Ghi chú phát hành về Thư viện API Tính toàn vẹn của Play

Trang này giải thích những nội dung cập nhật gần đây đối với kho lưu trữ Maven cho API Tính toàn vẹn của Play.

1.3.0 (14/11/2023)

1.2.0 (31/07/2023)

1.1.0 (25/01/2023)

  • Mã lỗi mới: CLIENT_TRANSIENT_ERROR. Mã này cho biết thiết bị đã gặp lỗi tạm thời. Nhà phát triển nên thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.
  • Yêu cầu nội bộ do thư viện tạo ra hiện chứa phiên bản thư viện. Điều này cho phép phản hồi tuỳ chỉnh dựa trên phiên bản đang được sử dụng.

1.0.2 (27/09/2022)

  • Cập nhật tài liệu về phương thức API và mã lỗi.
  • Thêm dấu thời gian yêu cầu cho mục đích đo lường độ trễ nội bộ.

1.0.1 (09/03/2022)

  • Cải tiến về cách xử lý lỗi.
  • Thay đổi nhỏ để đơn giản hoá quá trình tích hợp thư viện ứng dụng Unity.

1.0.0 (14/02/2022)

  • Bản phát hành đầu tiên.