Thêm tính năng hỗ trợ cho Android Auto vào ứng dụng

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Bạn cần thực hiện một vài thay đổi đối với tệp kê khai của ứng dụng để Android Auto có thể khám phá và tương tác với CarAppService của ứng dụng.

Khai báo chức năng hỗ trợ Android Auto

Máy chủ Android Auto kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng đã khai báo hỗ trợ cho Android Auto. Để bật tính năng hỗ trợ, hãy thêm mục nhập sau vào tệp kê khai của ứng dụng:

<application>
  ...
  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.car.application"
    android:resource="@xml/automotive_app_desc"/>
  ...
</application>

Mục nhập tệp kê khai này là một tệp XML khác mà bạn nên tạo bằng đường dẫn AppProjectDirectory/app/src/main/res/xml/automotive_app_desc.xml, vị trí bạn khai báo chức năng Android Auto mà ứng dụng hỗ trợ.

Các ứng dụng sử dụng Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô phải khai báo chức năng template trong tệp automotive_app_desc.xml:

<automotiveApp>
  <uses name="template" />
</automotiveApp>

Đặt minSdkVersion của ứng dụng

Android Auto yêu cầu ứng dụng được xây dựng dành cho Android 6.0 (API cấp 23) trở lên.

Để chỉ định giá trị này trong dự án, hãy đặt thuộc tính minSdkVersion trong phần tử uses-sdk thành 23 trở lên trong tệp AndroidManifest.xml của mô-đun ứng dụng dành cho điện thoại, như trong ví dụ sau:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" ... >
  <uses-sdk android:minSdkVersion="23" android:targetSdkVersion="32" />
  ...
</manifest>

Chạy ứng dụng trên đầu phát trung tâm thực tế

Để ứng dụng chạy trên một đầu phát trung tâm thực tế (không phải đầu phát trung tâm máy tính để bàn mà chúng tôi cung cấp), ứng dụng phải được phân phối thông qua Cửa hàng Google Play. Điều này đảm bảo rằng ứng dụng đã được kiểm thử và xét duyệt về mặt tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi. Những nguyên tắc này đảm bảo rằng ứng dụng phù hợp với môi trường ô tô, cũng như vượt qua các bài kiểm tra về sự phân tâm của người lái xe.

Để kiểm thử trong quá trình phát triển, bạn có ba lựa chọn:

 • Sử dụng đầu phát trung tâm trên máy tính để bàn.
 • Đưa ứng dụng của bạn lên internal test track của Cửa hàng Google Play. Kênh thử nghiệm nội bộ cho phép bạn tự thêm nhóm của mình để kiểm thử nội bộ. Phát hành trên kênh này thì không yêu cầu Cửa hàng Google Play xem xét ứng dụng.
 • Chia sẻ ứng dụng bằng internal app sharing trong Google Play Console. Tương tự như kênh thử nghiệm nội bộ, cách này không yêu cầu Cửa hàng Google Play xem xét ứng dụng.