Ghi chú phát hành về Bộ công cụ dòng lệnh Android SDK

Gói Bộ công cụ dòng lệnh SDK Android (Android SDK Command-Line Tools) chứa nhiều loại công cụ để tạo và gỡ lỗi trong ứng dụng Android. Phiên bản này được phát hành đồng thời với Android Studio và được cài đặt trong thư mục android_sdk/cmdline-tools/version/bin/.

Để xem thông tin mô tả đầy đủ các công cụ có trong gói này, hãy xem nội dung Bộ công cụ dòng lệnh trong hướng dẫn sử dụng.

Để cài đặt phiên bản mới nhất, hãy kiểm tra Trình quản lý SDK để xem các bản cập nhật. Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp tải phiên bản ổn định mới nhất xuống.

Trong Android Studio, phiên bản mới nhất xuất hiện trong hộp thoại Trình quản lý SDK còn phụ thuộc vào kênh cập nhật bạn đã chọn. Để sử dụng phiên bản xem trước của gói này, hãy đặt kênh cập nhật của bạn thành Beta hoặc Canary.

Để cập nhật bằng cách sử dụng sdkmanager qua dòng lệnh, hãy sử dụng một trong các đoạn mã sau:

// Beta channel
sdkmanager 'cmdline-tools;latest' --channel=1

// Canary channel
sdkmanager 'cmdline-tools;latest' --channel=3

Bộ công cụ dòng lệnh Android SDK 5.0 (canary)

Cập nhật tháng 12 năm 2020.

Bộ công cụ dòng lệnh SDK Android 4.0 (beta)

Cập nhật tháng 12 năm 2020. Thêm công cụ retrace.

Bộ công cụ dòng lệnh Android SDK 3.0

Phát hành tháng 7 năm 2020.

Bộ công cụ dòng lệnh Android SDK 2.1

Phát hành tháng 6 năm 2020.

Bộ công cụ dòng lệnh Android SDK 2.0

Phát hành tháng 5 năm 2020.

Bộ công cụ dòng lệnh Android SDK 1.0

Phát hành tháng 2 năm 2020.