Bản lưu trữ ghi chú phát hành cho AndroidX

AndroidX ban đầu được phát triển bởi ba nhóm riêng biệt. Phần này chứa các ghi chú phát hành gốc từ mỗi khu vực trong số ba khu vực sau: