Phông chữ Bitmap

Cung cấp hướng dẫn kết xuất hình ảnh cho một thực thể cụ thể của BitmapFont xuất hiện trong một phần tử dựa trên văn bản.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<BitmapFont family="string" size="float"
      color="argb-color | rgb-color">
  <!-- Inner elements consist of text formatting options. Here, "Lower" is
     used as an example. -->
  <Lower ... />
</BitmapFont>

Thuộc tính

Phần tử BitmapFont có các thuộc tính như sau. Một số thuộc tính là bắt buộc, trong khi các thuộc tính khác là không bắt buộc.

Thuộc tính bắt buộc

Các thuộc tính sau đây là bắt buộc:

family
Một chuỗi biểu thị tên của bộ ký tự bitmap. Tên này phải khớp với tên bạn đặt cho một phần tử BitmapFont độc lập được xác định ở nơi khác trong tệp mặt đồng hồ.
size
Giá trị dấu phẩy động cho biết cỡ chữ bitmap.

Thuộc tính không bắt buộc

Thuộc tính color là không bắt buộc. Nếu dùng thuộc tính này, bạn phải chỉ định màu bằng cách sử dụng định dạng ARGB (#ff000000 = màu đen mờ) hoặc định dạng RGB (#000000 = màu đen).

Phần tử bên trong

Phần tử BitmapFont có thể chứa các phần tử bên trong sau đây:

 • Lưu ý: văn bản có đường liên kết sẽ hiện khi JavaScript tắt
 • Font
 • OutGlow
 • Outline