Dùng Room để lưu trữ cố định dữ liệu

Dùng thư viện Room để dễ dàng tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ trong ứng dụng Android.

 

Thực hành Flow Kotlin trong thực tế

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về các API Flow hiệu quả và có tính biểu đạt cũng như cách khai thác tối đa Flow trong ứng dụng Android.

Kiểm thử Flow

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu thêm về cách tạo dữ liệu giả để tách biệt mã đang được kiểm thử, kiểm thử StateFlows do stateIn tạo, cũng như tìm hiểu thêm về cách kiểm thử Flow và StateFlow.

API Kotlin cho Room

Video Không bắt buộc

Room là một thư viện cơ sở dữ liệu thuộc Android Jetpack. Room đơn giản hoá công việc nhờ cơ sở dữ liệu dành cho Android. Trong video này, Florina sẽ cho chúng ta biết cách sử dụng và kiểm thử các API Room.

Lưu trữ cố định dữ liệu bằng Room

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng Room trong ứng dụng Android. Room là một tầng trừu tượng trên SQLite và cung cấp các API thuận tiện để thiết lập, định cấu hình và truy vấn cơ sở dữ liệu.

Đọc và cập nhật dữ liệu bằng Room

Lớp học mã

Tìm hiểu cách thêm và sửa đổi dữ liệu hiện có bằng Room.

Thực hành: Tạo ứng dụng Bus Schedule

Lớp học mã

Áp dụng các khái niệm bạn đã tìm hiểu trong lộ trình này để thêm khả năng lưu trữ cố định dữ liệu cho ứng dụng Bus Schedule.

Nội dung tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Tuyệt vời! Bạn đã hoàn tất lộ trình này và học cách lưu trữ dữ liệu bằng Thư viện Room. Room cung cấp một tầng trừu tượng qua SQLite cho phép bạn bỏ qua mã nguyên mẫu, xác minh truy vấn tại thời điểm biên dịch và làm nhiều việc khác!

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho lộ trình về Room.