Hãy viết coroutine cho mã phức tạp, đồng thời tìm hiểu về HTTP và REST để lấy dữ liệu từ Internet.
Lộ trình 1

Coroutine

Viết mã cho các ứng dụng Android nâng cao và phức tạp hơn.

Tháng 3 năm 2021
Lộ trình 2

Lấy dữ liệu từ Internet

Truy xuất và hiển thị hình ảnh qua Internet bằng HTTP và REST.

Tháng 3 năm 2021