Ghi chú phát hành

Trang này cung cấp ghi chú phát hành cho từng phiên bản của Thư viện Play Install Referrer API.

Phát hành Thư viện Play Install Referrer API 2.2 (14/01/2021)

Phiên bản 2.2 được phát hành. Khắc phục vấn đề ứng dụng gặp sự cố do SecurityException (xem Vấn đề #72926755)).

Thêm một hằng số InstallReferrerResponse mới: PERMISSION_ERROR. Hằng số này sẽ được trả về bất cứ khi nào ứng dụng không được phép liên kết tới Dịch vụ.

Phát hành Thư viện Play Install Referrer API 2.1 (08/07/2020)

Phiên bản 2.1 được phát hành. Khắc phục vấn đề ứng dụng gặp sự cố lỗi NoClassDefFoundError khi phương thức InstallReferrerClient.startConnection() được gọi (xem Vấn đề #145557612).

Phát hành Thư viện Play Install Referrer API 2.0 (06/07/2020)

Phiên bản 2.0 được phát hành. Thêm các trường mới vào nội dung phản hồi của phương thức getInstallReferrer() để giúp nhà phát triển hiểu và khám phá thông tin về các lượt nhấp gian lận.

Phát hành Thư viện Play Install Referrer API 1.1 (22/11/2019)

Phiên bản 1.1 được phát hành. Thêm phương thức getGooglePlayInstantParam(). Phương thức này kiểm tra xem người dùng có tương tác với trải nghiệm tức thì của ứng dụng trong 7 ngày qua hay không.

Phát hành Thư viện Play Install Referrer API 1.0 (15/11/2017)

Phiên bản 1.0 được phát hành. Phiên bản gốc có tiêu điểm là một thư viện bao bọc API của Ngôn ngữ định nghĩa giao diện Android (AIDL). Để biết thêm thông tin về giao diện AIDL, hãy tham khảo trang Play Install Referrer API.