Thêm tính năng hỗ trợ cho Android Auto vào ứng dụng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Xem thông tin sau để tìm hiểu cách sửa đổi tệp kê khai của ứng dụng sao cho Android Auto có thể khám phá và tương tác với CarAppService của ứng dụng.

Khai báo chức năng hỗ trợ Android Auto

Máy chủ Android Auto kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng đã khai báo tính năng hỗ trợ cho Android Auto. Để bật tính năng hỗ trợ, hãy thêm mục nhập sau vào tệp kê khai của ứng dụng:

<application>
  ...
  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.car.application"
    android:resource="@xml/automotive_app_desc"/>
  ...
</application>

Mục kê khai này là một tệp XML khác mà bạn tạo bằng đường dẫn AppProjectDirectory/app/src/main/res/xml/automotive_app_desc.xml. Trong tệp đó, bạn sẽ khai báo các chức năng của Android Auto mà ứng dụng hỗ trợ.

Các ứng dụng dùng Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô phải khai báo chức năng template trong tệp automotive_app_desc.xml:

<automotiveApp>
  <uses name="template" />
</automotiveApp>

Đặt minSdkVersion của ứng dụng

Android Auto yêu cầu ứng dụng được xây dựng dành cho Android 6.0 (API cấp 23) trở lên.

Để chỉ định giá trị này trong dự án, hãy đặt thuộc tính minSdkVersion trong phần tử uses-sdk thành 23 trở lên trong tệp AndroidManifest.xml của mô-đun ứng dụng dành cho điện thoại, như trong ví dụ sau:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" ... >
  <uses-sdk android:minSdkVersion="23" android:targetSdkVersion="33" />
  ...
</manifest>

Chạy ứng dụng trên một đầu phát trung tâm thực tế

Để chạy trên một đầu phát trung tâm thực tế (không phải Đầu phát trung tâm trên máy tính để bàn), ứng dụng phải được phân phối thông qua Cửa hàng Google Play. Điều này đảm bảo rằng ứng dụng đã được kiểm thử và xét duyệt để tuân thủ các nguyên tắc của Google Play. Những nguyên tắc này giúp đảm bảo ứng dụng phù hợp với môi trường ô tô, cũng như vượt qua bài kiểm tra về sự phân tâm của người lái xe. Xem bài viết Thêm tính năng hỗ trợ Android Automotive OS vào ứng dụng của bạn.

Để kiểm thử trong quá trình phát triển, bạn có 3 lựa chọn:

 • Sử dụng Đầu phát trung tâm trên máy tính để bàn.
 • Đưa ứng dụng của bạn lên kênh kiểm thử nội bộ của Cửa hàng Google Play. Kênh kiểm thử nội bộ cho phép bạn tự thêm nhóm của mình để kiểm thử nội bộ. Việc phát hành trên kênh này không yêu cầu Cửa hàng Google Play xem xét ứng dụng.
 • Chia sẻ ứng dụng bằng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ trong Google Play Console. Tương tự như kênh kiểm thử nội bộ, cách này không yêu cầu Cửa hàng Google Play xem xét ứng dụng.