và cấu hình kênh của bản âm thanh.

Khi tạo thực thể cho AudioFormat để truyền vào canBeSpatialized(), hãy đặt phương thức mã hoá thành định dạng đầu ra dự kiến từ bộ giải mã. Bạn cũng nên đặt mặt nạ kênh phù hợp với cấu hình kênh của nội dung. Tham khảo phần Hành vi không gian mặc định để được hướng dẫn về các giá trị cụ thể cần sử dụng.

Nghe những thay đổi đối với Spatializer

Để theo dõi các thay đổi về trạng thái của Spatializer, bạn có thể thêm một trình nghe bằng Spatializer.addOnSpatializerStateChangedListener(). Tương tự, để theo dõi những thay đổi về khả năng sử dụng công cụ theo dõi chuyển động của đầu, hãy gọi Spatializer.addOnHeadTrackerAvailableListener().

Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn điều chỉnh lựa chọn bản nhạc trong quá trình phát bằng cách sử dụng lệnh gọi lại của trình nghe. Ví dụ: khi người dùng kết nối hoặc ngắt kết nối tai nghe của họ khỏi thiết bị, lệnh gọi lại onSpatializerAvailableChanged sẽ cho biết liệu có hiệu ứng tạo không gian để định tuyến đầu ra âm thanh mới hay không. Tại thời điểm này, bạn có thể cân nhắc việc cập nhật logic lựa chọn bản nhạc của người chơi cho phù hợp với các khả năng mới của thiết bị. Để biết thông tin chi tiết về hành vi chọn bản nhạc của ExoPlayer, vui lòng tham khảo phần ExoPlayer và âm thanh không gian.

ExoPlayer và âm thanh không gian

Các bản phát hành gần đây của ExoPlayer giúp bạn dễ dàng sử dụng âm thanh không gian hơn. Nếu bạn sử dụng thư viện ExoPlayer độc lập (tên gói com.google.android.exoplayer2), thì phiên bản 2.17 sẽ định cấu hình nền tảng để xuất âm thanh không gian, còn phiên bản 2.18 đưa ra các giới hạn về số lượng kênh âm thanh. Nếu bạn sử dụng mô-đun ExoPlayer từ thư viện Media3 (tên gói androidx.media3), thì các phiên bản 1.0.0-beta01 trở lên sẽ có những nội dung cập nhật tương tự này.

Sau khi cập nhật phần phụ thuộc ExoPlayer lên bản phát hành mới nhất, ứng dụng của bạn chỉ cần thêm nội dung có thể tạo không gian.

Các quy tắc ràng buộc về số lượng kênh âm thanh

Khi đáp ứng cả bốn điều kiện cho âm thanh không gian, ExoPlayer sẽ chọn một bản âm thanh đa kênh. Nếu không, ExoPlayer sẽ chọn một bản âm thanh nổi. Nếu các thuộc tính Spatializer thay đổi, ExoPlayer sẽ kích hoạt một lựa chọn bản nhạc mới để chọn bản âm thanh khớp với các thuộc tính hiện tại. Lưu ý rằng lựa chọn kênh mới này có thể gây ra khoảng thời gian tải lại ngắn.

Để tắt các quy tắc ràng buộc về số lượng kênh âm thanh, hãy đặt tham số lựa chọn bản nhạc trên trình phát như minh hoạ dưới đây:

Kotlin

exoPlayer.trackSelectionParameters = DefaultTrackSelector.Parameters.Builder(context)
 .setConstrainAudioChannelCountToDeviceCapabilities(false)
 .build()

Java

exoPlayer.setTrackSelectionParameters(
 new DefaultTrackSelector.Parameters.Builder(context)
  .setConstrainAudioChannelCountToDeviceCapabilities(false)
  .build()
);

Tương tự, bạn có thể cập nhật các tham số của bộ chọn bản nhạc hiện có để tắt các quy tắc ràng buộc về số lượng kênh âm thanh như sau:

Kotlin

val trackSelector = DefaultTrackSelector(context)
...
trackSelector.parameters = trackSelector.buildUponParameters()
 .setConstrainAudioChannelCountToDeviceCapabilities(false)
 .build()

Java

DefaultTrackSelector trackSelector = new DefaultTrackSelector(context);
...
trackSelector.setParameters(
 trackSelector
  .buildUponParameters()
  .setConstrainAudioChannelCountToDeviceCapabilities(false)
  .build()
);

Khi các giới hạn về số lượng kênh âm thanh bị tắt, nếu nội dung có nhiều bản âm thanh, thì ban đầu, ExoPlayer sẽ chọn bản nhạc có nhiều kênh nhất và có thể phát trên thiết bị. Ví dụ: nếu nội dung chứa bản âm thanh đa kênh và bản âm thanh nổi, đồng thời thiết bị hỗ trợ phát cả hai, thì ExoPlayer sẽ chọn bản âm thanh đa kênh. Hãy xem phần Lựa chọn bản âm thanh để biết thông tin chi tiết về cách tuỳ chỉnh hành vi này.

Lựa chọn bản âm thanh

Khi hành vi hạn chế về số lượng kênh âm thanh của ExoPlayer bị tắt, ExoPlayer không tự động chọn một bản âm thanh khớp với các thuộc tính của bộ tạo không gian trên thiết bị. Thay vào đó, bạn có thể tuỳ chỉnh logic lựa chọn bản nhạc của ExoPlayer bằng cách đặt tham số lựa chọn bản nhạc trước hoặc trong khi phát. Theo mặc định, ExoPlayer chọn các bản âm thanh giống với bản nhạc ban đầu về loại MIME (mã hoá), số kênh và tốc độ lấy mẫu.

Thay đổi thông số lựa chọn bản nhạc

Để thay đổi các tham số lựa chọn bản nhạc của ExoPlayer, hãy sử dụng Player.setTrackSelectionParameters(). Tương tự, bạn có thể nhận các tham số hiện tại của ExoPlayer bằng Player.getTrackSelectionParameters(). Ví dụ: để chọn một bản âm thanh nổi khi đang phát:

Kotlin

exoPlayer.trackSelectionParameters = exoPlayer.trackSelectionParameters
 .buildUpon()
 .setMaxAudioChannelCount(2)
 .build()

Java

exoPlayer.setTrackSelectionParameters(
 exoPlayer.getTrackSelectionParameters()
  .buildUpon()
  .setMaxAudioChannelCount(2)
  .build()
);

Lưu ý: Việc thay đổi tham số lựa chọn bản nhạc trong quá trình phát có thể gây gián đoạn trong quá trình phát. Bạn có thể xem thêm thông tin về cách điều chỉnh tham số lựa chọn bản nhạc của người chơi trong phần lựa chọn bản nhạc của tài liệu về ExoPlayer.

Hành vi sử dụng không gian mặc định

Hành vi tạo không gian mặc định trong Android bao gồm các hành vi sau đây có thể được OEM tuỳ chỉnh:

 • Chỉ nội dung đa kênh mới được hoá không gian chứ không phải nội dung âm thanh nổi. Nếu không sử dụng ExoPlayer, thì tuỳ thuộc vào định dạng của nội dung âm thanh đa kênh, bạn có thể cần định cấu hình số lượng kênh tối đa mà bộ giải mã âm thanh có thể phát ra với số lượng lớn. Điều này đảm bảo rằng bộ giải mã âm thanh xuất ra PCM đa kênh để nền tảng tạo không gian.

  Kotlin

  val mediaFormat = MediaFormat()
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_MAX_OUTPUT_CHANNEL_COUNT, 99)
  

  Java

  MediaFormat mediaFormat = new MediaFormat();
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_MAX_OUTPUT_CHANNEL_COUNT, 99);
  

  Để xem ví dụ thực tế, hãy xem MediaCodecAudioRenderer.java của ExoPlayer. Để tự tắt tính năng không gian, bất kể chế độ tuỳ chỉnh OEM, hãy xem phần Tắt âm thanh không gian.

 • AudioAttributes: Âm thanh sẽ đủ điều kiện sử dụng tính năng không gian nếu bạn chọn usageUSAGE_MEDIA hoặc USAGE_GAME.

 • AudioFormat: Sử dụng mặt nạ kênh có chứa ít nhất các kênh AudioFormat.CHANNEL_OUT_QUAD (trước bên trái, trước-phải, sau-trái và sau bên phải) để âm thanh đủ điều kiện sử dụng tính năng không gian. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi sử dụng AudioFormat.CHANNEL_OUT_5POINT1 cho bản âm thanh 5.1. Đối với bản âm thanh nổi, hãy sử dụng AudioFormat.CHANNEL_OUT_STEREO.

  Nếu đang sử dụng Media3, bạn có thể sử dụng Util.getAudioTrackChannelConfig(int channelCount) để chuyển đổi số lượng kênh thành mặt nạ kênh.

  Ngoài ra, hãy đặt bộ mã hoá thành AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT nếu bạn đã định cấu hình bộ giải mã để xuất PCM đa kênh.

  Kotlin

  val audioFormat = AudioFormat.Builder()
   .setEncoding(AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT)
   .setChannelMask(AudioFormat.CHANNEL_OUT_5POINT1)
   .build()
  

  Java

  AudioFormat audioFormat = new AudioFormat.Builder()
   .setEncoding(AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT)
   .setChannelMask(AudioFormat.CHANNEL_OUT_5POINT1)
   .build();
  

Kiểm tra âm thanh không gian

Đảm bảo rằng bạn đã bật tính năng âm thanh không gian trên thiết bị thử nghiệm:

 • Đối với tai nghe có dây, hãy chuyển đến phần Cài đặt hệ thống > Âm thanh và rung > Âm thanh không gian.
 • Đối với tai nghe không dây, hãy chuyển đến phần Cài đặt hệ thống > Thiết bị đã kết nối > Biểu tượng bánh răng cho thiết bị không dây của bạn > Âm thanh không gian.

Để kiểm tra khả năng phát Âm thanh không gian cho định tuyến hiện tại, hãy chạy lệnh adb shell dumpsys audio trên thiết bị. Bạn sẽ thấy các tham số sau trong dữ liệu đầu ra khi tính năng phát đang hoạt động:

Spatial audio:
mHasSpatializerEffect:true (effect present)
isSpatializerEnabled:true (routing dependent)