Tài nguyên bổ sung về Thư viện Google Play Billing dành cho nhà phát triển

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ứng dụng mẫu

  • ClassyTaxiKotlin – Ứng dụng mẫu được viết bằng Kotlin này minh hoạ quá trình tích hợp Thư viện Google Play Billing để bán các sản phẩm thuê bao có tích hợp máy chủ.
  • ClassyTaxiJava – Ứng dụng mẫu được viết bằng Java này minh hoạ nội dung tích hợp Thư viện Google Play Billing để bán các sản phẩm thuê bao có tích hợp máy chủ.
  • TrivialDriveKotlin – Ứng dụng mẫu này minh hoạ quá trình tích hợp Thư viện Google Play Billing để bán sản phẩm trong ứng dụng mà không cần máy chủ.

Video

Bài đăng trên blog và các bài viết khác

Học viện Ứng dụng thành công của Google Play

  • Học viện Ứng dụng thành công của Google Play – Bằng các khoá đào tạo miễn phí trên Học viện Ứng dụng thành công của Google Play, bạn có thể tìm hiểu về các tính năng của Play Console giúp phát triển ứng dụng hoặc trò chơi của mình và tìm hiểu cách tuân thủ các chính sách của Google Play.