Tìm hiểu cách lưu trữ dữ liệu trên thiết bị và giúp ứng dụng luôn hoạt động bất kể tình trạng gián đoạn mạng để mang lại trải nghiệm mượt mà và nhất quán cho người dùng.
Lộ trình 1

Giới thiệu về SQL

Tìm hiểu cách dùng SQL để đọc và thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Tháng 12 năm 2022
Lộ trình 2

Dùng thư viện Room để lưu trữ dữ liệu một cách cố định

Dùng thư viện Room để dễ dàng tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ trong ứng dụng Android.

Tháng 12 năm 2022
Lộ trình 3

Lưu trữ và truy cập dữ liệu bằng các khoá với DataStore

Tìm hiểu cách lưu trữ dữ liệu cặp khoá-giá trị đơn giản bằng Preferences DataStore trong ứng dụng Android.

Tháng 12 năm 2022