Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
API Tính toàn vẹn của Play giúp bảo vệ các ứng dụng và trò chơi của bạn khỏi các hoạt động tương tác tiềm ẩn rủi ro và gian lận, từ đó bạn có các biện pháp ứng phó phù hợp để hạn chế những hành vi tấn công và sử dụng sai mục đích, chẳng hạn như gian lận, lừa dối và truy cập trái phép.
Xác định xem bạn có đang tương tác với tệp nhị phân chưa sửa đổi (được Google Play công nhận) hay không.
Xác định xem tài khoản người dùng hiện tại có mua ứng dụng hoặc trò chơi theo cách hợp pháp hay không, chẳng hạn như bằng cách cài đặt hoặc thanh toán cho ứng dụng hoặc trò chơi đó trên Google Play.
Xác định xem ứng dụng của bạn có đang chạy trên thiết bị Android đã biết, chưa sửa đổi (được Dịch vụ Google Play hỗ trợ) hay không.

Khi người dùng thực hiện giao dịch do ứng dụng hoặc trò chơi xác định, máy chủ của bạn sẽ hướng dẫn mã phía máy khách gọi yêu cầu API Tính toàn vẹn của Play bằng mã nhận dạng của nó. Máy chủ Play sẽ trả về phản hồi đã mã hóa chứa mã nhận dạng đó cùng với kết quả về tính toàn vẹn. Sau đó, ứng dụng của bạn sẽ chuyển tiếp phản hồi đó đến máy chủ của bạn để xác minh. Máy chủ của bạn có thể quyết định hành động mà ứng dụng hoặc trò chơi của bạn sẽ thực hiện tiếp theo.