Những nguyên tắc tạm thời về trải nghiệm người dùng dành cho chương trình về phương thức thanh toán thay thế không do người dùng chọn tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA)

Tổng quan

Những nguyên tắc này dành cho nhà phát triển tham gia chương trình của chúng tôi với mục đích cung cấp cho người dùng tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) một phương thức thanh toán thay thế không do người dùng chọn cho hệ thống thanh toán của Google Play. Nhà phát triển (có người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA)) đang tham gia chương trình thí điểm về phương thức thanh toán do người dùng chọn và cung cấp một hệ thống thanh toán thay thế song song với hệ thống thanh toán của Google Play cần áp dụng những nguyên tắc về trải nghiệm người dùng đối với phương thức thanh toán do người dùng chọn. Những nguyên tắc về trải nghiệm người dùng này nhằm giúp duy trì trải nghiệm nhất quán cho người dùng, theo đó, nhà phát triển phải hiển thị màn hình thông tin cho mỗi người dùng vào lần đầu tiên người dùng bắt đầu giao dịch mua. Bạn cần triển khai thông báo dành cho người dùng và thông số giao diện người dùng trong màn hình thông tin theo những nguyên tắc sau.

Ứng dụng dành cho nhà phát triển

Màn hình thông tin dành cho người dùng

Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ của người dùng để xem các chuỗi văn bản trên giao diện người dùng tương ứng trong phần thông số kỹ thuật thiết kế bên dưới.

Thông tin dành cho người dùng

Màn hình thông tin giúp người dùng hiểu được mức độ tác động của sự thay đổi này.

Thời điểm hiển thị

Người dùng phải thấy màn hình thông tin khi họ bắt đầu giao dịch mua đầu tiên. Trong những giao dịch mua tiếp theo của người dùng, thông báo này không cần xuất hiện. Màn hình thông tin phải xuất hiện ngay sau khi người dùng thực hiện hành động rõ ràng để bắt đầu giao dịch mua.

Thời điểm hiển thị giá

Bạn cần cho người dùng thấy giá mua một cách rõ ràng trước khi màn hình thông tin xuất hiện.

Cách hiển thị

Màn hình thông tin phải xuất hiện trong cửa sổ bảng dưới cùng. Bảng dưới cùng dạng thay thế thì tương tự như một hộp thoại dạng thay thế có hiệu ứng di chuyển từ cuối màn hình lên và được ghim ở dưới cùng. Loại bảng dưới cùng này được đặt lên trên tất cả các thành phần trên giao diện người dùng nằm ở màn hình bên dưới. Một màn tối sẽ che phần màn hình bên dưới để cho người dùng biết rằng màn hình đó sẽ không phản hồi với hành động tương tác.

Hãy tham khảo công cụ Material Design của Google để biết thêm thông tin về cách thiết kếtriển khai các bảng dưới cùng dạng thay thế.

Hành động của người dùng

Hệ thống phải kích hoạt bảng dưới cùng khi người dùng nhấn vào một nút hoặc thành phần trên giao diện người dùng khác trong ứng dụng để bắt đầu mua hàng. Có 2 thao tác mà người dùng có thể thực hiện trên màn hình thông tin:

Tôi hiểu

Thao tác nhấn vào nút "Tôi hiểu" sẽ đóng màn hình thông tin và mở màn hình tiếp theo trong quy trình thanh toán.

Tìm hiểu thêm

Thao tác nhấn vào nút "Tìm hiểu thêm" sẽ mở bài viết trong Trung tâm trợ giúp của Google trên trình duyệt web.

Đóng

Nếu người dùng muốn đóng bảng dưới cùng và quay lại màn hình bên dưới, thì họ có thể đóng bảng dưới cùng bằng cách:

  • Nhấn vào phần bên ngoài vùng chứa của bảng dưới cùng
  • Nhấn vào nút "Quay lại" trong hệ thống Android

Màn hình thông tin không cần hiện lại sau khi đã đóng hoặc sau khi người dùng nhấn vào "Tôi hiểu".

Ví dụ: Khi người dùng nhấn để mua hàng trong ứng dụng của bạn, nút này sẽ kích hoạt màn hình thông tin.

Thông số kỹ thuật thiết kế

Màn hình thông tin được chia thành 3 thành phần: tiêu đề, thông báo và nút. Cả 3 thành phần đều bắt buộc phải chứa chính xác văn bản và thành phần trên giao diện người dùng được xác định trong các nguyên tắc này. Đừng đưa thêm văn bản hoặc hình ảnh nào vào màn hình này. Tuy nhiên, bạn có thể đưa thêm văn bản hoặc hình ảnh vào các màn hình khác.

  1. Tiêu đề
  2. Văn bản 1
  3. Văn bản 2
  4. Nút
  5. Bảng dưới cùng
  6. Màn nền

Tiêu đề

Văn bản Chọn ngôn ngữ
English This app does not use Google Play’s billing system
French Cette application n'utilise pas le système de facturation de Google Play
German Diese App verwendet nicht das Abrechnungssystem von Google Play
Italian Questa app non usa il sistema di fatturazione di Google Play
Spanish Esta aplicación no utiliza el sistema de facturación de Google Play
Bulgarian Това приложение не използва системата на Google Play за таксуване
Catalan Aquesta aplicació no utilitza el sistema de facturació de Google Play
Czech Tato aplikace nepoužívá fakturačního systému Google Play
Danish Denne app anvender ikke Google Plays faktureringssystem
Dutch Deze app maakt geen gebruik van het factureringssysteem van Google Play
Greek Αυτή η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί το σύστημα χρέωσης του Google Play
Estonian See rakendus ei kasuta Google Play arveldussüsteemi
Finnish Tämä sovellus ei käytä Google Playn laskutusjärjestelmää
Croatian Aplikacija ne upotrebljava sustav naplate Google Playa
Hungarian Ez az alkalmazás nem használja a Google Play számlázási rendszerén
Icelandic Þetta forrit notast ekki við innheimtukerfi Google Play
Lithuanian Ši programa nenaudoja „Google Play“ atsiskaitymo sistemos
Latvian Šajā lietotnē netiek izmantoti Google Play norēķinu sistēmu
Norwegian Denne appen bruker ikke faktureringssystemet for Google Play
Polish Ta aplikacja nie używać systemu rozliczeniowego Google Play
Portuguese (Brazilian) Este app não usa o sistema de faturamento do Google Play
Portuguese (European) Esta app não usa o sistema de faturação do Google Play
Romanian Aplicația nu folosește sistemul de facturare Google Play
Slovak Táto aplikácia nepoužíva fakturačný systém služby Google Play
Slovenian Ta aplikacija ne uporablja plačilni sistem Googla Play
Swedish Den här appen använder inte Google Plays faktureringssystem
Phông chữ Roboto (áp dụng cho tất cả phông chữ)
Cỡ chữ 18 sp
Màu phông chữ #202124

Văn bản 1

Dùng để làm nổi bật những điểm chính được xem là thông tin quan trọng.

Văn bản Chọn ngôn ngữ
English The developer will be the seller of all in-app purchases and manage all aspects of your purchases, including customer support, refund requests, and applicable consumer rights.
French Le développeur sera le vendeur de tous les achats via les applications et gérera tous les aspects de vos achats, y compris le service client, les demandes de remboursement et les droits des consommateurs applicables.
German Der Verkäufer aller In-App-Artikel ist der Entwickler. Er verwaltet alle Aspekte Ihrer Käufe, einschließlich Kundensupport, Erstattungsanfragen und anwendbare Verbraucherrechte.
Italian Lo sviluppatore sarà il venditore di tutti gli acquisti in-app e gestirà tutti gli aspetti dei tuoi acquisti, inclusa l'assistenza clienti, le richieste di rimborso e i diritti del consumatore applicabili.
Spanish El desarrollador será el vendedor de todas las compras en la aplicación y gestionará todos los aspectos de tus compras, incluidos el servicio de asistencia, las solicitudes de reembolso y los derechos de los consumidores correspondientes.
Bulgarian Програмистът ще бъде продавач на всички покупки в приложението и ще управлява всички аспекти на покупките ви, включително поддръжката на клиенти, заявките за възстановяване на средства и приложимите права на потребителите.
Catalan El desenvolupador serà el venedor de totes les compres des de l'aplicació i gestionarà tots els aspectes relacionats amb les teves compres, com ara el servei d'assistència tècnica, les sol·licituds de reembossament i els drets dels consumidors aplicables.
Czech Vývojář je prodejce všech nákupů v aplikaci a spravuje všechny aspekty nákupů, včetně zákaznické podpory, žádostí o vrácení platby a platných spotřebitelských práv.
Danish Udvikleren vil være sælger af alle køb i apps og administrere alle aspekter af dine køb, herunder kundesupport, anmodninger om refusion og gældende forbrugerrettigheder.
Dutch De ontwikkelaar is de verkoper van alle in-app aankopen en beheert alle aspecten van je aankopen, waaronder support, terugbetalingsverzoeken en toepasselijke consumentenrechten.
Greek Ο προγραμματιστής θα είναι ο πωλητής για όλες τις αγορές εντός εφαρμογής και θα διαχειρίζεται όλες τις πτυχές των αγορών σας, όπως είναι η υποστήριξη πελατών, τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων και τα ισχύοντα δικαιώματα των καταναλωτών.
Estonian Arendaja on müüja kõigi rakendusesiseste ostude puhul ning haldab teie ostude kõiki aspekte, sealjuures klienditeenindust, tagasimaksetaotlusi ja kohalduvaid tarbijaõigusi.
Finnish Kehittäjä on sovelluksen sisäisten ostosten myyjä ja vastuussa kaikesta ostoihin liittyvästä, esimerkiksi asiakastuesta, hyvityspyynnöistä ja sovellettavista kuluttajan oikeuksista.
Croatian Razvojni programmer bit će prodavač svih kupnji putem aplikacije i upravljati svim aspektima vaših kupnji, uključujući korisničku podršku, zahtjeve za povrat novca i primjenjiva potrošačka prava.
Hungarian A fejlesztő lesz az összes alkalmazáson belüli vásárlás eladója, illetve a vásárlásod kezelője minden szempontból, ideértve többek között az ügyfélszolgálatot, a visszatérítési kérelmeket és a vonatkozó fogyasztói jogokat.
Icelandic Þróunaraðilinn verður söluaðili allra innkaupa í forritinu og stjórnar öllum þáttum kaupanna, þ.m.t. notendaþjónustu, endurgreiðslubeiðnum og gildandi réttindum neytenda.
Lithuanian Kūrėjas bus visų pirkimų programoje pardavėjas ir valdys visus jūsų pirkimų aspektus, įskaitant klientų palaikymo, lėšų grąžinimo užklausas bei taikomas vartotojų teises.
Latvian Izstrādātājs būs visu lietotnē veikto pirkumu pārdevējs un pārvaldīs visus pirkuma aspektus, tostarp klientu atbalstu, atmaksas pieprasījumus un piemērojamo patērētāju tiesību ievērošanu.
Norwegian Utvikleren er selgeren av kjøp i apper og håndterer alle aspekter ved kjøpet, deriblant brukerstøtte, refusjonsforespørsler og relevante forbrukerrettigheter.
Polish Deweloper będzie sprzedawcą w przypadku wszystkich zakupów w aplikacji i będzie zarządzać wszystkimi aspektami zakupów, w tym obsługą klienta, prośbami o zwrot środków i obowiązującymi prawami konsumentów.
Portuguese (Brazilian) O desenvolvedor vai ser o vendedor de todas as compras no app e vai gerenciar todos os aspectos das suas compras, incluindo suporte ao cliente, solicitações de reembolso e direitos do consumidor aplicáveis.
Portuguese (European) O programador vai ser o vendedor de todas as compras na app e gerir todos os aspetos das suas compras, incluindo o apoio ao cliente, os pedidos de reembolsos e os direitos dos consumidores aplicáveis.
Romanian Dezvoltatorul va fi vânzătorul tuturor achizițiilor în aplicație și va gestiona toate aspectele achizițiilor, inclusiv asistența pentru clienți, solicitările de rambursare și drepturile aplicabile ale consumatorilor.
Slovak Vývojár bude predajcom všetkých nákupov v aplikácii a bude spravovať všetky aspekty vašich nákupov vrátane zákazníckej podpory, žiadostí o vrátenie peňazí a príslušných práv spotrebiteľov.
Slovenian Razvijalec bo prodajalec vseh nakupov v aplikaciji in bo upravljal vse vidike nakupa, vključno s podporo za stranke, zahtevami za vračilo kupnine in veljavnimi potrošniškimi pravicami.
Swedish Utvecklaren är säljaren för alla köp i appen och hanterar alla delar av köpet, till exempel kundsupport, förfrågningar om återbetalning och tillämpliga konsumenträttigheter.
Cỡ chữ 14 sp
Chiều cao dòng 20
Màu phông chữ #5F6368

Văn bản 2

Dùng cho thông tin phụ có mức độ ưu tiên thấp hơn.

Văn bản Chọn ngôn ngữ
English Google Play features like gift cards, Play Points, subscription management, and purchase controls won’t be available.
French Les fonctionnalités Google Play, comme les cartes et les points Play, la gestion des abonnements et les paramètres de contrôle des achats ne seront pas disponibles.
German Google Play-Funktionen wie Geschenkkarten, Play Points, die Aboverwaltung und Kaufgenehmigungen sind nicht verfügbar.
Italian Le funzionalità di Google Play come le carte regalo, i punti Play, la gestione degli abbonamenti e i controlli per gli acquisti non saranno disponibili.
Spanish No podrás utilizar funciones de Google Play como las tarjetas regalo, los Play Points, la gestión de suscripciones y los controles de compra.
Bulgarian Функциите на Google Play, като например карти за подарък, точки в услугата, управление на абонаменти и контроли за покупките, няма да бъдат налице.
Catalan Les funcions de Google Play, com ara les targetes regal, els punts de Play, la gestió de les subscripcions i els controls de compra, no estaran disponibles.
Czech Funkce Google Play jako dárkové karty, body Play, správa předplatných a nastavení nákupů nebudou k dispozici.
Danish Google Play-funktioner som f.eks. gavekort, Play-point, administration af abonnementer og købsindstillinger vil ikke være tilgængelige.
Dutch Google Play-functies zoals cadeaukaarten, Play-punten, abonnementbeheer en aankoopopties zijn niet beschikbaar.
Greek Οι λειτουργίες του Google Play, όπως είναι οι δωροκάρτες, οι Πόντοι Play, η διαχείριση συνδρομών και τα στοιχεία ελέγχου αγορών, δεν θα είναι διαθέσιμα.
Estonian Google Play funktsioonid, näiteks kinkekaardid, Play punktid, tellimuste haldamine ja ostmise juhtelemendid, pole saadaval.
Finnish Google Playn ominaisuudet (esimerkiksi Play-lahjakortit, Play-pisteet, ostosten hallinta ja tilausten hallinta) eivät ole saatavilla.
Croatian Značajke Google Playa, kao što su darovne kartice, Play bodovi, upravljanje pretplatama i kontrole kupnje neće biti dostupne.
Hungarian A Google Play olyan funkciói, mint az ajándékutalványok, a Play-pontok, az előfizetés-kezelés és a vásárlásfelügyeleti eszközök nem állnak majd rendelkezésre.
Icelandic Eiginleikar Google Play á borð við gjafakort, Play punkta, umsjón áskrifta og innkaupastýringar verða ekki í boði.
Lithuanian „Google Play“ funkcijos, tokios kaip dovanų kortelės, „Play“ taškai, prenumeratos valdymas ir pirkimo valdikliai, bus nepasiekiamos.
Latvian Google Play iespējas, piemēram, dāvanu kartes, abonementu pārvaldība un pirkumu kontroles iestatījumi, nebūs pieejamas.
Norwegian Google Play-funksjoner som gavekort, Play Points, administrering av abonnementer og kjøpskontroller er ikke tilgjengelige.
Polish Funkcje Google Play, takie jak karty podarunkowe, punkty Play, zarządzanie subskrypcjami i opcje zakupów, nie będą dostępne.
Portuguese (Brazilian) Os recursos do Google Play, como vales-presente, Play Points, gerenciamento de assinaturas e controles de compra não vão estar disponíveis.
Portuguese (European) As funcionalidades do Google Play, como vales de oferta, Play Points, gestão de subscrições e controlos de compras, não vão estar disponíveis.
Romanian Funcțiile Google Play precum cardurile cadou, punctele Play, gestionarea abonamentelor și comenzile de achiziție nu vor fi disponibile.
Slovak Funkcie služby Google Play, ako sú darčekové karty, body Play, správa odberov a ovládanie nákupov, nebudú k dispozícii.
Slovenian Funkcije Googla Play, kot so darilne kartice, točke Play, upravljanje naročnin in kontrolniki za nakupe ne bodo na voljo.
Swedish Google Play-funktioner som presentkort, Play-poäng, hantering av prenumerationer och köpkontroller är inte tillgängliga.
Cỡ chữ 12 sp
Chiều cao dòng 16
Màu phông chữ #5F6368

Nút 1

Văn bản Chọn ngôn ngữ
English Learn more
French En savoir plus
German Weitere Informationen
Italian Scopri di più
Spanish Más información
Bulgarian Научете повече
Catalan Més informació
Czech Další informace
Danish Få flere oplysninger
Dutch Meer informatie
Greek Μάθετε περισσότερα
Estonian Lisateave
Finnish Lue lisää
Croatian Saznajte više
Hungarian További információ
Icelandic Nánar
Lithuanian Sužinokite daugiau
Latvian Uzzināt vairāk
Norwegian Finn ut mer
Polish Więcej informacji
Portuguese (Brazilian) Saiba mais
Portuguese (European) Saiba mais
Romanian Află mai multe
Slovak Ďalšie informácie
Slovenian Več o tem
Swedish Läs mer
Căn chỉnh văn bản Đã căn giữa
Cỡ chữ 14 sp
Độ đậm phông chữ Vừa
Màu phông chữ #01875F
Màu nền #FFFFFF
Kích thước Chiều cao: 36, Chiều rộng: điều chỉnh tỷ lệ theo vùng chứa
Bán kính góc 4 dp
Đường viền 1 dp, #DADCE0
Đường liên kết Các đường liên kết đến bài viết trợ giúp về Google Play

Nút 2

Văn bản Chọn ngôn ngữ
English Got it
French OK
German OK
Italian OK
Spanish Entendido
Bulgarian Разбрах
Catalan Entesos
Czech Rozumím
Danish OK
Dutch OK
Greek Το κατάλαβα
Estonian Selge
Finnish Selvä
Croatian Shvaćam
Hungarian Értem
Icelandic Ég skil
Lithuanian Supratau
Latvian Labi
Norwegian Greit
Polish OK
Portuguese (Brazilian) OK
Portuguese (European) OK
Romanian OK
Slovak Dobre
Slovenian Razumem
Swedish OK
Căn chỉnh văn bản Đã căn giữa
Cỡ chữ 14 sp
Độ đậm phông chữ Vừa
Màu phông chữ #FFFFFF
Màu nền #01875F
Kích thước Chiều cao: 36, Chiều rộng: điều chỉnh tỷ lệ theo vùng chứa
Bán kính góc 4 dp
Đường liên kết Các đường liên kết đến màn hình tiếp theo trong quy trình thanh toán

Bảng dưới cùng

Kích thước Chiều cao: biến, chiều rộng: 100%
Bán kính góc 8 dp, 8 dp, 0, 0
Nền #FFFFFF
Khoảng đệm bên trong Trái: 24 dp, Phải: 24 dp, Trên cùng: 32 dp, Dưới cùng: 24 dp
Độ nâng 8 dp

Khổ ngang

Ở khung hiển thị ngang, bảng dưới cùng sẽ rộng hơn khung hiển thị dọc, còn lại vẫn tuân thủ theo các chức năng và thông số kỹ thuật thiết kế tương tự.

Bảng dưới cùng Chiều rộng: tối đa 500 dp, Khoảng đệm bên trong: 24 dp
Tiêu đề Giống như chế độ xem dọc
Thông báo Giống như chế độ xem dọc
Nút Chiều cao: 36, Chiều rộng: điều chỉnh tỷ lệ theo vùng chứa

Để biết thêm chi tiết liên quan đến chương trình về phương thức thanh toán thay thế không do người dùng chọn ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) cũng như các câu hỏi thường gặp, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.