Lưu ý: Kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2022, tất cả các ứng dụng mới phải sử dụng Thư viện Billing phiên bản 4 trở lên. Chậm nhất vào ngày 1 tháng 11 năm 2022, tất cả các bản cập nhật cho ứng dụng hiện có đều phải sử dụng Thư viện Billing phiên bản 4 trở lên. Tìm hiểu thêm.

Liên hệ với chúng tôi

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn! Bạn có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của chúng tôi theo một trong những cách sau:

  • Đối với các vấn đề liên quan đến Thư viện Google Play Billing hoặc API Nhà phát triển Google, vui lòng sử dụng đường liên kết sau để gửi lỗi thông qua Công cụ theo dõi lỗi Google.
  • Đối với những vấn đề liên quan đến các ứng dụng mẫu, vui lòng báo cáo vấn đề trong Công cụ theo dõi lỗi GitHub.