Thêm tính năng hỗ trợ cho Android Auto vào ứng dụng

Xem thông tin sau để tìm hiểu cách sửa đổi tệp kê khai của ứng dụng sao cho Android Auto có thể khám phá và tương tác với CarAppService của ứng dụng.

Khai báo chức năng hỗ trợ Android Auto

Máy chủ Android Auto kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng đã khai báo tính năng hỗ trợ cho Android Auto. Để bật tính năng hỗ trợ, hãy thêm mục nhập sau vào tệp kê khai của ứng dụng:

<application>
  ...
  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.car.application"
    android:resource="@xml/automotive_app_desc"/>
  ...
</application>

Mục kê khai này là một tệp XML khác mà bạn tạo bằng đường dẫn AppProjectDirectory/app/src/main/res/xml/automotive_app_desc.xml. Trong tệp đó, bạn sẽ khai báo các chức năng của Android Auto mà ứng dụng hỗ trợ.

Các ứng dụng dùng Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô phải khai báo chức năng template trong tệp automotive_app_desc.xml:

<automotiveApp>
  <uses name="template" />
</automotiveApp>

Đặt minSdkVersion của ứng dụng

Android Auto yêu cầu ứng dụng được xây dựng dành cho Android 6.0 (API cấp 23) trở lên.

Để chỉ định giá trị này trong dự án, hãy đặt thuộc tính minSdkVersion trong phần tử uses-sdk thành 23 trở lên trong tệp AndroidManifest.xml của mô-đun ứng dụng dành cho điện thoại, như trong ví dụ sau:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" ... >
  <uses-sdk android:minSdkVersion="23" android:targetSdkVersion="33" />
  ...
</manifest>