Tổng quan về Camera2

Lưu ý: Trang này đề cập đến gói Camera2. Bạn nên sử dụng CameraX, trừ phi ứng dụng yêu cầu các tính năng cụ thể ở cấp thấp trong Camera2. Cả CameraX và Camera2 đều hỗ trợ Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.

Camera2 là gói máy ảnh Android cấp thấp thay thế cho lớp Camera (không dùng nữa). Camera2 cung cấp các chế độ điều khiển chuyên sâu cho các trường hợp sử dụng phức tạp, nhưng yêu cầu bạn phải quản lý các cấu hình dành riêng cho thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu tham khảo về Camera2.

Hầu hết các nhà phát triển nên sử dụng thư viện CameraX Jetpack. Để giúp bạn quyết định nên sử dụng thư viện máy ảnh nào, hãy xem phần Chọn thư viện máy ảnh.

Tài nguyên khác

Xem các tài nguyên bổ sung sau để tìm hiểu thêm về Camera2.

Dự án mẫu Camera2