API Play Install Referrer

Tài liệu này cung cấp tài liệu tham khảo kỹ thuật để sử dụng API Play Install Referrer. API Play Install Referrer là một giao diện dịch vụ AIDL chủ yếu được lập trình viên không dùng ngôn ngữ lập trình Java sử dụng.

Lưu ý: Thư viện Play Install Referrer cung cấp một lớp trình bao bọc quanh API Play Install Referrer và được thiết kế để giúp lập trình viên Java sử dụng API này.

Phương thức getInstallReferrer()

Phương thức này trả về thông tin tham chiếu về việc cài đặt ứng dụng, tương ứng với tên gói nhất định được gửi qua một Bundle (khoá liên kết được nêu trong bảng 1). Trong phản hồi Bundle do Google Play gửi, thông tin tham chiếu lưu trữ trong các trường liên kết tới các khoá được nêu chi tiết trong bảng 2.

Bảng 1. Yêu cầu dữ liệu gói getInstallReferrer().

Thông số Loại Mô tả
package_name String Tên gói của phương thức gọi, được dùng để phân định.

Bảng 2. Dữ liệu phản hồi từ yêu cầu getInstallReferrer().

Khóa Loại Mô tả
install_referrer String URL liên kết giới thiệu của gói được cài đặt.
referrer_click_timestamp_seconds long Dấu thời gian phía máy khách, tính bằng giây, khi có lượt nhấp vào liên kết giới thiệu.
install_begin_timestamp_seconds long Dấu thời gian phía máy khách, tính bằng giây, khi quá trình cài đặt ứng dụng bắt đầu.
referrer_click_timestamp_server_seconds long Dấu thời gian phía máy chủ, tính bằng giây, khi có lượt nhấp vào liên kết giới thiệu.
install_begin_timestamp_server_seconds long Dấu thời gian phía máy chủ, tính bằng giây, khi quá trình cài đặt ứng dụng bắt đầu.
install_version string Phiên bản của ứng dụng tại thời điểm cài đặt lần đầu.
google_play_instant boolean Cho biết liệu trải nghiệm tức thì của ứng dụng có được phát hành trong 7 ngày qua hay không.

Chú ý: Thông tin tham chiếu cài đặt sẽ có sẵn trong vòng 90 ngày và không thay đổi trừ khi ứng dụng này được cài đặt lại. Để tránh các lệnh gọi API không cần thiết trong ứng dụng, bạn nên gọi API một lần duy nhất trong lần thực thi đầu tiên sau khi cài đặt.