Dùng Room để duy trì dữ liệu

 1. Câu nào sau đây không đúng về chú giải @Query?
 2. Câu nào sau đây đúng về DAO?
 3. Lớp Cơ sở dữ liệu kế thừa từ lớp RoomDatabase, chịu trách nhiệm cho việc ___.
 4. Mục đích của DAO là:
 5. Tại sao bạn cần dùng hàm synchronized() khi tạo cơ sở dữ liệu?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 6. Bạn có thể sử dụng các chú giải @Insert@Delete mà không cần cung cấp câu lệnh SQL.
 7. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Để xử lý xung đột khi chèn vào cơ sở dữ liệu, bạn có thể truyền một tham số ___ (chẳng hạn như IGNORE) vào chú giải @Insert.

 8. Chọn tất cả những câu đúng về Trình kiểm tra cơ sở dữ liệu:

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 9. Thực thể biểu thị các bảng dữ liệu riêng lẻ trong cơ sở dữ liệu Room.
 10. Câu nào sau đây không đúng về khoá chính: