Chơi khi đang tải xuống

Được tích hợp sẵn từ gốc trong Android 12 trở lên, tính năng Chơi khi đang tải xuống giúp người dùng nhanh chóng trải nghiệm trò chơi sau khi tải một phần nhỏ xuống, trong khi các thành phần còn lại được tìm nạp trong chế độ nền. Để làm được điều này, trước tiên, Google Play phân tích các mẫu truy cập hệ thống tệp do cộng đồng đóng góp và tự động xác định thành phần cần tối ưu hoá.

Tính năng Chơi khi đang tải xuống trong thực tế

Hoàn thiện ứng dụng

Ngay cả khi bật tính năng Chơi khi đang tải xuống, người dùng vẫn chỉ nhận được lợi ích sau khi đáp ứng những điều kiện tiên quyết sau:

  • Ứng dụng được phân phối bằng định dạng Android App Bundle
  • Ứng dụng đã được cập nhật thành SDK quảng cáo hiện tại (nếu có)
  • Đã chọn danh mục ứng dụng "trò chơi" trong Play Console
  • Ứng dụng có đủ thông tin do cộng đồng đóng góp về trải nghiệm sử dụng lần đầu
  • Ứng dụng có trải nghiệm sử dụng lần đầu phù hợp với tính năng này

Tìm hiểu thêm về cách tối ưu hoá ứng dụng của bạn để dùng tính năng Chơi khi đang tải xuống.

Bật ứng dụng

Nếu đang sử dụng định dạng Android App Bundle và các SDK quảng cáo hiện có cũng như đã phân loại ứng dụng một cách chính xác, thì bạn đã hoàn thành công việc cần thiết để bật tính năng Chơi khi đang tải xuống. Theo mặc định, tất cả ứng dụng thuộc danh mục trò chơi đều được bật. Nếu không muốn tận dụng lợi ích này, bạn có thể chọn không sử dụng qua thẻ Chơi khi đang tải xuống trên trang "Cài đặt nâng cao" của Play Console.

Cải thiện kết quả

Tìm hiểu thêm về cách tối ưu hoá ứng dụng của bạn để dùng tính năng Chơi khi đang tải xuống.