Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Hãy viết coroutine cho mã phức tạp, đồng thời tìm hiểu về HTTP và REST để lấy dữ liệu từ Internet.
Lộ trình 1

Coroutine

Viết mã cho các ứng dụng Android nâng cao và phức tạp hơn.

Tháng 3 năm 2021
Lộ trình 2

Lấy dữ liệu từ Internet

Truy xuất và hiển thị hình ảnh qua Internet bằng HTTP và REST.

Tháng 3 năm 2021