Theo dõi

  
Ghi các sự kiện theo dõi vào vùng đệm theo dõi hệ thống.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 29 tháng 11 năm 2023 1.2.0 - - 1.3.0-alpha02

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.0-alpha02

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

androidx.tracing:tracing:1.3.0-alpha02androidx.tracing:tracing-ktx:1.3.0-alpha02 được phát hành mà không có thay đổi nào so với phiên bản alpha trước. Phiên bản 1.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.3.0-alpha01androidx.tracing:tracing-ktx:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá Crossinline khỏi dấu vết để cho phép sử dụng trong @Composable. (I53882, b/248344805)

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.2.0androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • Thêm các biến thể trace()traceAsync() có chuỗi tải từng phần và điện toán cookie. Đồng thời, bỏ qua chính xác Trace.end nếu Trace.begin gửi.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.2.0-rc01androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tránh sự cố khi truyền tên phần dấu vết dài bằng cách tự động cắt bớt (Iaf6e2)

Phiên bản 1.2.0-beta04

Ngày 3 tháng 5 năm 2023

androidx.tracing:tracing:1.2.0-beta04androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0-beta04 được phát hành mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.2.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta03

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

androidx.tracing:tracing:1.2.0-beta03androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0-beta03 được phát hành mà không có sự thay đổi mới nào. Phiên bản 1.2.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta02

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

androidx.tracing:tracing:1.2.0-beta02androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0-beta02 được phát hành mà không có thay đổi nào so với bản thử nghiệm trước đó. Phiên bản 1.2.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

androidx.tracing:tracing:1.2.0-beta01androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ bản phát hành alpha gần đây nhất. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 23 tháng 2 năm 2023

androidx.tracing:tracing:1.2.0-alpha02androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0-alpha02 được phát hành mà không có thay đổi nào so với phiên bản alpha trước. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Bản phát hành này sẽ khắc phục lỗi Could not find androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0-alpha02 khi nâng cấp lên androidx.tracing: tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha11

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.2.0-alpha01androidx.tracing:tracing-ktx:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm các biến thể trace()traceAsync() có chuỗi tải từng phần và điện toán cookie. Đồng thời, bỏ qua chính xác Trace.end nếu Trace.begin gửi. (I31421, b/175233952, b/247066503)

Tracing Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.1.0androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Đã thêm Trace.forceEnableAppTracing() API để buộc bật tính năng ghi lại phần theo dõi ứng dụng (chẳng hạn như là android.os.Trace/androidx.tracing API) trên các bản dựng không thể gỡ lỗi. Hãy gọi hàm này khi bắt đầu để bật tính năng theo dõi hệ thống chính xác không thể gỡ lỗi trước khi giới thiệu thẻ tệp kê khai có thể định cấu hình trong API 29. (I3a309)
 • Tránh lỗi xác minh lớp khi Trace.java tải lần đầu tiên (05f6b4cb101f)

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

androidx.tracing:tracing:1.1.0-rc01androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.1.0-beta01androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Không có thay đổi nào từ 1.1.0-alpha02.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.1.0-alpha02androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm Trace.forceEnableAppTracing(), một API để buộc bật tính năng ghi lại phần theo dõi ứng dụng (như là android.os.Trace/API andoridx.tracing) trên các bản dựng không thể gỡ lỗi. Hãy gọi hàm này khi bắt đầu để bật tính năng theo dõi hệ thống chính xác không thể gỡ lỗi trước khi giới thiệu thẻ tệp kê khai có thể định cấu hình trong API 29. (I3a309)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.1.0-alpha01androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tránh lỗi xác minh lớp khi Trace.java tải lần đầu tiên (05f6b4cb101f)

Tracing Perfetto Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0androidx.tracing:tracing-perfetto-handshake:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Đây là bản phát hành ổn định đầu tiên của thư viện Tracing-perfetto.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-rc01, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-rc01androidx.tracing:tracing-perfetto-handshake:1.0.0-rc01 mà không có thay đổi nào kể từ bản thử nghiệm gần đây nhất. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 30 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-beta03, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-beta03androidx.tracing:tracing-perfetto-handshake:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

 • Tăng phiên bản để phù hợp với bản phát hành androidx.benchmark.

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-beta02, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-beta02androidx.tracing:tracing-perfetto-handshake:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.1.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bật tính năng hỗ trợ theo dõi khi khởi động ứng dụng (khởi động nguội).

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 18 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-beta01, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-beta01androidx.tracing:tracing-perfetto-handshake:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đổi tên androidx.tracing.perfetto.Trace thành androidx.tracing.perfetto.PerfettoSdkTrace (I44af8)
 • Đổi tên "mã thoát" thành hằng số "mã kết quả" trong giao thức để đảm bảo tính nhất quán (Id1d1e)
 • Đổi tên EnableTracingResponse thành Response. (I56275)
 • Thêm tuỳ chọn bật tính năng theo dõi khởi động nguội ở chế độ liên tục. Thêm một hàm để xoá tính năng theo dõi khởi động nguội (liên tục hoặc không). (Iaa09d)
 • Điều chỉnh các API SDK Tracing Perfetto nhất quán với android.os.Trace. (I73ba0, b/282199917)
 • Di chuyển sang mẫu ban đầu cho LibrarySource, giúp dễ dàng thêm các trường hợp sử dụng trong tương lai (ví dụ: tải trực tiếp tệp .so) vào API nếu cần. (I128df)
 • Tạo các tham số enableTracingColdStart khớp với enableTracingImmediate (I54126)
 • Xoá đối số killProcess trong enableTracingColdStart (I81c4d)

Phiên bản 1.0.0-alpha17

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha17, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha17androidx.tracing:tracing-perfetto-handshake:1.0.0-alpha17 mà không có thay đổi nào so với phiên bản alpha trước. Phiên bản 1.0.0-alpha17 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha16

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha16, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha16androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha16 mà không có thay đổi nào so với phiên bản alpha trước. Phiên bản 1.0.0-alpha16 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha15

Ngày 3 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha15, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha15androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha15 mà không có sự thay đổi nào. Phiên bản 1.0.0-alpha15 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha14

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha14, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha14androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha14 mà không có sự thay đổi mới nào. Phiên bản 1.0.0-alpha14 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha13

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha13, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha13androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha13 mà không có sự thay đổi nào so với bản phát hành gần đây nhất. Phiên bản 1.0.0-alpha13 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha12, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha12androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha12 mà không có thay đổi nào so với phiên bản alpha trước. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha11, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha11androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha11 mà không có sự thay đổi nào. Phiên bản 1.0.0-alpha11 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha10, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha10androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha10 được phát hành mà không có sự thay đổi nào. Phiên bản 1.0.0-alpha10 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 10 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bản phát hành tăng phiên bản để cho phép các thư viện androidx.tracing:tracing-perfetto*: 1.0.0-alpha09 khác hoạt động cùng nhau.

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha09androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha09 được phát hành mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha08, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha08androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cải thiện hiệu suất bằng cách tối ưu hoá cách xử lý các chuỗi.

Sửa lỗi

 • Thêm quy tắc ProGuard để ngăn việc rút gọn các phương thức PerfettoNative nếu lớp này được sử dụng (ngăn sự cố trong trường hợp cụ thể khi khởi chạy hoạt động theo dõi, nhưng không có lệnh gọi theo dõi nào trong ứng dụng).

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha07, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha07androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

 • Giảm mức hao tổn JNI của API androidx.tracing:tracing-perfetto.

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha06, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha06androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

 • Bản cập nhật này không có thay đổi, chỉ cập nhật số phiên bản để đồng bộ hoá với androidx.benchmark.

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha05, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha05androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha04, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha04androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha03, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha03androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha03.

Tính năng mới

 • Không có tính năng mới nào kể từ phiên bản 1.0.0-alpha02.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha02, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha02androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Một số điểm cải tiến đối với quá trình khởi động dịch vụ Perfetto
 • Cải thiện khả năng xử lý trường hợp không phản hồi bằng cách đưa ra mã thoát chuyên biệt: RESULT_CODE_CANCELLED.
 • Cải thiện khả năng xử lý lỗi phân tích cú pháp.
 • Thêm tính chất rỗng cho EnableTracingResponse.requiredVersion, vì chúng tôi không thể biết được phiên bản nếu không giao tiếp được với gói. (I5ba20)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha01, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha01androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Lưu ý: Tất cả thư viện androidx.tracing:tracing-perfetto* ban đầu chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ bên trong các thư viện AndroidX. Bạn không cần phải phụ thuộc trực tiếp vào chúng.

Tính năng mới

 • Tất cả các thư viện androidx.tracing:tracing-perfetto* ban đầu chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ bên trong thư viện AndroidX. Và bạn không cần phải phụ thuộc trực tiếp vào chúng. Chúng tôi hiện ghi lại các chi tiết triển khai này theo cách minh bạch.

 • androidx.tracing:tracing-perfetto là một thư viện giúp ghi các sự kiện theo dõi bằng cách sử dụng SDK Perfetto với mức hao tổn thấp. Thành phần này có thể được dùng trong giao diện người dùng Benchmark, Android Studio hoặc Perfetto.

 • androidx.tracing:tracing-perfetto-binary là một tập hợp các phần phụ thuộc nhị phân bắt buộc đối với androidx.tracing:tracing-perfetto.

 • androidx.tracing:tracing-perfetto-common là phần phụ thuộc nội bộ của androidx.tracing:tracing-perfetto và có thể được dùng bằng công cụ để tích hợp với androidx.tracing:tracing-perfetto.

Tracing Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.0.0androidx.tracing:tracing-ktx:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Giúp ghi các sự kiện theo dõi vào vùng đệm theo dõi hệ thống. Hành vi này có thể trực quan hoá bằng các công cụ như Systrace và Perfetto. Thư viện này thay thế lớp androidx.core.os.TraceCompat đã ngừng hoạt động.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.0.0-rc01androidx.tracing:tracing-ktx:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Bản phát hành này tương tự như phiên bản 1.0.0-beta01.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

androidx.tracing:tracing:1.0.0-beta01androidx.tracing:tracing-ktx:1.0.0-beta01 được phát hành mà không có sự thay đổi nào so với phiên bản 1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.0.0-alpha01androidx.tracing:tracing-ktx:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

androidx.tracing là một thư viện giúp ghi các sự kiện theo dõi vào vùng đệm theo dõi hệ thống. Hành vi này có thể trực quan hoá bằng các công cụ như Systrace và Perfetto. Thư viện này thay thế lớp androidx.core.os.TraceCompat đã ngừng hoạt động. Bản phát hành ban đầu này là 1.0.0-alpha01.