Kiểm thử bản cập nhật trong ứng dụng

Hướng dẫn này mô tả cách kiểm thử các bản cập nhật trong ứng dụng trên ứng dụng của bạn.

Kiểm thử bằng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ

Sử dụng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ để kiểm thử các bản cập nhật trong ứng dụng theo các bước sau:

  1. Hãy đảm bảo thiết bị kiểm thử có cài đặt phiên bản ứng dụng hỗ trợ cập nhật trong ứng dụng và đã được cài đặt bằng URL chia sẻ ứng dụng nội bộ.

  2. Làm theo hướng dẫn trên Play Console để chia sẻ ứng dụng nội bộ. Tải lên một phiên bản ứng dụng có mã phiên bản cao hơn phiên bản được cài đặt trên thiết bị kiểm thử.

  3. Trên thiết bị kiểm thử, hãy nhấp vào đường liên kết chia sẻ ứng dụng nội bộ cho phiên bản ứng dụng đã cập nhật nhưng không cài đặt ứng dụng từ trang Cửa hàng Play mà xuất hiện sau khi bạn nhấp vào đường liên kết.

  4. Mở ứng dụng trên ngăn chứa ứng dụng hoặc trên màn hình chính của thiết bị. Bản cập nhật này giờ đây sẽ có sẵn cho ứng dụng và bạn có thể kiểm thử việc triển khai bản cập nhật trong ứng dụng.

Khắc phục sự cố

Phần này mô tả một số giải pháp có thể áp dụng cho các trường hợp mà bản cập nhật trong ứng dụng có thể không hoạt động như mong đợi trong quá trình kiểm thử:

  • Chỉ những tài khoản người dùng sở hữu ứng dụng mới nhận được bản cập nhật trong ứng dụng. Hãy đảm bảo tài khoản bạn đang sử dụng đã tải ứng dụng xuống từ Google Play ít nhất một lần trước khi sử dụng tài khoản đó để kiểm thử bản cập nhật trong ứng dụng.

  • Hãy đảm bảo rằng ứng dụng bạn đang sử dụng để kiểm thử bản cập nhật trong ứng dụng có cùng ID ứng dụngkhoá chữ ký như phiên bản có mặt trên Google Play.

  • Google Play chỉ có thể cập nhật ứng dụng lên mã phiên bản cao hơn. Hãy đảm bảo rằng ứng dụng mà bạn đang kiểm thử có mã phiên bản thấp hơn mã phiên bản cập nhật.

  • Trường inAppUpdatePriority không được hỗ trợ khi tải ứng dụng của bạn lên tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ.