DataStore cung cấp cách thức hiện đại hơn để lưu trữ dữ liệu cục bộ. Bạn nên sử dụng DataStore thay vì SharedPreferences. Hãy đọc hướng dẫn về DataStore để biết thêm thông tin

Tổng quan về bộ nhớ dùng chung

Hãy sử dụng bộ nhớ dùng chung cho những dữ liệu người dùng mà các ứng dụng khác có thể hoặc cần truy cập và được lưu ngay cả khi người dùng gỡ cài đặt ứng dụng.

Android cung cấp các API để lưu trữ và truy cập những loại dữ liệu có thể chia sẻ sau đây:

  • Nội dung đa phương tiện: Hệ thống cung cấp các thư mục công khai tiêu chuẩn cho những loại tệp này. Vì vậy, người dùng sẽ có một vị trí chung để lưu mọi ảnh, một vị trí chung khác để lưu mọi tệp nhạc và âm thanh, v.v. Ứng dụng của bạn có thể truy cập vào nội dung này thông qua API MediaStore của nền tảng.
  • Tài liệu và các tệp khác: Hệ thống có thư mục đặc biệt để chứa các loại tệp khác, chẳng hạn như tài liệu PDF và sách sử dụng định dạng EPUB. Ứng dụng của bạn có thể truy cập vào những tệp này thông qua Khung truy cập bộ nhớ của nền tảng.
  • Tập dữ liệu: Trên Android 11 (API cấp 30) trở lên, hệ thống sẽ lưu vào bộ nhớ đệm các tập dữ liệu lớn mà nhiều ứng dụng có thể dùng. Những tập dữ liệu này có thể hỗ trợ các trường hợp sử dụng như máy học và phát nội dung đa phương tiện. Các ứng dụng có thể truy cập vào những tập dữ liệu dùng chung này thông qua API BlobStoreManager.

Để biết thêm thông tin về các API này, hãy xem những hướng dẫn sau: