Xây dựng ứng dụng chỉ đường

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phần này mô tả chi tiết các tính năng khác nhau của thư viện mà bạn có thể dùng để triển khai chức năng của ứng dụng chỉ đường từng chặng.

Khai báo khả năng hỗ trợ chỉ đường trong tệp kê khai

Ứng dụng chỉ đường của bạn cần khai báo androidx.car.app.category.NAVIGATION danh mục ứng dụng cho ô tô trong bộ lọc ý định của CarAppService:

<application>
  ...
  <service
    ...
    android:name=".MyNavigationCarAppService"
    android:exported="true">
   <intent-filter>
    <action android:name="androidx.car.app.CarAppService" />
    <category android:name="androidx.car.app.category.NAVIGATION"/>
   </intent-filter>
  </service>
  ...
<application>

Hỗ trợ các ý định chỉ đường

Để hỗ trợ các Ý định chỉ đường cho ứng dụng của bạn, bao gồm cả những Ý định đến từ Trợ lý Google thông qua truy vấn bằng giọng nói, ứng dụng của bạn cần xử lý ý định CarContext.ACTION_NAVIGATE trong Session.onCreateScreenSession.onNewIntent.

Vui lòng xem tài liệu CarContext.startCarApp để biết thông tin chi tiết về định dạng của ý định.

Truy cập vào các mẫu chỉ đường

Ứng dụng chỉ đường có thể truy cập các mẫu được thiết kế riêng (cho ứng dụng chỉ đường) sau đây. Tất cả các mẫu này hiển thị một nền tảng (surface) trong nền mà ứng dụng của bạn có thể truy cập để vẽ bản đồ của bạn, cùng với các thông tin khác do ứng dụng của bạn cung cấp (có thể khác nhau tuỳ theo mẫu).

 • NavigationTemplate: hiển thị bản đồ cùng với thông báo thông tin tuỳ chọn hoặc các đường đi định tuyến và số liệu ước tính di chuyển trong quá trình chỉ đường đang hoạt động.
 • MapTemplate: Trình bày phiên bản thu gọn của danh sách (như trong ListTemplate) hoặc của ngăn (thông tin chi tiết với các thao tác nổi bật, như trong PaneTemplate) bên cạnh bản đồ.
 • PlaceListNavigationTemplate: hiển thị danh sách các địa điểm có thể có điểm đánh dấu tương ứng được vẽ trên bản đồ.
 • RoutePreviewNavigationTemplate: hiển thị danh sách các tuyến đường mà một trong số đó có thể được chọn và đánh dấu trên bản đồ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng chỉ đường bằng các mẫu đó, hãy xem Nguyên tắc thiết kế thư viện ứng dụng Android cho Ô tô.

Để có quyền truy cập vào các mẫu chỉ đường, ứng dụng của bạn cần khai báo quyền androidx.car.app.NAVIGATION_TEMPLATES trong AndroidManifest.xml:

<uses-permission android:name="androidx.car.app.NAVIGATION_TEMPLATES"/>

Vẽ bản đồ

Các ứng dụng chỉ đường có thể truy cập vào Surface để vẽ bản đồ trên các mẫu liên quan.

Sau đó, ứng dụng có thể truy cập đối tượng SurfaceContainer bằng cách cài đặt một thực thể SurfaceCallback vào dịch vụ ô tô AppManager:

Kotlin

carContext.getCarService(AppManager::class.java).setSurfaceCallback(surfaceCallback)

Java

carContext.getCarService(AppManager.class).setSurfaceCallback(surfaceCallback);

SurfaceCallback cung cấp lệnh gọi lại khi SurfaceContainer có sẵn cùng với các lệnh gọi lại khác trong trường hợp các thuộc tính của Surface thay đổi.

Để có quyền truy cập vào nền tảng, ứng dụng của bạn cần khai báo quyền androidx.car.app.ACCESS_SURFACE trong AndroidManifest.xml:

<uses-permission android:name="androidx.car.app.ACCESS_SURFACE"/>

Khu vực nhìn thấy của bản đồ

Chủ thể có thể vẽ các phần tử giao diện người dùng cho nhiều mẫu khác nhau dựa trên bản đồ. Chủ thể sẽ giao tiếp với khu vực được đảm bảo không bị che khuất và người dùng có thể nhìn thấy toàn bộ bằng cách gọi SurfaceCallback.onVisibleAreaChanged. Ngoài ra, để giảm thiểu tối đa số lượng các thay đổi, chủ thể cũng sẽ gọi phương thức SurfaceCallback.onStableAreaChanged có hình chữ nhật nhỏ nhất luôn hiển thị dựa trên mẫu hiện tại.

Ví dụ: Khi một ứng dụng chỉ đường đang sử dụng NavigationTemplate với một chuỗi hành động ở trên cùng, chuỗi hành động đó có thể tự ẩn khi người dùng không tương tác với màn hình trong một thời gian để có thêm không gian trên bản đồ. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ gọi lại onStableAreaChangedonVisibleAreaChanged có cùng hình chữ nhật. Khi chuỗi hành động bị ẩn, chỉ onVisibleAreaChanged được gọi với khu vực lớn hơn. Nếu người dùng tương tác với màn hình, thì một lần nữa, chỉ onVisibleAreaChanged được gọi với hình chữ nhật đầu tiên.

Chế độ tối

Các ứng dụng chỉ đường phải vẽ lại bản đồ của ứng dụng vào thực thể Surface bằng màu tối thích hợp khi chủ thể xác định rằng các điều kiện đó đảm bảo cho thực thể, như mô tả trong phần Nguyên tắc về chất lượng của ứng dụng Android Auto.

Để quyết định xem có nên vẽ bản đồ màu tối hay không, bạn có thể sử dụng phương thức CarContext.isDarkMode. Bất cứ khi nào trạng thái chế độ tối thay đổi, bạn sẽ nhận được một lệnh gọi tới Session.onCarConfigurationChanged.

Các ứng dụng chỉ đường phải truyền thêm siêu dữ liệu chỉ đường bằng máy chủ lưu trữ. Chủ thể sẽ sử dụng thông tin này để cung cấp thông tin cho đầu phát trung tâm của xe và để ngăn các ứng dụng chỉ đường xung đột về những tài nguyên dùng chung.

Bạn có thể cung cấp siêu dữ liệu chỉ đường thông qua dịch vụ ô tô NavigationManager truy cập được từ CarContext:

Kotlin

val navigationManager = carContext.getCarService(NavigationManager::class.java)

Java

NavigationManager navigationManager = carContext.getCarService(NavigationManager.class);

Bắt đầu, kết thúc và ngừng chỉ đường

Để quản lý nhiều ứng dụng chỉ đường, thông báo xác định tuyến đường và dữ liệu của cụm đồng hồ trên xe, máy chủ lưu trữ cần biết trạng thái chỉ đường hiện tại. Khi người dùng bắt đầu quá trình chỉ đường, ứng dụng phải gọi NavigationManager.navigationStarted. Tương tự, khi quá trình chỉ đường kết thúc, chẳng hạn như khi người dùng tới điểm đến hoặc người dùng huỷ quá trình chỉ đường, ứng dụng sẽ gọi NavigationManager.navigationEnded.

Bạn chỉ nên gọi NavigationManager.navigationEnded khi người dùng đã hoàn tất quá trình chỉ đường. Chẳng hạn như nếu bạn cần tính toán lại tuyến đường khi đang ở giữa chuyến đi, hãy sử dụng Trip.Builder.setLoading(true).

Đôi khi, máy chủ lưu trữ cần một ứng dụng để ngừng quá trình chỉ đường và sẽ gọi stopNavigation trong đối tượng NavigationManagerListener do ứng dụng của bạn cung cấp thông qua NavigationManager.setListener. Sau đó, ứng dụng phải ngừng đưa ra thông tin về ngã rẽ tiếp theo trong màn hình cụm đồng hồ, thông báo chỉ đường và hướng dẫn bằng giọng nói.

Thông tin chuyến đi

Trong khi đang chỉ đường, ứng dụng cần gọi NavigationManager.updateTrip. Thông tin được cung cấp trong lệnh gọi này sẽ được sử dụng trong cụm đồng hồ và màn hình hiển thị ngang tầm mắt của xe. Không phải tất cả thông tin đều có thể hiển thị cho người dùng, tuỳ thuộc vào phương tiện cụ thể mà tài xế đang lái. Ví dụ: Đầu phát trung tâm trên máy tính cho thấy Step đã được thêm vào Trip, nhưng không hiển thị thông tin Destination.

Để kiểm thử rằng thông tin đang đi tới cụm đồng hồ, công cụ Đầu phát trung tâm trên máy tính để bàn (DHU) có thể được định cấu hình để hiển thị một màn hình cụm đồng hồ đơn giản. Tạo tệp cluster.ini có các nội dung sau:

[general]
instrumentcluster = true

Sau đó, bạn có thể gọi DHU bằng một tham số dòng lệnh khác:

dhu -c cluster.ini

Tuỳ chỉnh TravelEstimate bằng văn bản và/hoặc biểu tượng

Để tuỳ chỉnh số liệu ước tính về hành trình bằng văn bản và/hoặc biểu tượng, hãy dùng phương thức setTripIcon và/hoặc setTripText của TravelEstimate.Builder. NavigationTemplate sử dụng TravelEstimate để tuỳ ý đặt văn bản và biểu tượng cạnh nhau hoặc thay cho thời gian đến dự kiến, thời gian còn lại và khoảng cách còn lại.

Hình 1. Thông tin ước tính về hành trình với biểu tượng và văn bản tuỳ chỉnh

Đoạn mã sau sử dụng các phương thức setTripIcon của TravelEstimate.BuildersetTripText để tuỳ chỉnh ước tính về hành trình:

Kotlin

TravelEstimate.Builder(Distance.create(...), DateTimeWithZone.create(...))
   ...
   .setTripIcon(CarIcon.Builder(...).build())
   .setTripText(CarText.create(...))
   .build()

Java

new TravelEstimate.Builder(Distance.create(...), DateTimeWithZone.create(...))
   ...
   .setTripIcon(CarIcon.Builder(...).build())
   .setTripText(CarText.create(...))
   .build();

Thông báo từng chặng

Bạn có thể đưa ra hướng dẫn chỉ đường từng chặng (TBT) kèm theo thông báo chỉ đường được cập nhật thường xuyên. Để được coi là thông báo chỉ đường trên màn hình ô tô, trình tạo của thông báo phải làm như sau:

 1. Đánh dấu thông báo ở trạng thái đang diễn ra bằng phương thức NotificationCompat.Builder.setOngoing.
 2. Đặt danh mục của thông báo thành Notification.CATEGORY_NAVIGATION.
 3. Mở rộng thông báo bằng CarAppExtender.

Thông báo chỉ đường sẽ hiển thị trong tiện ích dải điều hướng ở cuối màn hình ô tô. Nếu bạn đặt mức độ quan trọng của thông báo thành IMPORTANCE_HIGH, thông báo đó cũng sẽ hiển thị dưới dạng thông báo quan trọng (HUN). Nếu bạn không đặt tầm quan trọng bằng phương thức CarAppExtender.Builder.setImportance, thì tầm quan trọng của kênh thông báo sẽ được sử dụng.

Ứng dụng có thể đặt PendingIntent trong CarAppExtender sẽ được gửi đến ứng dụng khi người dùng nhấn vào HUN hoặc tiện ích dải điều hướng.

Nếu NotificationCompat.Builder.setOnlyAlertOnce được gọi với giá trị true, thì thông báo có tầm quan trọng cao sẽ chỉ cảnh báo một lần trong HUN.

Đoạn mã sau đây cho biết cách tạo thông báo chỉ đường:

Kotlin

NotificationCompat.Builder(context, NOTIFICATION_CHANNEL_ID)
  ...
  .setOnlyAlertOnce(true)
  .setOngoing(true)
  .setCategory(NotificationCompat.CATEGORY_NAVIGATION)
  .extend(
    CarAppExtender.Builder()
      .setContentTitle(carScreenTitle)
      ...
      .setContentIntent(
        PendingIntent.getBroadcast(
          context,
          ACTION_OPEN_APP.hashCode(),
          Intent(ACTION_OPEN_APP).setComponent(
            ComponentName(context, MyNotificationReceiver::class.java)),
            0))
      .setImportance(NotificationManagerCompat.IMPORTANCE_HIGH)
      .build())
  .build()

Java

new NotificationCompat.Builder(context, NOTIFICATION_CHANNEL_ID)
  ...
  .setOnlyAlertOnce(true)
  .setOngoing(true)
  .setCategory(NotificationCompat.CATEGORY_NAVIGATION)
  .extend(
    new CarAppExtender.Builder()
      .setContentTitle(carScreenTitle)
      ...
      .setContentIntent(
        PendingIntent.getBroadcast(
          context,
          ACTION_OPEN_APP.hashCode(),
          new Intent(ACTION_OPEN_APP).setComponent(
            new ComponentName(context, MyNotificationReceiver.class)),
            0))
      .setImportance(NotificationManagerCompat.IMPORTANCE_HIGH)
      .build())
  .build();

Nguyên tắc dành cho thông báo từng chặng

Các ứng dụng chỉ đường cần cập nhật thông báo TBT thường xuyên khi có các thay đổi về khoảng cách. Theo đó, tiện ích dải điều hướng sẽ cập nhật và chỉ hiển thị thông báo dưới dạng HUN. Các ứng dụng có thể kiểm soát hành vi của HUN bằng cách đặt mức độ quan trọng của thông báo với phương thức CarAppExtender.Builder.setImportance. Việc đặt mức độ quan trọng thành IMPORTANCE_HIGH sẽ hiển thị HUN, còn việc đặt giá trị này thành bất kỳ giá trị nào khác sẽ chỉ cập nhật tiện ích dải điều hướng.

Làm mới nội dung PlaceListNavigationTemplate

Bạn có thể cho phép người lái xe làm mới nội dung bằng cách nhấn một nút trong khi duyệt qua danh sách các địa điểm được tạo bằng PlaceListNavigationTemplate. Triển khai phương thức onContentRefreshRequested của giao diện OnContentRefreshListener và sử dụng PlaceListNavigationTemplate.Builder.setOnContentRefreshListener nhằm thiết lập trình nghe trên mẫu để bật tính năng làm mới danh sách.

Đoạn mã sau đây cho biết cách thiết lập trình nghe trên mẫu:

Kotlin

PlaceListNavigationTemplate.Builder()
  ...
  .setOnContentRefreshListener {
    // Execute any desired logic
    ...
    // Then call invalidate() so onGetTemplate() is called again
    invalidate()
  }
  .build()

Java

new PlaceListNavigationTemplate.Builder()
    ...
    .setOnContentRefreshListener(() -> {
      // Execute any desired logic
      ...
      // Then call invalidate() so onGetTemplate() is called again
      invalidate();
    })
    .build();

Nút làm mới chỉ xuất hiện trong tiêu đề của PlaceListNavigationTemplate nếu trình nghe có giá trị.

Khi trình điều khiển nhấp vào nút làm mới, phương thức onContentRefreshRequested của quá trình triển khai OnContentRefreshListener sẽ được gọi. Trong onContentRefreshRequested, hãy gọi phương thức Screen.invalidate. Sau đó, máy chủ lưu trữ sẽ gọi lại phương thức Screen.onGetTemplate của ứng dụng để truy xuất mẫu có nội dung được làm mới. Xem phần Làm mới nội dung mẫu để biết thêm thông tin chi tiết về cách làm mới mẫu. Chỉ cần mẫu tiếp theo mà onGetTemplate trả về thuộc cùng một loại, thì mẫu đó sẽ được tính là một lần làm mới và không được tính vào hạn mức mẫu.

Hướng dẫn bằng giọng nói

Để phát hướng dẫn chỉ đường trên loa ô tô, ứng dụng của bạn phải yêu cầu quyền phát âm thanh. Là một phần trong AudioFocusRequest, bạn nên đặt mức sử dụng là AudioAttributes.USAGE_ASSISTANCE_NAVIGATION_GUIDANCE. Bạn cũng nên đặt mức lấy quyền phát là AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN_TRANSIENT_MAY_DUCK.

Mô phỏng chức năng chỉ đường

Để xác minh chức năng chỉ đường của ứng dụng khi gửi ứng dụng đến Cửa hàng Google Play, ứng dụng của bạn phải triển khai lệnh gọi lại NavigationManagerCallback.onAutoDriveEnabled. Khi lệnh gọi lại này được gọi, ứng dụng của bạn sẽ mô phỏng chức năng chỉ đường tới điểm đến đã chọn khi người dùng bắt đầu quá trình chỉ đường. Ứng dụng của bạn có thể thoát khỏi chế độ này bất cứ khi nào vòng đời của Session hiện tại đạt đến trạng thái Lifecycle.Event.ON_DESTROY.

Bạn có thể kiểm thử để đảm bảo việc triển khai onAutoDriveEnabled sẽ được gọi bằng cách thực thi lệnh sau từ một dòng lệnh:

adb shell dumpsys activity service CAR_APP_SERVICE_NAME AUTO_DRIVE

Ví dụ:

adb shell dumpsys activity service androidx.car.app.samples.navigation.car.NavigationCarAppService AUTO_DRIVE

Ứng dụng chỉ đường mặc định trên ô tô

Trong Android Auto, ứng dụng chỉ đường mặc định trên ô tô tương ứng với ứng dụng chỉ đường gần nhất mà người dùng khởi chạy. Chẳng hạn như đây là ứng dụng sẽ nhận được ý định chỉ đường khi người dùng gọi lệnh chỉ đường thông qua trợ lý, hoặc khi một ứng dụng khác gửi ý định bắt đầu quá trình chỉ đường.

Cho phép người dùng tương tác với bản đồ của bạn

Bạn có thể hỗ trợ người dùng tương tác với bản đồ, chẳng hạn như thu phóng và kéo bản đồ, cho phép người dùng xem các phần khác nhau của bản đồ. Mỗi mẫu có một yêu cầu tối thiểu khác nhau về cấp độ API của ứng dụng ô tô. Vui lòng xem bảng bên dưới để biết cấp tối thiểu cho mẫu mà bạn muốn triển khai.

MẫuKhả năng tương tác được hỗ trợ kể từ cấp độ API của ứng dụng ô tô
NavigationTemplate2
PlaceListNavigationTemplate4
RoutePreviewNavigationTemplate4
MapTemplate5

Phương thức SurfaceCallback

SurfaceCallback có một vài phương thức gọi lại cho phép bạn thêm tương tác trên bản đồ vào bản đồ được tạo bằng các mẫu NavigationTemplate, PlaceListNavigationTemplate, RoutePreviewNavigationTemplate, hoặc MapTemplate: onClick, onScroll, onScaleonFling. Hãy xem bảng bên dưới để biết những lệnh gọi lại này liên quan như thế nào đến hoạt động tương tác của người dùng.

Hoạt động tương tác Phương thức SurfaceCallback Được hỗ trợ kể từ cấp độ API của ứng dụng ô tô
Nhấn onClick 5
Chụm (thu phóng) onScale 2
Kéo bằng một lần nhấn onScroll 2
Hất bằng một lần nhấn onFling 2
Nhấn đúp onScale (với hệ số tỷ lệ do máy chủ lưu trữ mẫu xác định) 2
Lời nhắc xoay ở chế độ Kéo onScroll (có hệ số khoảng cách do máy chủ lưu trữ mẫu xác định) 2

Chuỗi hành động trên bản đồ

Các mẫu NavigationTemplate, PlaceListNavigationTemplate, RoutePreviewNavigationTemplate, và MapTemplate có thể có một chuỗi hành động trên bản đồ cho các thao tác liên quan đến bản đồ như phóng to và thu nhỏ, căn giữa lại, hiển thị la bàn hoặc bất kỳ thao tác nào khác mà ứng dụng có thể chọn hiển thị. Chuỗi hành động trên bản đồ có thể có tối đa bốn nút chỉ hiển thị bằng biểu tượng có thể được làm mới mà không ảnh hưởng đến chiều sâu của nhiệm vụ. Tương tự như Chuỗi hành động, chuỗi hành động trên bản đồ sẽ ẩn khi ở trạng thái rảnh và xuất hiện lại khi ở trạng thái đang hoạt động.

Để nhận được lệnh gọi lại về tính tương tác trên bản đồ, bạn phải thêm nút Action.PAN trong chuỗi hành động trên bản đồ. Nếu ứng dụng của bạn bỏ qua nút Action.PAN trong chuỗi hành động trên bản đồ, thì bạn sẽ không nhận được hoạt động đầu vào của người dùng từ các phương thức SurfaceCallback và máy chủ lưu trữ sẽ thoát khỏi mọi chế độ kéo đã kích hoạt trước đó. Khi người dùng nhấn nút kéo, máy chủ lưu trữ sẽ chuyển sang chế độ kéo. Trên màn hình cảm ứng, nút kéo sẽ không hiển thị.

Chế độ kéo

Ở chế độ kéo, chủ thể mẫu sẽ chuyển hoạt động đầu vào của người dùng từ các thiết bị đầu vào không cảm ứng (chẳng hạn như bộ điều khiển xoay và bàn di chuột) sang các phương thức SurfaceCallback thích hợp. Phản hồi hành động của người dùng để vào hoặc thoát chế độ kéo bằng phương thức setPanModeListener trong NavigationTemplate Builder. Máy chủ lưu trữ có thể ẩn các thành phần giao diện người dùng khác trong mẫu khi người dùng đang ở chế độ kéo.

Khu vực ổn định

Khu vực ổn định sẽ cập nhật giữa trạng thái rảnh và trạng thái hoạt động. Ứng dụng của bạn phải vẽ các thông tin liên quan đến việc lái xe như tốc độ, giới hạn tốc độ hoặc cảnh báo giao thông đường bộ tuỳ thuộc vào kích thước của khu vực ổn định để thông tin quan trọng trên bản đồ không bị chuỗi hành động trên bản đồ che khuất.

Cảnh báo di chuyển theo ngữ cảnh

Alert hiển thị thông tin quan trọng cho người lái với các thao tác tuỳ chọn mà không cần rời khỏi ngữ cảnh của màn hình chỉ đường. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người lái, Alert sẽ hoạt động trong NavigationTemplate để tránh tình trạng chặn tuyến đường điều hướng và để giảm thiểu sự phân tâm của người lái xe.

Alert chỉ có sẵn trong NavigationTemplate. Để thông báo cho người dùng bên ngoài NavigationTemplate, hãy cân nhắc sử dụng thông báo quan trọng (HUN) như trình bày trong phần Thông báo hiển thị.

Chẳng hạn như sử dụng Alert để:

 • Thông báo cho người lái về một bản cập nhật có liên quan đến thành phần điều hướng hiện tại, chẳng hạn như một thay đổi về tình trạng giao thông.
 • Yêu cầu người lái cập nhật liên quan đến thành phần điều hướng hiện tại, chẳng hạn như sự tồn tại của máy bắn tốc độ.
 • Đề xuất một nhiệm vụ sắp tới và hỏi xem liệu người lái xe có chấp nhận hay không, chẳng hạn như người lái có sẵn sàng đón một người nào đó trên tuyến đường của họ hay không.

Ở dạng cơ bản, Alert bao gồm một tiêu đề và thời gian tồn tại của Alert. Thời gian tồn tại được biểu thị bằng một thanh tiến trình. Nếu muốn, bạn có thể thêm tiêu đề phụ, biểu tượng và tối đa hai Action.

Hình 1. Cảnh báo chỉ đường theo ngữ cảnh

Sau khi được hiển thị, Alert sẽ không chuyển sang mẫu khác nếu hoạt động tương tác với người lái xe dẫn đến việc rời khỏi NavigationTemplate. Mẫu vẫn ở trong NavigationTemplate ban đầu cho đến khi Alert hết thời gian, người dùng thực hiện hành động hoặc ứng dụng loại bỏ Alert.

Định cấu hình thời lượng cảnh báo

Chọn thời lượng Alert phù hợp với nhu cầu của ứng dụng. Thời lượng đề xuất cho thành phần điều hướng Alert là 10 giây. Vui lòng tham khảo Nguyên tắc thiết kế Android cho Ô tô để biết các nguyên tắc.

Tạo cảnh báo

Dùng Alert.Builder để tạo một thực thể Alert.

Kotlin

Alert.Builder(
    /*alertId*/ 1,
    /*title*/ CarText.create("Hello"),
    /*durationMillis*/ 5000
  )
  // The fields below are optional
  .addAction(firstAction)
  .addAction(secondAction)
  .setSubtitle(CarText.create(...))
  .setIcon(CarIcon.APP_ICON)
  .setCallback(...)
  .build()

Java

new Alert.Builder(
    /*alertId*/ 1,
    /*title*/ CarText.create("Hello"),
    /*durationMillis*/ 5000
  )
  // The fields below are optional
  .addAction(firstAction)
  .addAction(secondAction)
  .setSubtitle(CarText.create(...))
  .setIcon(CarIcon.APP_ICON)
  .setCallback(...)
  .build();

Nếu bạn muốn nghe Alert về việc hủy hoặc loại bỏ, hãy triển khai giao diện AlertCallback. Các đường dẫn lệnh gọi AlertCallback bao gồm:

Hiển thị cảnh báo

Để hiển thị Alert, hãy gọi phương thức AppManager.showAlert có sẵn thông qua CarContext của ứng dụng.

// Show an alert
carContext.getCarService(AppManager.class).showAlert(alert)
 • Việc gọi showAlert bằng một AlertalertId giống với Alert hiện đang hiển thị sẽ không có tác dụng gì. (Alert không cập nhật. Để cập nhật Alert, bạn phải tạo lại Alert bằng một alertId mới.)
 • Việc gọi showAlert bằng một AlertalertId khác với Alert đang hiện trên màn hình sẽ loại bỏ Alert hiện đang hiển thị.

Đóng cảnh báo

Mặc dù Alert tự động đóng do hết thời gian chờ hoặc do hoạt động tương tác của người lái, nhưng bạn cũng có thể đóng Alert theo cách thủ công. Chẳng hạn như nếu bạn muốn đóng một Alert vì thông tin của nó hiện đã cũ. Để loại bỏ Alert, hãy gọi phương thức dismissAlert bằng alertId của Alert.

// Dismiss the same alert
carContext.getCarService(AppManager.class).dismissAlert(alert.getId())

Việc gọi dismissAlert bằng một alertId không khớp với URL đang hiển thị Alert (nếu có) sẽ không có tác dụng gì. (Hệ thống sẽ không gửi một trường hợp ngoại lệ).