Thêm tính năng hỗ trợ cho Android Auto vào ứng dụng đa phương tiện

Bạn cần thực hiện một vài thay đổi đối với tệp kê khai của ứng dụng để Android Auto có thể khám phá và tương tác với dịch vụ trình duyệt nội dung phương tiện của ứng dụng.

Khai báo dịch vụ hỗ trợ nội dung nghe nhìn cho Android Auto

Sử dụng mục nhập tệp kê khai sau đây để khai báo rằng ứng dụng dành cho điện thoại của bạn hỗ trợ Android Auto:

<application>
  ...
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.car.application"
    android:resource="@xml/automotive_app_desc"/>
  ...
</application>

Mục nhập tệp kê khai này là một tệp XML khai báo những chức năng của ô tô mà ứng dụng hỗ trợ. Để cho biết rằng bạn có một ứng dụng đa phương tiện, hãy thêm tệp XML có tên automotive_app_desc.xml vào thư mục res/xml/ trong dự án. Tệp này phải bao gồm nội dung sau:

<automotiveApp>
  <uses name="media"/>
</automotiveApp>

Báo cáo sự cố về nội dung phương tiện trên Android Auto

Nếu gặp sự cố trong khi phát triển ứng dụng đa phương tiện cho Android Auto, bạn có thể báo cáo bằng Công cụ theo dõi lỗi của Google. Hãy nhớ điền tất cả thông tin được yêu cầu vào mẫu báo cáo lỗi.

Báo lỗi mới

Trước khi báo lỗi mới, vui lòng kiểm tra xem lỗi đó đã được báo cáo trong danh sách lỗi hay chưa. Bạn có thể đăng ký theo dõi và bình chọn cho các lỗi bằng cách nhấp vào dấu sao cho một lỗi trong công cụ theo dõi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Subscribing to an Issue (Đăng ký theo dõi lỗi).